VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 


Jaarcongres Relevant 2023

 Di. 28 maart 2023
 09:00 - 17:00
Provinciehuis Overijssel, Zwolle

  Logo Relevant  Logo VNCI  Logo VVM

 

 

 

 

 

 


Jaarcongres Relevant 2023

 Di. 28 maart 2023
 09:00 - 17:00
Provinciehuis Overijssel, Zwolle

  Logo Relevant  Logo VNCI  Logo VVM

Deelsessies

Klap de titels uit om meer te lezen over die deelsessie.

Laatste update:
23 maart 2023

Relevant 2021

Ronde 1>> | Ronde 2>> | Ronde 3>>

Ronde 1: Infosessies

11:00-11:45

1A - Actualiteiten windturbines (en die zijn er volop!)

De methode om de risico’s van windturbines voor de omgeving te berekenen is volop in beweging. De scenario’s en frequenties voor het falen van windturbines zijn geactualiseerd. Vervolgens wordt ook de effectmodellering aangepast.

Tijdens deze infosessie neemt het RIVM u mee in de laatste stand van zaken rond de rekenmethode. Verder is het ministerie volop bezig met het beleidsmatige antwoord op het Nevele-arrest (de noodzaak van een plan-m.e.r. voor een windpark). Vanuit de Kennistafel veiligheid windenergie zullen deze ontwikkelingen worden toegelicht.

Wij verwachten ook dit jaar weer levendige discussies!

Sylvia Versluis , RIVM
Jeroen Eskens , Antea Group NL

 
1B - Omgevingseffecten van branden met zonnepanelen

Zijn branden met zonnepanelen een risico voor de omgeving? Wat voor rook en depositie komen erbij vrij? En welke inzichten in het brandverloop hebben brandexperimenten opgeleverd?

Op deze en andere vragen proberen we tijdens deze sessie antwoorden te vinden.

Henry Keijzer , RIVM
Niels van Veen , RIVM

Bekijk de video van RIVM met vier videovragen over brand met zonnepanelen met Niels van Veen

 
1C - Innovatie als motor voor de transitie bij sevesobedrijven

Wat zijn de belemmeringen, maar vooral de kansen voor innovatie bij sevesobedrijven?

De overheid kan impact hebben en bedrijven stimuleren innovaties toe te passen. In het kader van de toekomstige transitie is sturing op innovatie zelfs een noodzaak. Hoe?

Ondermeer de inspectiemethodiek LBR biedt kaders om hier invulling aan te geven. We lichten deze benadering toe en geven aan hoe sturing op innovatie hierin past. Ook andere mechanismes binnen VTH kunnen bijdragen aan de innovatie noodzakelijk voor de transitie.

We hebben aan aantal stellingen geformuleerd waarover wij graag met u het gesprek aan gaan.

Erwin de Bruin , RWS/BRZO+
Claudia Lambermont , RWS/BRZO+
Karen van Tol , Royal HaskoningDHV

 
1D - VOL Veiligheid en gezondheid in de energietransitie

Infosessie zit VOL.
De energietransitie brengt nieuwe energiedragers en nieuwe activiteiten met zich mee. Daardoor kunnen nieuwe risico’s ontstaan voor veiligheid en gezondheid. Daarom zijn voor beide aspecten interdepartementale uitgangspunten vastgelegd.

In deze informatieve sessie nemen de sprekers u mee in deze uitgangspunten en in de acties en activiteiten die daaraan gekoppeld zijn, waaronder een kennisprogramma.

Jan van Tol , Ministerie EZK
Michiel Hoorweg , Ministerie VWS,

 
1E - VOL Onzichtbaar en onbekend: de beleving van waterstoftransport door aardgasbuisleidingen

Infosessie zit VOL.
De overheid wil bestaande ondergrondse aardgasleidingen gaan hergebruiken om waterstof te vervoeren. Bijvoorbeeld naar gebieden met veel industrie. Hoe denken omwonenden over dit plan en aan welke informatie hebben zij behoefte? In deze sessie presenteren we de opbrengst van de focusgroepbijeenkomsten die het RIVM hierover organiseerde.

Jeroen Neuvel , RIVM

 
1F - Holy moly, wat moet ik met al die informatie? (REV)

De overgang van het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS) naar het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) zorgt voor een nieuwe werkwijze voor advisering. Hoe kun je de informatie vinden die hiervoor nodig is?

In deze workshop gaan we in op de laatste informatie over het REV. Welke nieuwe databronnen komen er nog en wat is de stand van zaken? Daarna gaan we actief aan de slag met data uit het REV.

Frans Geurts , Rijkswaterstaat
Michiel Dekker , Geodan
Robby Veders  , Ministerie van IenM

 
1G - ZZS in afval

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) krijgen de nodige aandacht bij emissies. Maar hoe zit dat bij afval?

Dit is een sessie over de specifieke uitdagingen van ZZS in afval en de laatste beleidsontwikkelingen. Welke zijn dit en wat kan er van bedrijven en de omgevingsdienst worden verwacht?

Rhea Lambregts , VNCI
Berend Mensink , Royal HaskoningDHV
Steven Lemain , Royal HaskoningDHV

 

Ronde 2: Infosessies

12:00-12:45

2A - VOL Rekeninstrumenten omgevingsveiligheid: ontwikkelingen op korte en lange termijn

Infosessie zit VOL.
Het RIVM werkt continu aan de verbetering van de rekeninstrumenten omgevingsveiligheid, zowel de rekenvoorschriften als de rekenpakketten. Na deze sessie bent u weer op de hoogte van de ontwikkelingen in 2023 en daarna.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. de komende versie van Safeti-NL, de rekenvoorschriften voor emplacementen, de modellering van koolstofdioxide, het vervoer van LNG en waterstof en het rekenpakket voor 2025 en verder.

Paul Uijt de Haag , RIVM

 

 

 
2B - VOL Kennis delen met gemeenten over omgevingsveiligheid: do’s en don’ts

Infosessie zit VOL.
Kennis moet stromen! Zeker ook kennis over een onzichtbaar thema zoals omgevingsveiligheid.

Bij de aanpak van gemeentelijke opgaven, zoals woningbouw en energietransitie, zullen ook de milieuthema’s aan bod moeten komen, zoals omgevingsveiligheid. Hoe zorgen we ervoor dat dit weloverwogen gebeurt? Hoe zorgen we dat gemeenten voldoende kennis hebben over dit onderwerp? Hoe zou de omgevingsdienst deze kennis goed kunnen overbrengen? Hoe kunnen we elkaars taal beter verstaan?

Al deze vragen en meer zullen aan bod komen tijdens deze paneldiscussie. Panelleden zijn:

Stefan Musch , Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG)
Simone Buddemeijer , Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Cor Blanken , Gemeente Zwolle
Henri van der Velden , Gemeente Eindhoven
Gudo Stekhuizen , Provincie Noord-Brabant
Lilian Weeda , Landelijk Platform Veilige Leefomgeving (LPVL)

 

 
2C - VOL Energietransitie in havens: wordt het ammoniak, waterstof, methanol of nog wat anders?

Infosessie zit VOL.
De energietransitie brengt ook veel onzekerheden en dilemma’s met zich mee, bijvoorbeeld rond de import en op- en overslag van nieuwe energiedragers. De zeehavens spelen daarbij een grote rol. Zij staan voor diverse opgaven en vragen.

Wat krijgt prioriteit: korte termijn reductie van stikstofemissies of lange termijn beperking van klimaatverandering? Welke ruimte moet voor welke opgave worden gereserveerd (woningbouw, energietransitie, etc.). Welke energiedragers dienen zich aan, en welke hebben de voorkeur vanuit omgevingsveiligheid? Hoe zit het met het vervoer? Hoeveel flexibiliteit is nodig in vergunningverlening i.v.m. klimaatadaptatie? En hoe schatten we risico’s in van activiteiten die nog geen plek hebben in wet- en regelgeving?

In deze sessie gaan we uitgebreid in op deze vragen en dilemma’s.

Alan Dirks , Havenbedrijf Rotterdam
Lars de Vrij , Port of Amsterdam
Simone van Dijk, Royal HaskoningDHV

 
2D - Van veiligheidsvisie naar veiligheid gewaarborgd in het Omgevingsplan

Luctor et emergo: Ik worstel en kom boven. Van visie naar plan: concretiseren van een abstracte visie naar het Omgevingsplan. De weg ernaartoe is hobbelig, maar vele wegen leiden naar Rome: samen komen we er wel!

We bespreken in deze sessie voorbeelden uit de praktijk, dilemma’s en oplossingen.

Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam is voortvarend aan de slag gegaan met het opstellen van een Basisregeling voor het Omgevingsplan Amsterdam, gebaseerd op de in 2021 vastgestelde Omgevingsvisie Amsterdam 2050. Gaandeweg kwamen ze daarin allerlei vraagstukken tegen. Graag nemen zij je mee in onze zoektocht en vertellen ze waar we nu staan.

Provincie Noord-Brabant en de Brabantse Omgevingsdiensten (ODZOB, ODBN en OMWB)

Nederland staat voor een verdichtingsopgave. Deze verdichting zal ook moeten landen binnen aandachtsgebieden. Het bevoegd gezag mag gebouwen en locaties toelaten in aandachtsgebieden. Als dit gebeurt, moet - conform artikel 5.15 van het Besluit kwaliteit leefomgeving - aangetoond worden dat er voldoende maatregelen getroffen zijn om de personen in die gebouwen en locaties te beschermen. Hoe kom je tot voldoende bescherming? Welke maatregelen kun je treffen en hoe maak je de afweging welke maatregelen je moet/wil treffen? De Provincie Noord-Brabant heeft samen met de Brabantse OD’s hiervoor een stappenplan ontwikkeld. Dit stappenplan biedt handvaten voor de gemeenten om de juiste afwegingen te kunnen maken bij het ontwikkelen in aandachtsgebieden. Hierover gaan zij met u in gesprek.

Gemeente Leeuwarden, Fumo en VRF

De gemeente Leeuwarden wil in 2023 een omgevingsplan voor een deel van haar buitengebied, “Leeuwarden buitengebied Zuid” vaststellen. In samenwerking met de Veiligheidsregio en de FUMO (OD), heeft de gemeente Leeuwarden planregels voor het aspect externe veiligheid opgesteld. In dit traject zijn zij tegen diverse “problemen en dillema’s” aangelopen. Hoe vertaal je een algemene beschrijving ambitieniveau in de omgevingsvisie over EV naar planregels? Wat hanteer je als veiligheidsnorm in een bepaald gebiedstype en wat zijn de consequenties hiervan? Is het product dat je hebt opgeleverd voor collega’s en burgers te begrijpen en toe te passen? Kan dit ook eenvoudiger en simpeler? Tijdens de sessie nemen zij je mee in dit proces dat maar liefst 1,5 jaar heeft geduurd.

Luuk Stortelder , Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant
Ruud van Beekveld , Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant
Klaas Bokma , FUMO
Rutger de Groot , Brandweer Frylan
Fleur de Groot , Gemeente Amsterdam
Reinoud Scheres , AVIV


 
2E - Digitalisering van het Basisnet weg, water en spoor

De afgelopen jaren is gewerkt aan de digitalisering van het Basisnet. Inmiddels is basisnet water aangeleverd aan het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) en zullen het Basisnet spoor en weg volgen. Tijdens deze sessie wordt toegelicht hoe de digitalisering is gedaan, welke bronnen zijn gebruikt en welke keuzes daarbij zijn gemaakt.

Maarten Poos , Prorail
Ruben Polman , Rijkswaterstaat
Fred Mudde, ministerie IenW

 
2F - VOL Praktijklessen rond op- en overslag van lithium-ion opslagsystemen

Infosessie zit VOL.
De op- en overslag van li-ion opslagsystemen zijn in opkomst. De onbekendheid met deze systemen maakt het een uitdaging om een veilige en bedrijfsmatig uitvoerbare vergunningaanvraag te doen. In deze workshop delen we aan de hand van praktijkvoorbeelden onze ervaringen met de op- en overslag van li-ion opslagsystemen. We belichten onze ervaringen zowel vanuit de aanvrager als vanuit het bevoegd gezag.

Wat zijn de (veiligheids)uitdagingen? Hoe hebben we die aangepakt? Dat zijn de hoofdvragen die we tijdens de workshop gaan behandelen. We zijn benieuwd hoe u hier tegenaan kijkt!

Merle de Lange , Oostkracht10
George Rutten , Oostkracht10

 
2G - Nieuwe veiligheidsrisico’s in de (petro)chemie als gevolg van de energietransitie

Deze sessie wordt verzorgd door de Safety Delta Nederland (SDN) en RIVM. De Innovatiemanager van de SDN leidt de sessie in met een toelichting over lopende en komende safety-innovatieprojecten van de SDN. RIVM gaat in op de voortgang en de voorlopige resultaten van één van die projecten, namelijk over (nieuwe) risico’s voor de (petro)chemiesector als gevolg van de energietransitie. De resultaten van dit project zijn tot stand gekomen door samenwerking in een werkgroep bestaande uit Brzo-bedrijven, wetenschappers en overheden. Met de deelnemers aan deze sessie reflecteren we op de voorlopige bevindingen. De feedback zal worden meegenomen in de eindrapportage (medio april 2023).

Johan van Middelaar , Safety Delta Nederland
Jeroen Neuvel , RIVM

 

Ronde 3: Workshops

15:15-16:30

3A - VOL Jurisprudentie Externe Veiligheid

Workshop zit VOL.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente uitspraken praten Christiaan Soer (Royal HaskoningDHV) en Esther Broeren (ELEMENT Advocaten) u bij over de rechtspraak op het gebied van externe veiligheid.

Aansluitend is er ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Esther Broeren , ELEMENT Advocaten
Christiaan Soer , Royal HaskoningDHV Nederland BV

 
3B - Glastoepassingen als veiligheidsmaatregel: wat is er allemaal mogelijk?

Na deze workshop kijk je nooit meer op dezelfde manier door een raam. Glas maakt lichtinval in een gebouw mogelijk, isoleert geluid en warmte, en kent nog veel meer mogelijkheden. Glastoepassingen kunnen ook beschermen bij explosies of brand. Daarom schrijft het Besluit bouwwerken leefomgeving het ook voor als maatregel. Maar wat is nu echt (on)mogelijk, wat zijn de kosten, welke ontwerpuitgangspunten moet een gemeente aangeven? Waar zijn maatregelen al toegepast?

Deze workshop geeft belangrijke informatie bij het vaststellen van zogenoemde voorschriftengebieden. Vakspecialisten van Antea Group én de glasindustrie verzorgen hem.

Matthijs de Maaijer , Antea Group NL
Jeroen Eskens , Antea Group NL
Mark Spijker , AGC Glass Europe
Jan Liebeton  , AGC Glass Europe
Janneke van Dongen , Antea Group NL

 
3C - Externe veiligheid voor beginners

De meeste professionals zijn al behoorlijk goed op de hoogte van de nieuwigheden in omgevingsveiligheid vanaf 2021.

Bent u dat nog niet, of kunt u er zich nog geen beeld van vormen? In een uur ziet u theorie én praktijk langskomen van de wondere wereld die omgevingsveiligheid heet!

Marlouce Biemans , Royal HaskoningDHV
Merle de Lange , Oostkracht10
Jan-Willem van Wijngen , Cauberg Huygen

 
3D - VOL Ammoniak: klimaatneutraal, maar wat zijn de risico’s?

Workshop zit VOL.
Om de klimaatcrisis te bedwingen, zoeken we naar nieuwe energiedragers. Daarbij wordt gewerkt aan o.a. het gebruik van ammoniak als waterstofdrager én als primaire brandstof.

Zonne-energie uit woestijngebieden wordt opgeslagen in NH3 en per schip vervoerd naar West-Europa, waar de waterstof uit de ammoniak zijn weg vindt naar de energiegebruikers. Maar hoe zit het nu met de risico’s van opslag en transport? Kunnen we een goede afweging maken en wat zijn de consequenties?

We beginnen deze workshop met een uitleg over het hele proces; daarna gaan we in discussie met overheden.

Monique Berrevoets , Antea Group NL
Hans Vrijenhoef , Ammonia Energy Association
Tonnie Lindeman , Antea Group NL

 
3E - VOL Omgaan met aandachtsgebieden; de juiste keuzes maken in de praktijk

Workshop zit VOL.
Aandachtsgebieden zijn nieuw onder de Omgevingswet. Hoe vertaal je ze in het omgevingsplan; en hoe kom je tot de juiste regels voor de aandachtsgebieden?

Gasunie/Velin en RHDHV hebben hiervoor de handreiking ‘Omgaan met aandachtsgebieden’ geschreven. Daarbij kregen ze input van meerdere adviesbureaus, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en het ministerie van I&W. De handreiking is nog gericht op buisleidingen (ook waterstof), is maar toepasbaar op alle typen risicobronnen en zeker ook op ‘nieuwe’ risico’s.

De handreiking bevat een systematiek om te helpen bij de keuzes in aandachtsgebieden. In deze workshop gaan we aan de slag met deze systematiek.

Menno Bekker , Gasunie
Philip Stohr , Royal HaskoningDHV en/of
Simone van Dijk, Royal HaskoningDHV
Klaas Winters, Velin

 
3F - Beslissen in onzekerheid

De energietransitie is in volle gang. Nieuwe initiatieven, zoals de aanleg van LNG-terminals, grootschalige opslag van waterstof en ammoniak, en energieopslagsystemen volgen elkaar snel op. Wet- en regelgeving is nog niet altijd afgestemd op deze nieuwe initiatieven. Hoe ga je hier als overheid mee om in de geest van de Omgevingswet? Hoe zorg je voor voldoende comfort en vertrouwen op ambtelijk en bestuurlijk niveau om deze initiatieven mogelijk te maken?

In deze workshop verkennen we met elkaar wat er nodig is om initiatieven op het gebied van de energietransitie mogelijk te maken, terwijl kennis over deze onderwerpen op het moment van besluitvorming soms beperkt is.

Nancy Oberijé , Oostkracht10
Stef van der Zee , Oostkracht10

 
3G - Nieuwe Handreiking Gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid is al jaren een lastig onderwerp . Zowel bedrijven als toezichthouders, inspectie en vergunningverleners worstelen ermee. Gelukkig is er nu een nieuwe Handreiking Gelijkwaardigheid!

Een Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)-richtlijn en de daarin opgenomen maatregelen gelden voor alle nieuwe bedrijven, installaties, et cetera. Al bestaande bedrijven en installaties kunnen niet direct aan een nieuwe PGS-richtlijn voldoen. En hoewel er vaak een overgangstermijn is, houden zij soms liever vast aan een maatregel die zij al jaren toepassen. Dat is onder omstandigheden mogelijk. Maar dan moet het bedrijf wel kunnen aantonen dat zijn alternatieve maatregel ‘gelijkwaardig’ is aan de maatregel uit de PGS-richtlijn. Het bevoegd gezag of de toezichthouder moet vervolgens kunnen beoordelen of dat klopt.

Maar ook in nieuwe situaties kan dit zich voordoen: als er door nieuwe en innovatieve technieken andere, soms betere, oplossingen beschikbaar komen. Dat blijkt niet makkelijk te zijn en levert in de praktijk heel veel discussies op.

Met de nieuwe Handreiking Gelijkwaardigheid kunnen bedrijven op een systematische manier de gelijkwaardigheid van maatregelen onderbouwen en aantonen. Zo kunnen ze aansluiten bij de structuur van de PGS Nieuwe Stijl en wordt de beoordeling van gelijkwaardigheid door overheden geharmoniseerd.

In deze interactieve sessie gaat u zelf aan de hand van voorbeelden het stroomschema uit de handreiking toepassen en een conclusie trekken over gelijkwaardigheid.

Alwin van Aggelen , A-risc
Roger Slegt , industrievertegenwoordiger in de PGS werkgroep Bouwsteen
Frank Lelieveld , Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond