VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

VMR bijeenkomst: Klimaatwet: symboolwetgeving of effectief instrument?

dinsdag 9 oktober 2018

 
Tijd
14:00 tot 17:00 uur
Locatie
Amsterdam
 

Op 27 juni 2018 is het voorstel voor een Klimaatwet ingediend bij de Tweede Kamer, ondersteund door 7 politieke partijen (GroenLinks, PvdA, SP, VVD, D6, CDA en CU). De wet heeft tot doel een wettelijk kader te scheppen voor het terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen en geeft daarmee invulling aan de verplichtingen uit het Klimaatverdrag van Parijs (2015). Het breed gedragen wetsvoorstel kent de volgende doelstellingen:

- broeikasgasreductie to teen niveau van 95% in 2050 ten opzichte van 1990;

- een tussendoel van 49% broeikasgasreductie in 2030 ten opzichte van 1990;

- een nevendoel van 100% CO2-neutrale electriciteitsproductie voor 2050;

- beleidsvorming in een klimaatplan en een klimaatnota;

- een adviserende rol voor de Raad van State.

De vraag die deze middag centraal staat is of de wet in deze vorm wel voldoende effectief zal zijn. De sprekers gaan in op het proces van totstandkoming en op de inhoud van de wet. Daarnaast komt ook de vraag aan bod of een aparte Klimaatwet in deze vorm wel nodig is of dat (beter) kan worden aangesloten bij bestaande wetgeving. Naast sprekers uit de Nederlandse wetenschap, zal ook vanuit Engeland een bijdrage worden geleverd. In Engeland is al sinds 2008 een Klimaatwet in werking getreden. Destijds een van de eerste klimaatwetten ter wereld. Onlangs is deze wet geëvalueerd door the London School of Economics in het rapport '10 Year UK Climate Change Act'. Wij hebben de onderzoekers uitgenodigd om deze middag een bijdrage te leveren over de ervaringen die in Engeland met de Klimaatwet zijn opgedaan.

In aansluiting op de inleidingen is er ruime tijd gereserveerd voor debat over het wetsvoorstel.

Kosten:

Nog onbekend, zie website VMR.

VVM-leden 10% korting op de prijs voor niet-VMR leden op hun bijeenkomsten. Vermeld bij aanmelding dat je VVM-lid bent en dat je hier gebruik van wilt maken!