VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Sectie Biodiversiteit

Voorzitter:   Ckees van Oijen  |  06 - 272 63 520  |  nejio.nav.seekc.[antispam].@planet.nl   

Wat is biodiversiteit?

Biologische diversiteit (“biodiversiteit”) gaat over de verscheidenheid aan leven op aarde. Die verscheidenheid kan je benoemen op verschillende schalen. Biodiversiteit gaat namelijk niet alleen over de diversiteit aan soorten en de verdeling daarvan over de aarde, het meest bekend bij het brede publiek, maar ook over diversiteit in genetische informatie van een soort en over de verscheidenheid aan ecosystemen.

Biodiversiteit is een eindige hulpbron, evenals bijvoorbeeld fossiele energie. Voor beide geldt namelijk dat de tijdschaal voor het opnieuw opbouwen zich uitstrekt tot ver voorbij de handelingsmogelijkheden van een generatie. Maar anders dan bij energie zijn er geen alternatieven voor verloren biodiversiteit beschikbaar. Het betreft dus een unieke en onvervangbare hulpbron, want eenmaal verloren zal dezelfde soort niet weer ontstaan.

Visies op biodiversiteit

Vanuit een of levensbeschouwelijke visie kan je een intrinsieke waarde aan biodiversiteit toekennen. Daarbij komt ook een verantwoordelijkheidsbesef in beeld, wat wel wordt aangeduid met het “rentmeesterschap” dat de mens over de natuur voert. Behalve deze motivatie om biodiversiteit te beschermen en herstellen wordt er de laatste jaren steeds meer waarde gehecht aan het maatschappelijk nut van natuur en biodiversiteit.

Wat is het probleem?

Het verlies aan biodiversiteit op allerlei schalen is een hardnekkig milieuprobleem dat zich zowel op lokaal als op mondiaal niveau afspeelt. Het  bedreigt de kwaliteit van onze natuurlijke hulpbronnen, onze welvaart en welzijn, maakt de aarde een minder mooie plek om te leven, en roept de morele vraag op of de mens andere soorten op grote schaal mag vernietigen. De mens is de belangrijkste oorzaak én dus ook de belangrijkste oplossing om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan.

Biodiversiteit in internationaal kader

Het beschermen, herstellen en versterken van biodiversiteit zijn als doelen aangemerkt in de internationale VN Biodiversiteitsconventie, die door vele landen wordt ondersteund en in nationale plannen is uitgewerkt. Het vormgeven en tot uitvoer brengen van deze doelen vormt een uitdaging voor wetenschap, beleid, burgers en bedrijven. Hiervoor zijn zowel internationale samenwerking als lokale maatregelen nodig.

Biodiversiteit en ecosysteemdiensten

Biodiversiteit speelt een cruciale rol in het functioneren van ecosystemen en daarmee in het duurzaam leveren van ecosysteemdiensten aan de menselijke maatschappij, zoals bijvoorbeeld schoon water of een aangename en gezonde leefomgeving. Het zou zeer kostbaar zijn als deze diensten niet meer gratis door ecosystemen zouden worden verricht en ze vervangen zouden moeten worden door kunstmatige oplossingen. 

Biodiversiteit en bedrijven

In Nederland zijn er meerdere platforms waar de relatie tussen het bedrijfsleven en biodiversiteit wordt bediscussieerd, en waar ondernemers praktische ideeën uitwisselen. Gebrek aan kennis over biodiversiteit en de betekenis ervan voor ondernemen speelt daarbij ook een rol. Zo is bij velen onbekend dat ook de (on)opzettelijke introductie van uitheemse plant- en diersoorten een schadelijk effect kan hebben op de inheemse  biodiversiteit. Steeds vaker blijkt de continuïteit en de concurrentiekracht van bedrijven samen te hangen met ecosysteemdiensten en onderliggende ecologische processen, waarvan biodiversiteit de motor is.

Sectie Biodiversiteit en de VVM

Bovenstaande geeft aan dat het verlies van biodiversiteit een uniek en bijzonder milieuvraagstuk is.
Een vraagstuk voor een eigen VVM-sectie en één met veel samenhang met andere VVM-secties, zoals Duurzaam Ondernemen en Voedsel. Het doel van de Sectie Biodiversiteit binnen VVM is het belang van biodiversiteit te duiden en bewustwording over de betekenis ervan te vergroten in een professioneel nationaal en internationaal netwerk. Meer specifiek wil de Sectie Biodiversiteit dit onderwerp hoger op de agenda plaatsen bij politiek, bedrijven, wetenschap en maatschappij.