VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

VVM Sectie Biobased Society

Voorzitter:   Cor Kamminga  |  KNN Advies  |  agnimmak.j.k.[antispam].@knnadvies.nl   
Algemeen Bestuursleden:   Jaap Jepma  |  Noordtij  |  ampej.j.[antispam].@noordtij.nl   
Sytze Keuning  |  Bioclear earth  |  gninuek.[antispam].@bioclearearth.nl   
Sjef van der Lubbe  |  Provinsje Fryslân   

Biobased Economy 

De biobased economy of groene economie staat in Nederland en wereldwijd sterk in de belangstelling. In een biobased economy vervangt biomassa een deel van de aardolie in de productie van specifieke grondstoffen en worden planten gebruikt om hoogwaardige chemische producten te maken. Dat betekent nogal wat voor allerlei sectoren, waaronder de chemische industrie. Dit is dan ook niet een verandering die in een paar jaar kan plaatsvinden, maar een complete transitie die vele decennia in beslag zal nemen.

Veelbelovende ontwikkeling 

Deze ontwikkeling is zeer veelbelovend, maar roept ook nog veel vragen op. Is dit het ei van Columbus om onze afhankelijkheid van fossiele grondstoffen te doorbreken en de bijkomende problemen van broeikasgasemissies en klimaatverandering tegen te gaan? Welke nieuwe economische kansen liggen hier voor de industrie en voor de landbouw en voor de maatschappij in het algemeen? En hoe betrek je de maatschappij en de consument bij deze ontwikkeling? Vandaar dat wij liever spreken van een Biobased society in plaats van een biobased economy.

Triple-P benadering 

Wanneer je de Biobased economy ontwikkelingen tegen het licht houdt van de triple-P benadering voor duurzaamheid (people, planet, profit), dan concentreert de biobased economy zich sterk op de profit kant: hoe kunnen we nieuwe economische kansen verzilveren met biomassa als uitgangspunt.

In de sectie Biobased Society vinden wij het belangrijk om naast de P van Profit ook de twee andere P’s van People en Planet bij deze transitie te betrekken om er van meet af aan een duurzame en breed gedragen ontwikkeling van te maken. Bijvoorbeeld door goed te kijken naar de hele keten en daadwerkelijke kringloopsluiting en het voorkomen van negatieve afwentelingseffecten (bijvoorbeeld uitputting van de bodem als gevolg van intensieve biomassateelt).

Verbinden

De biobased economy zal verschillende industriesectoren met elkaar verbinden, zoals chemie, agro, papier en energie doordat er gemeenschappelijke ketens zullen ontstaan die dwars door deze sectoren heen gaan. Het ontwikkelen van een biobased economy vergt ook dat ondernemers, bestuurders en wetenschappers intensief samenwerken en hierover op tijd de dialoog opzoeken met de burger. Kortom een biobased economy vergt een biobased society.

Geïnteresseerd of wil je meer informatie, neem dan contact op met één van de bestuursleden (zie bovenstaand).