VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏

Rachel Carson Afstudeerprijs

rcm2024-winnaars

Rachel Carson Afstudeerprijs

 

Foto boven: uitreiking 2024, links hbo-winnaar, Carolina Sinisalu, rechts wo-winnaar Laura Steel Pascual.

Wat is de Rachel Carson Afstudeerprijs?

De prijs is een initiatief van de VVM, netwerk van milieuprofessionals en een aantal milieu­studieverenigingen. Hiermee willen zij grotere bekendheid geven aan het milieu- en duurzaamheid­onderzoek dat studenten hebben uitgevoerd. De juryleden zijn afkomstig uit het milieuwerkveld, de universiteiten en het hoger onderwijs.

De prijs is vernoemd naar de schrijfster en ecoloog Rachel Carson die bekend werd door haar boek ‘Silent Spring’, uit 1962, mogelijk het eerste boek waarin de milieuproblematiek een centrale plaats inneemt. De titel is een verwijzing naar de lente van het apocalyptische jaar dat de vogels niet meer zingen doordat zij als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn uitgeroeid.

Wie mag er meedoen?  

De wedstrijd staat open voor voltijd- en deeltijdstudenten aan Nederlandse universiteiten en hogescholen waarvan de afstudeerscriptie of het afstudeerwerk handelt over een onderwerp met een directe relatie tot milieu of duurzame ontwikkeling. Afstudeerwerken die al eerder voor deze prijs zijn ingediend worden niet in behandeling genomen. Voor deelname komen in aanmerking: bachelor scripties en bachelor eindwerkstukken zoals adviesrapporten, video’s, en andere werken uit het HBO en masterscripties uit het WO. De HBO en WO inzendingen worden apart beoordeeld.

Wat kun je ermee verdienen?  

De voorselectiecommissies voor HBO en WO beoordelen alle inzendingen en bepalen welke werken worden genomineerd. Op een feestelijke bijeenkomst waarop de winnaar bekend wordt gemaakt, kunnen alle genomineerden hun afstudeerwerk presenteren.

Verder biedt de VVM de winnaars de mogelijkheid om een artikel te publiceren in tijdschrift Milieu. Hierdoor wordt het werk van de student onder de aandacht gebracht van een breed netwerk van milieuprofessionals. De winnaar ontvangt een geldbedrag van ten hoogste € 500,-.

Wat zijn de aanmeldingscriteria?

De student of diens docent/begeleider stuurt uiterlijk 1 december 2024 een digitaal exemplaar (als PDF) van zijn of haar afstudeerwerk naar het bureau van de VVM. Het afstudeerwerkstuk of de scriptie moet tussen 1 juli 2023 en 25 november 2024 zijn beoordeeld. Het afstudeerverslag moet vergezeld gaan van:

 • een volledig ingevuld inschrijfformulier, en
 • een bewijs van beoordeling door de opleiding. Uit het bewijs van beoordeling moet duidelijk blijken dat het eindcijfer voor de scriptie minstens een 8,0 was. Scripties beoordeeld met bijvoorbeeld een 7,8 worden niet in behandeling genomen. Bij een gecombineerd cijfer gaat het om het cijfer voor de scriptie zelf (proces, presentatie e.d. tellen niet mee). Het originele beoordelingsformulier is doorgaans noodzakelijk om dit te kunnen vaststellen.
 • een aanbevelingsbrief van de afstudeerbegeleider
 • bij een scriptie die als vertrouwelijk gekenmerkt is: de garantie dat VVM hem op haar website mag publiceren. Voorafgaand aan het indienen van de scriptie dient openbaarheid verzekerd te zijn. Als bewijsstuk volstaat een e-mail van de indiener met die strekking.

  Aanmelden  

  Je kunt je aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen. Bij inschrijving is het noodzakelijk alle gevraagde documenten aan te leveren.

  Prijsuitreiking

  De prijsuitreiking vindt plaats tijdens Groene Peper, hét jaarlijkse evenement over duurzaamheid in het onderwijs. Dit gratis evenement vindt steeds op een andere school plaats.

  Hoe vindt de beoordeling plaats?  

  De beoordeling vindt plaats door een jury die bestaat uit ervaren milieudeskundigen uit overheid, bedrijfsleven, het hoger onderwijs en de universiteiten. De samenstelling van de jury is op dit moment nog niet bekend.

  Deze jury wordt bijgestaan door een voorselectiecommissie HBO en een voorselectiecommissie WO. De voorselectiecommissie leest alle ingezonden scripties en bepaalt welke werken worden genomineerd voor de Rachel Carson Afstudeerprijs. De genomineerde scripties worden door de jury beoordeeld. De jury wijst twee winnaars aan, één uit de HBO-inzendingen en één uit de WO-inzendingen.

  Criteria

  De volgende criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van masterscripties uit het wetenschappelijk onderwijs:

  • Originaliteit van de onderzoeksaanpak: mate waarin de student erin is geslaagd om een aanpak te hanteren die niet tot de mainstream behoort. Dit kan bijvoorbeeld door bepaalde methoden verrassend te combineren, een nieuwe aanpak te ontwikkelen, of een aanpak uit een ander vakgebied op een milieuvraagstuk toe te passen.  
  • Toepasbaarheid van de resultaten in de milieupraktijk: mate waarin de student erin is geslaagd om resultaten te produceren die milieuprofessionals van dienst kunnen zijn in hun dagelijks werk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitwerking van een bepaald concept, aanpak, proces, ontwerp, of aan de ontwikkeling van een meetinstrument.
  • Relevantie van het onderzoek, zowel maatschappelijk als wetenschappelijk: mate waarin het onderzoek dat de student heeft uitgevoerd een bijdrage levert aan het maatschappelijke debat over een bepaald milieuvraagstuk en/of aan het oplossen van een maatschappelijk probleem, en de mate waarin het onderzoek een wetenschappelijke relevantie heeft, op het gebied van methode ontwikkeling, theorie toetsing, en/of toevoeging van inhoudelijke kennis over een bepaald vraagstuk.
  • Toegankelijkheid van de rapportage: mate waarin de student erin is geslaagd om een rapport te schrijven dat wordt gekenmerkt door een goede redactie, en door een heldere stijl, taal, en vormgeving.
  • Wetenschappelijkheid van het onderzoek: mate waarin de student in zijn onderzoek op een betrouwbare en valide manier data heeft verzameld en geanalyseerd, en de keuze voor gebruikte methoden heeft verantwoord.

  Deze criteria worden aangepast gehanteerd bij de beoordeling van afstudeerwerken uit het hoger beroeps­onderwijs:

  • Originaliteit betreft het innovatief zijn van de aanpak en de creatieve toepassing van kennis en inzicht.
  • Toepasbaarheid betreft het bruikbaar zijn van de voorgestelde oplossing in de onderzochte praktijksituatie en mogelijkheden voor bredere toepassing.
  • Relevantie van het afstudeerwerk betreft het belang en de meerwaarde van het werk voor zowel de maatschappij als voor de beroepspraktijk.
  • Toegankelijkheid van de rapportage betreft de redactie, de stijl, het taalgebruik en de vormgeving.
  • Wetenschappelijkheid van het werk blijkt uit het goede gebruik van een theoretisch kader en uit de goede vertaling daarvan naar de praktijk.

  Rachel Carson Afstudeerprijs samengevat:


  Prijs voor HBO scripties en werkstukken en WO masterscripties

  beoordeeld met minimaal een 8,0 tussen 1 juli 2023 en 25 november 2024

  Te winnen bedrag

  maximaal € 500,-

  Aanmelden

  uiterlijk 1 december 2024 via het inschrijfformulier

  Wat meesturen

  • scriptie / werkstuk
  • beoordelingsformulier scriptie
  • een aanbevelingsbrief van de afstudeerbegeleider
  • bij vertrouwelijk werk: garantie van openbaarheid

  Organisatie

  VVM netwerk van milieuprofessionals
  uaerub.[antispam].@vvm.info / 030 - 232 29 89

  Winnaars Rachel Carson Afstudeerprijs 2024

  winnaars-rcm-2024

  De winnaars van de 21e editie van de Rachel Carson Afstudeerprijs waren:
  De hbo-prijs ging naar Carolina Sinisalu met haar scriptie Achieving airport carbon neutrality with Airport Carbon Accreditation.
  De wo-prijs ging naar Laura Steel Pascual voor haar scriptie And why do you care? Exploring the EU’s motivations towards climate migration and displacement .

  De winnaars van 2024

  Prijsuitreiking Rachel Carson Afstudeerprijs 2024

  Genomineerden Rachel Carson Afstudeerprijs 2024