VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag van de Omgevingswet 2017

  Deelsessies ronde 2

B01 - Kerninstrument: omgevingsplan

N.n.t.b.


B02 - Omgevingsvergunning

N.n.t.b.


B03 - Omgevingsbesluit

Berber Koopmans, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Hanneke Ellerman, advocaat bij Six Legal

Wil je weten wat er nu allemaal echt geregeld is in het Omgevingsbesluit over participatie? En wil je weten wat dat participatie dan betekent voor jouw plan of project? Kom dan naar de sessie Omgevingsbesluit en participatie.

Berber Koopmans (ministerie van Infrastructuur en Milieu / StAB) geeft eerst een toelichting op de regels. Daarna geeft Hanneke Ellermans (Six Advocaten) haar visie vanuit de praktijk. En we gaan samen aan de slag met een concrete casus. Je krijgt antwoorden op de vragen:

  • Wat wordt onder participatie verstaan?
  • Wat zijn de minimale verplichtingen voor participatie?
  • Wat is de relatie tussen participatie en de wettelijke voorbereidingsprocedure uit de Awb.?
  • Wie is verantwoordelijk voor participatie?
  • Waarom zou je aan participatie doen?

Maarten Hoorn van Platform 31 zal de sessie in goede banen leiden.


B04 - De informatiehuizen in het digitaal stelsel Omgevingswet

Ruben Busink

In het nieuwe Omgevingsloket vinden gebruikers straks zowel kaartgegevens over de fysieke leefomgeving als relevante regelgeving en omgevingsdocumenten. De brongegevens en documenten worden aangeleverd door de basisregistraties en overheidsorganisaties, zoals gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Een derde belangrijke bron zijn zogenoemde ‘Informatieproducten’ en de hiervoor te benutten informatiestromen vormen de inhoudelijke basis voor het digitaal stelsel Omgevingswet: ze zijn de benzine voor de motor.

Het beschikbaar stellen hiervan gebeurt door zogenoemde ‘Informatiehuizen’: bestuursorganen of rechtspersonen die bij wet zijn aangewezen om deze taak uit te voeren. Zij zorgen dat relevante ‘ruwe’ data vanuit allerlei databronnen wordt aangeleverd, verrijkt en bewerkt tot kwalitatief hoogstaande informatieproducten. Kom luisteren naar de stand van zaken van de Informatieproducten en de Informatiehuizen die worden ontwikkeld.


B05 - Aanvullingswet Geluid

 Namen sprekers volgen nog

Geluid kan een bron van genot zijn, zoals een kabbelend beekje of mooie muziek, maar kan ook hinderlijk zijn. en zelfs een lichamelijke reactie oproepen, bijvoorbeeld een schrikreactie, die leidt tot verhoging van de hartslag. Bij langdurige blootstelling kan geluid daardoor schadelijk zijn voor de gezondheid. Door de toenemende verstedelijking komen steeds meer mensen in aanraking met geluidshinder. Aandacht voor geluid bij het inrichten van de stedelijke geluidsomgeving wint daarom aan belang.  In het kader van de Omgevingswet is de Aanvullingsbesluit Geluid in de maak met daarin opgenomen nieuwe geluidsnormen in relatie tot de gezondheid van de mens. Wat zijn hiervan de plussen en minnen?


B06 - Kansen met het Besluit kwaliteit leefomgeving

Eline van de Hoek, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Christiaan Soer, Royal HaskoningDHV

Het Besluit kwaliteit leefomgeving gaat zorgen voor een bundeling en harmonisatie van regels, meer afwegingsruimte voor decentrale overheden en minder onderzoekslasten. Hoe wil het Ministerie van IenM dat bewerkstelligen? Toegelicht aan de hand van een casus.


B07 - Aanvullingswet Grondeigendom

N.n.t.b.


B08 - Interbestuurlijke samenwerking en de Omgevingswet

Arjan Nijenhuis, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Omgevingswet beoogt een integrale benadering van de fysieke leefomgeving en een brede participatie door burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Tevens gaat de wet uit van interbestuurlijke samenwerking, waarin onderling vertrouwen centraal staat. Bij gebiedsgerichte samenwerking moet op basis van gelijkwaardigheid worden gezocht naar optimale oplossingen.

Arjan Nijenhuis presenteert de stand van denken bij het rijk en gaat graag met u in gesprek over alle dilemma’s die zich bij interbestuurlijke, gebiedsgerichte samenwerking voordoen. Hoe kunnen de diverse belangen van provincie, gemeenten, waterschap en rijk zodanig in het proces worden ingebracht dat er sprake blijft van een gezamenlijke zoektocht? Welke kaders kunnen de betrokken overheden vaststellen voor het proces en welke ruimte zou daarbij gegeven moeten worden aan elkaar en de betrokken burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties? Wat zijn bij interbestuurlijke samenwerking en gebiedsgerichte aanpak de do’s en don’ts?

Arjan Nijenhuis is programmamanager implementatie Omgevingswet Rijk. Hij is met zijn team en de 17 aangesloten rijkspartijen – ministeries en uitvoeringsorganisaties – verantwoordelijk voor de veranderopgaven op rijksniveau als gevolg van de Omgevingswet.


B09 - Klimaatverandering en de effecten op Ruimte & Water

Desiree van Zwieten, Provincie Noord-Brabant
Willem Wensink, Unie van Waterschappen

Het klimaat verandert en hierop tijdig anticiperen is een grote uitdaging. Een uitdaging die nationaal en internationaal de aandacht heeft en het belang van inwoners en bedrijven direct raakt. Welke mogelijkheden biedt de Omgevingswet om de klimaatdoelstellingen te realiseren? Welke sturingsmogelijkheden biedt de wet- en regelgeving om de schade en overlast te voorkomen of te beperken? In deze workshop zoeken we samen naar antwoorden op deze vragen.


B10 - Het schillenmodel ontrafeld

Ester van Aalst
Simone van Dijk

De (EV)-toekomst wordt eenvoudiger: naar minder rekenen door de komst van het schillenmodel. Maar wat betekent dat in de praktijk? Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden vergelijken we samen de “oude” en “nieuwe” situaties.