VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Sectie Gezondheid en Milieu

Voorzitters:   Lotte Stoppelenburg  |  HAS Hogeschool  |  073 - 553 05 05  |  lts.[antispam].@has.nl   
   Jean Marc Abbing  |  Royal HaskoningDHV  |  075 - 653 04 22  |  gnibba.cram-naej.[antispam].@rhdhv.com   

De toegenomen risicobeleving en bezorgdheid bij burgers over vermeende of zeer kleine risico’s geven voortdurend voeding aan de brede discussie over gezondheidsproblemen bij blootstelling aan milieu­factoren. De relatie tussen gezondheid en milieu is complex, met vaak nog onbegrepen, multicausale verbanden. Gezondheid is sowieso vaak de uitkomst van de verwerking van diverse invloeden, niet alleen - en soms zelfs maar voor een klein deel - van fysieke milieufactoren, maar ook van leefstijl, sociaal­economische status en ook erfelijke factoren. Gezondheid kent een geografische variatie met grote verschillen tussen (binnen)stedelijke en regionale gebieden. Demografisch verandert eveneens het nodige, zoals de toename van het aantal ouderen (vergrijzing), toename van allochtone bevolkings­groepen, en toename van gevoelige groepen zoals diabetici en personen met cardiovasculaire ziekten en allergieën. Het beslag op de gezondheidszorg zal daardoor veranderen (en vermoedelijk toenemen).

Andere belangrijke uitdagingen zijn: het koppelen van gezondheid en welzijn aan een goede en duurzame (stedelijke) leefomgeving en ruimtelijke planvorming en instrumentarium voor duurzaamheidsmonitoring, het daarbij vinden van effectieve sturingsprincipes en bestuursarrangementen, alsook het koppelen van gezondheidsbeleid aan milieu- en leefomgevingsbeleid. Normoverschrijding, kosten en baten van milieubeleid, concrete gezondheidsrisicoproblemen (rationeel of emotioneel), risicoanalyse en risicomanagement en de interactie tussen wetenschappers en beleidsmakers zijn daarbij onderwerpen die veelvuldig aan bod komen. Duurzame gezondheid, doorontwikkeling naar ‘health governance’ strategieën, en inbreng van ‘gezondheid en leefomgeving’ in de milieukunde en ruimtelijke wetenschappen zijn nieuwe interessegebieden.

De sectie hoopt de VVM op al deze terreinen een actief en nuttig platform te bieden.

De sectie richt zich de komende tijd op het organiseren van bijeenkomsten over:

  • gezondheidseffecten van fijn stof en nanodeeltjes
  • gezondheidswinst van (lokaal) milieubeleid
  • klimaatverandering en gezondheid
  • ‘gezondheid en leefomgeving’ in de milieukunde en ruimtelijke wetenschappen 

Sinds 2008 is er een samenwerkingsovereenkomst tussen de VVM en de Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM). Vanuit de VVM wordt het contact met de NVMM vooral ingevuld door de sectie Gezondheid en Milieu. De samenwerking concentreert zich hoofdzakelijk op het organiseren van gezamenlijke activiteiten.

Ga naar: