VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

Sectie Externe Veiligheid

  Over de sectie Externe Veiligheid

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor en door buisleidingen. Bij het werken met gevaarlijke stoffen in bedrijven en bij het transport kunnen ongelukken gebeuren met effecten voor de omgeving. Het gaat om kleine kansen met soms grote gevolgen. In het begrip risico zijn kansen en effecten aan elkaar gekoppeld. Externe veiligheid houdt zich bezig met de beheersing van activiteiten die een risico voor de omgeving met zich mee kunnen brengen.

We weten allemaal wat de risico’s zijn van gevaarlijke stoffen. Iedereen heeft de beelden nog op het netvlies van de Vuurwerkramp in Enschede. We zijn er ons bewust van geworden dat sommige functies in ons overbevolkte landje moeilijk te combineren zijn. Zo moet een chemische fabriek niet langs een woonwijk neergezet worden. Echter in de praktijk zien we vaak dat de bebouwing zich steeds meer opdringt rondom locaties waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. De bebouwing groeit in de loop der tijd om de bedrijven heen. Vandaar ook de combinatie binnen de sectie die gemaakt wordt tussen externe veiligheid en planologie.

De sectie bestaat nu al weer enkele jaren en heeft al verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder een bijdrage aan de Nationale Conferentie Externe Veiligheid en een bijeenkomst rond om de verantwoording groepsrisico. Meest recent zet de sectie een ronde tafel in om ruimte te bieden aan inhoudelijke en constructieve discussie. Omdat veiligheid een container begrip is zijn ook de bestuurders en participanten van de sectie afkomstig uit verschillende bedrijfstakken. Je kunt stellen dat het een multidisciplinaire club is waardoor er ook kruisbestuiving ontstaat tussen de deelnemers. Het is altijd verfrissend om in discussies een andere invalshoek te horen. Het doel van de sectie is om de kennis te vergroten over het begrip externe veiligheid en in kaart te brengen wat voor effect dit kan hebben op de leefomgeving. De middelen die we daarvoor inzetten zij; publicaties, organiseren van symposia en rondleidingen.

  Sectiebestuur

Voorzitters:

 

  Sectieflyer

poster sectie Externe Veiligheid