VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

Sectie Milieueffectrapportage

  Over de sectie Milieueffectrapportage

Het doel van de sectie Milieueffectrapportage (m.e.r.) is bijdragen aan de kwaliteit van de uitoefening van m.e.r. en aan een goed imago van m.e.r. De sectie wil nadrukkelijk de verbinding leggen en samenwerking zoeken met partners die daarin een wezenlijke rol vervullen. De sectie beschouwt kennis die wordt ontwikkeld in de Nederlandse praktijk, maar ook binnen het wetenschappelijk onderzoek, hoger onderwijs en de internationale praktijk van wezenlijk belang voor de Nederlandse praktijk.

De m.e.r.-praktijk wordt uitgedaagd door voortdurende wijzigingen in milieuwet- en regelgeving en ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke planning, infrastructuur en milieu: gebiedsontwikkeling, uitnodigingsplanologie, Elverding, participatie, PAS en Omgevingswet. Vanwege de juridisering van de m.e.r.-praktijk ligt de focus vaak bij het “Raad van State-proof” maken van een MER. Wij denken dat andere manieren van werken, communiceren en acteren in m.e.r. en processen waarvan m.e.r. onderdeel is meer aandacht verdient.

De sectie m.e.r. wil onderscheidende activiteiten aanbieden, aanvullend op de activiteiten van onder andere de Commissie m.e.r. en de IenM m.e.r.-dag. De sectie organiseert activiteiten gericht op verdieping van de dagelijkse m.e.r.-praktijk met een focus op ‘tips, tricks and good practice’. Daarnaast zoeken wij de publiciteit door het faciliteren van artikelen in Milieu, Toets, Binnenlands Bestuur en door gebruik te maken van bekende social media platforms.

De sectie bestaat momenteel uit een kerngroep van zeven leden vanuit overheden, adviesbureaus en intermediaire organisaties. Wij zoeken nog naar professionals uit de wetenschap, het hoger onderwijs en private sector. Tevens bestaat er rondom de kerngroep een schil/netwerk van m.e.r.-professionals.

  Sectiebestuur

Voorzitter: 

Algemeen bestuursleden:

  • Véronique Maronier |
   Royal HaskoningDHV nederland BV
  • Jan Muntinga |  | @jekamunt
   Witteveen+Bos Raadgevend Ingenieurs

  • Marianne Schuerhoff |
   Commissie voor de m.e.r.