VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
header-winnaars-rcm-2021

Rachel Carson Afstudeerprijs 2021

Foto boven: prijsuitreiking 2021, v.l.n.r. Paul Santman, afstudeerbegeleider HBO-winnaar Max-Julian Gerlach, Rachel Heijne, directeur VVM, Leendert van Bree, juryvoorzitter, WO-winnaar Ruud Sperna Weiland.

Wat is de Rachel Carson Afstudeerprijs?

De prijs is een initiatief van de VVM, netwerk van milieuprofessionals en een aantal milieu­studieverenigingen. Hiermee willen zij grotere bekendheid geven aan het milieu- en duurzaamheid­onderzoek dat studenten hebben uitgevoerd. De juryleden zijn afkomstig uit het milieuwerkveld, de universiteiten en het hoger onderwijs.

De prijs is vernoemd naar de schrijfster en ecoloog Rachel Carson die bekend werd door haar boek ‘Silent Spring’, uit 1962, mogelijk het eerste boek waarin de milieuproblematiek een centrale plaats inneemt. De titel is een verwijzing naar de lente van het apocalyptische jaar dat de vogels niet meer zingen doordat zij als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn uitgeroeid.

Wie mag er meedoen?  

De wedstrijd staat open voor studenten aan Nederlandse universiteiten en hogescholen die tussen 1 januari 2019 en 24 november 2020 zijn afgestudeerd op een onderwerp met een directe relatie tot milieu of duurzame ontwikkeling. Afstudeerwerken die al eerder voor deze prijs zijn ingediend worden niet in behandeling genomen. Voor deelname komen in aanmerking: bachelor scripties en bachelor eindwerkstukken zoals adviesrapporten, video’s, en andere werken uit het HBO en masterscripties uit het WO. De HBO en WO inzendingen worden apart beoordeeld.

Wat kun je ermee verdienen?  

De voorselectiecommissies voor HBO en WO beoordelen alle inzendingen en bepalen welke werken worden genomineerd. Op een feestelijke bijeenkomst waarop de winnaar bekend wordt gemaakt, kunnen alle genomineerden hun afstudeerwerk presenteren.

Verder biedt de VVM de winnaars de mogelijkheid om een artikel te publiceren in tijdschrift Milieu. Hierdoor wordt het werk van de student onder de aandacht gebracht van een breed netwerk van milieuprofessionals. De winnaar ontvangt een geldbedrag van ten hoogste € 500,-.

Wat zijn de aanmeldingscriteria?

De student of diens docent/begeleider stuurt uiterlijk 1 december 2020 een digitaal exemplaar (als PDF) van zijn of haar afstudeerwerk naar het bureau van de VVM. Het afstudeerwerkstuk of de scriptie moet tussen 1 januari 2019 en 24 november 2020 zijn beoordeeld. Het afstudeerverslag moet vergezeld gaan van:

 • een volledig ingevuld inschrijfformulier, en
 • een bewijs van beoordeling door de opleiding. Het bewijs van beoordeling moet duidelijk het exacte cijfer van beoordeling tonen en niet het afgeronde cijfer. Ook moet het bewijs het eigenlijke cijfer voor de scriptie tonen. Een bewijs dat alleen het samengestelde cijfer (waarin ook een cijfer voor het proces en/of de eindpresentatie is meegenomen) toont is onvoldoende. Hiertoe volstaat doorgaans alleen het originele beoordelingsformulier.

Criteria HBO:

 • voor scripties met een eindcijfer lager dan een exacte 8 (bijv. 7,8) dient een aanbevelingsbrief van de afstudeerbegeleider meegestuurd te worden.

Criteria WO:

 • Het eindcijfer voor de scriptie zelf moet minimaal een 8 zijn (bij een gecombineerd cijfer, gaat het dus om het cijfer voor de scriptie). Scripties beoordeeld met bijv. een 7,8 worden niet in behandeling genomen.
 • Stuur een aanbevelingsbrief van de afstudeerbegeleider mee.
  Let op: voor scripties beoordeeld met een exacte 9 of hoger is geen aanbevelingsbrief  nodig. De exacte 9 moet gehaald zijn voor de scriptie zelf (dus niet het combinatiecijfer incl. bijv. mondelinge verdediging telt)

Aanmelden  

Je kunt je aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen. Bij inschrijving is het noodzakelijk alle gevraagde documenten aan te leveren.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 28 mei tijdens Groene Peper, hét duurzaamheidsevenement voor hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (voorheen bekend als NDDHO).

Hoe vindt de beoordeling plaats?  

De beoordeling vindt plaats door een jury die bestaat uit ervaren milieudeskundigen uit overheid, bedrijfsleven, het hoger onderwijs en de universiteiten.

Deze jury wordt bijgestaan door een voorselectiecommissie HBO en een voorselectiecommissie WO. De voorselectiecommissie leest alle ingezonden scripties en bepaalt welke werken worden genomineerd voor de Rachel Carson Afstudeerprijs. De genomineerde scripties worden door de jury beoordeeld. De jury wijst twee winnaars aan, één uit de HBO-inzendingen en één uit de WO-inzendingen.

Criteria

De volgende criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van masterscripties uit het wetenschappelijk onderwijs:

 • Originaliteit van de onderzoeksaanpak: mate waarin de student erin is geslaagd om een aanpak te hanteren die niet tot de mainstream behoort. Dit kan bijvoorbeeld door bepaalde methoden verrassend te combineren, een nieuwe aanpak te ontwikkelen, of een aanpak uit een ander vakgebied op een milieuvraagstuk toe te passen.  
 • Toepasbaarheid van de resultaten in de milieupraktijk: mate waarin de student erin is geslaagd om resultaten te produceren die milieuprofessionals van dienst kunnen zijn in hun dagelijks werk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitwerking van een bepaald concept, aanpak, proces, ontwerp, of aan de ontwikkeling van een meetinstrument.
 • Relevantie van het onderzoek, zowel maatschappelijk als wetenschappelijk: mate waarin het onderzoek dat de student heeft uitgevoerd een bijdrage levert aan het maatschappelijke debat over een bepaald milieuvraagstuk en/of aan het oplossen van een maatschappelijk probleem, en de mate waarin het onderzoek een wetenschappelijke relevantie heeft, op het gebied van methode ontwikkeling, theorie toetsing, en/of toevoeging van inhoudelijke kennis over een bepaald vraagstuk.
 • Toegankelijkheid van de rapportage: mate waarin de student erin is geslaagd om een rapport te schrijven dat wordt gekenmerkt door een goede redactie, en door een heldere stijl, taal, en vormgeving.
 • Wetenschappelijkheid van het onderzoek: mate waarin de student in zijn onderzoek op een betrouwbare en valide manier data heeft verzameld en geanalyseerd, en de keuze voor gebruikte methoden heeft verantwoord.

Deze criteria worden aangepast gehanteerd bij de beoordeling van afstudeerwerken uit het hoger beroeps­onderwijs:

 • Originaliteit betreft het innovatief zijn van de aanpak en de creatieve toepassing van kennis en inzicht.
 • Toepasbaarheid betreft het bruikbaar zijn van de voorgestelde oplossing in de onderzochte praktijksituatie en mogelijkheden voor bredere toepassing.
 • Relevantie van het afstudeerwerk betreft het belang en de meerwaarde van het werk voor zowel de maatschappij als voor de beroepspraktijk.
 • Toegankelijkheid van de rapportage betreft de redactie, de stijl, het taalgebruik en de vormgeving.
 • Wetenschappelijkheid van het werk blijkt uit het goede gebruik van een theoretisch kader en uit de goede vertaling daarvan naar de praktijk.

Deel via:

 Download flyer

Rachel Carson Afstudeerprijs samengevat:


Prijs voor HBO scripties en werkstukken en WO masterscripties

beoordeeld tussen 1 januari 2019 en 24 november 2020

Te winnen bedrag

maximaal € 500,-

Aanmelden

uiterlijk 1 december 2020 via het inschrijfformulier

Wat meesturen

 • scriptie / werkstuk
 • beoordelingsformulier scriptie; het exacte scriptiecijfer tonend

        HBO

 • bij een cijfer lager dan een exacte 8:
  een aanbevelingsbrief van de afstudeerbegeleider

        WO

 • bij een cijfer lager dan een exacte 9:
  een aanbevelingsbrief van de afstudeerbegeleider

Organisatie

VVM netwerk van milieuprofessionals
uaerub.[antispam].@vvm.info / 030 - 232 29 89