VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 

Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - Blok 5

Depositie

Blok 5 - Depositie

Stikstofdepositie is een onderwerp dat momenteel sterk in de politieke belangstelling staat vanwege problemen bij de besluitvorming over activiteiten en plannen. In dit blok leer je de verschillende aspecten van depositie kennen.  Centraal staat de geldende wet- en regelgeving op dit gebied, met name de natuurwetgeving die ten doel heeft de waardevolle en kwetsbare natuurgebieden te beschermen tegen hoge depositiewaarden. 

Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij de structurele aanpak van stikstof en het model AERIUS. Je gaat zelf aan de slag met het model.

Dit blok is een verdieping in het meten en modelleren van depositie. Het volgen van dit blok veronderstelt een basiskennis omtrent meten en modelleren van luchtverontreiniging.

Na het volgen van dit blok:

  • Ken je de geldende wet- en regelgeving rond depositie
  • Weet je hoe depositie te meten is
  • Kun je rekenen aan depositie
  • Heb je kennis gemaakt met het rekenmodel AERIUS

Blok 5 - Depositie

Bedoeld voor

  • Personen die op hbo-niveau werkzaam zijn op dit gebied bij overheid, industrie en adviesbureaus.
  • Personen die werken in het kader van vergunningverlening, ruimtelijke besluitvorming, gezondheid en natuur.

Data Blok 5

Lesdata Blok 5

14:00-21:00 uur

do. 02 nov. 2023
do. 09 nov. 2023
do. 16 nov. 2023
do. 23 nov. 2023

Examendatum:
do. 14 dec. 2023
(14.00-17.00 uur)

Kosten Blok 5: 
€ 1.625,- excl. btw.
inclusief alle studiematerialen en diners

Aanmelden Blok 5 (via PAO TM)

Inhoud - Modules 35-42

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Module 35 | Kader 

Wanneer er gesproken wordt over ‘depositie’, dan wordt hier de depositie van stikstof bedoeld. Terwijl de volgende modules in detail in gaan op de wetgeving, het meten en rekenen aan stikstof, emissies en AERIUS, gaat deze eerste module van blok 5 in op stikstof in de brede zin. Het ontstaan van stikstof als probleem komt daarbij uitgebreid aan bod, alsmede de veelzijdigheid van het stikstofprobleem en de manier waarop er op wereldschaal, Europees en uiteindelijk landelijk mee omgegaan wordt.

Aan het eind van dit blok weet je waarom de stikstofproblematiek zo complex is en kan je ook goed aangeven waarom dat is.

Module 36 | Beleid, wet- en regelgeving
Het beleid en de wet- en regelgeving omtrent depositie wordt uiteengezet. Het richt zich op het verkrijgen van inzicht over en kennis van:

  • het natuurbeleid en het depositiebeleid in het bijzonder
  • de wet- en regelgeving (Habitatrichtlijn en Wet natuurbescherming)

De wetgeving wordt beschouwd vanuit Europees en nationaal perspectief. Er wordt daarbij ingegaan op de werking van het voorzorgsbeginsel. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de structurele aanpak stikstof.

Module 37 en 39 | Meten en rekenen

In het 2 à 3 uur durende onderdeel 'Depositie: meten en rekenen' staan we eerst kort stil bij wat depositie nu eigenlijk is. Vervolgens komen de verschillende manieren aan bod waarop natte en droge depositie gemeten kan worden. Ook wordt er een overzicht gegeven van de metingen die op dit moment in Nederland plaatsvinden. Omdat het niet mogelijk is om landsdekkend de stikstofdepositie te bepalen met alleen metingen gebeurt dit op basis van berekeningen. De manier waarop natte en droge depositie in modellen verwerkt zit, wordt in detail behandeld. Ook de ijking van de Grootschalige Depositiekaarten Nederland met behulp van metingen wordt toegelicht. Ten slotte worden de onzekerheden in zowel metingen als berekeningen besproken.

Module 38 | Luchtemissies uit de landbouw 

In dit blok staan luchtemissies uit de landbouw centraal. Het betreft met name emissies uit de intensieve veehouderij. Je leert welke emissies het betreft, wat de omvang van de problematiek is en welke technische oplossingen beschikbaar zijn. Er wordt ingegaan op de geldende regelgeving voor vergunningen, algemene regels en RO. Je maakt kennis met rekenmodellen die gebruikt worden bij verspreidingsberekeningen voor geur en fijn stof. Tot slot wordt er een doorkijk gegeven naar de regulering in de toekomst.

Module 40 en 41 | Rekenmodel AERIUS: wat, hoe, en waarom en AERIUS: gebruik in de praktijk 

AERIUS is het rekeninstrument in het kader van toestemmingsverlening natuur. AERIUS ondersteunt de vergunningverlening en ruimtelijke planvorming rondom Natura 2000-gebieden en de monitoring van de natuurkwaliteit. AERIUS biedt voor alle Natura 2000-gebieden inzicht in achtergronddepositie en omvat relevante ecologische gegevens zoals aanwezige habitattypen en soorten en de mate van overbelasting. Met AERIUS worden ook de effecten van (nieuwe) ontwikkelingen op de stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden berekend en vergeleken met de beschikbare stikstofruimte in depositiebanken. Gebruikers kunnen in AERIUS ook hun eigen plannen en ontwikkelingen invoeren en doorrekenen. Tijdens de opleiding wordt een unieke kijk gegeven in de achtergronden en werking van het rekenmodel AERIUS en komt tevens de praktijktoepassing van het model aan de orde.

Module 42 |  Besluitvorming 

Deze module geeft je:

  • inzicht in de verschillende stappen van besluitvorming. Wat is precies een project? Is er sprake van een referentiesituatie? Kan er worden gesaldeerd? Is er sprake van een vergunningplicht?
  • inzicht in de kritische stappen van het doen van onderzoek voor ruimtelijke besluitvorming en vergunningen
 
Programma - Modules 35-42

2 november 2023: Kader

Bleeker

2 november 2023: Beleid, wet- en regelgeving

Hoekstra

9 november 2023: Meten en rekenen

Van Zanten/Braam

9 november 2023: Luchtemissies uit de landbouw

Uijtdewilligen

16 november 2023: Meten en rekenen

Van Zanten/Braam

16 november 2023: Rekenmodel AERIUS: wat, hoe, en waarom

Maltha-Nix en Wilmot

23 november 2023: AERIUS: gebruik in de praktijk

Maltha-Nix en Wilmot

23 november 2023: Besluitvorming

Hoekstra