VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Sectie Maritiem

  Over de sectie Maritiem

Schepen vervoeren circa 90% van al onze goederen en toch is de maritieme sector onbekend voor velen. Met bijna 50.000 zeeschepen en nog eens 10.000 binnenvaartschepen is de scheepvaart van onschatbare waarde voor de Europese en internationale economie.

Maar scheepvaart heeft nadelige gevolgen voor het milieu. Schepen lozen olie, verschillende soorten afval- en ballastwater (incl kleine organismen) tijdens het varen. Ze stoten ook CO2, SO2, NOx, fijnstof en zwart roet uit door het gebruik van zware stookolie. In discussies over emissies en milieuvraagstukken wordt scheepvaart vaak buiten beschouwing gelaten, zoals bijvoorbeeld in het klimaatakkoord van Parijs. Bij het slopen van schepen op stranden in Z-Azie gebeuren om de haverklap zware ongelukken, bovendien gaat het slopen gepaard met veel verontreiniging.

Scheepvaart wordt voornamelijk via internationale verdragen gereguleerd,. De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en de Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organisation - ILO) bediscussiëren en nemen maatregelen over thema’s als alternatieve brandstoffen, ecosystemen, lucht- en waterkwaliteit, navigatie en arbeidsomstandigheden. Er is echter ook veel kritiek op de snelheid waarmee en het ambitieniveau waarop deze maatregelen genomen en geïmplementeerd worden.

De sectie Maritiem wil meer bekendheid geven aan de milieuproblematiek en mogelijke oplossingen van zowel de zee- als binnenvaart.

  Sectiebestuur

Voorzitter: