VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

NSG - themabijeenkomst 'Geluid van windturbines'

donderdag 4 oktober 2018

 
Tijd
09:15 tot 17:30 uur
Locatie
Amersfoort
 

Op donderdag 4 oktober 2018 organiseert de NSG (in samenwerking met ARCADIS) een bijeenkomst met als onderwerp:

Geluid van windturbines - Geluidshinder gaat niet alleen over decibellen

Locatie: ARCADIS te Amersfoort

Wereldwijd leiden de beperkte voorraad fossiele brandstoffen en de antropogene uitstoot van broeikasgassen tot grote zorgen. Mede daardoor is er steeds meer belangstelling voor duurzame, milieuvriendelijke alternatieven voor het opwekken van elektriciteit. Één van alternatieven is het opwekken van energie door gebruik te maken van wind. Ook het aankomende klimaatakkoord zet in op meer energie uit wind.

De vraag om windturbines op land zal de komende jaren blijven toenemen. Het plaatsen van windturbines heeft invloed op de omgeving. Bij de ontwikkeling van windparken blijkt telkens weer dat omwonenden vrezen voor geluidshinder en gezondheidsschade van de draaiende windturbines. Er komt steeds meer inzicht in deze aspecten en de ontwikkelingen in de branche staan niet stil. Geluidshinder is een complex samenspel van factoren. Niet alleen de hoogte van het geluidsniveau, maar ook factoren zoals zorgen over gezondheidsschade, de onvoorspelbaarheid van het geluid, de zichtbaarheid van de turbines en de mate waarin de omwonenden bij de ontwikkeling betrokken worden spelen een belangrijke rol. Het beperken van hinder gaat dus verder dan technische maatregelen.Om de opgedane ervaringen te delen, de hinder en gezondheidseffecten te bespreken en nieuwe ontwikkelingen toe te lichten organiseren wij deze themabijeenkomst.

Mocht u als deelnemer een onderwerp missen of vragen hebben, er wordt volop ruimte geboden voor discussie met de deskundige sprekers.

Doelgroep: Dit zijn primair de ruimtelijke ordenaars (o.a. planjuristen) en milieu (geluid) professionals vanuit de gemeenten, provincies en RUD’s. Daarnaast natuurlijk de advieswereld en de ontwikkelaars van windparken.

Het (voorlopig) programma:

09.15 uur Ontvangst en registratie
10.00 uur Welkomdoor NSG en ARCADIS
10.05 uur Noodzaak van de energietransitie en de rol van windenergie
10.30 uur Windstatistieken voor geluidsberekeningen
11.00 uur Gezondheidseffecten
11.30 uur WHO inzichten
12.00 uur Lunch
13.00 uur Omgevingsparticipatie
13.30 uur Geluidsverwachting.nl – Positief beïnvloeden van de hinderbeleving, door Erik Koppen (Arcadis)
14.00 uur Beperken hinder door goede landschappelijke inpassing
14.00 uur Korte pauze
15.00 uur Beperking hinder door locatiekeuze en ontwerp van een windpark en het betrekken van omwonenden
15.30 uur Technische maatregelen
16.00 uur Plenaire discussie o.l.v. de dagvoorzitter
16.30 uur Afsluiting en borrel
17.30 uur Einde bijeenkomst

Kosten en aanmelden:

Regulier tarief: € 340,-
Donateurs: € 255,-
Full-time student: € 50,-

http://nsg.nl/nl/nsg-middagenformulier 

VVM-leden kunnen tegen donateurstarief deelnemen met de VVM-donateurscode (eerst inloggen)