VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

De subsectie laagfrequent geluid (LFG) 

  Sectiebestuur

Laagfrequent geluid (lfg) is een lastig milieuprobleem. De slachtoffers van laagfrequent geluid worden vaak niet begrepen en hebben moeite om de juiste hulp te vinden. De beoordelaars van de lfg-klachten beschikken lang niet altijd over de zeer specifiek benodigde kennis. De bedrijven tenslotte, die worden aangewezen als mogelijke veroorzaker, vragen zich af of en hoever ze op deze klachten moeten ingaan. De VVM, hét netwerk van milieuprofessionals, heeft daarom besloten een subsectie laagfrequent geluid op te richten met een focus op deze problematiek.

De problematiek van lfg is niet uniek voor Nederland maar vormt een wereldwijd probleem. Er zijn vele gevallen bekend waarbij meerdere personen op een bepaalde locatie slachtoffer zijn van lfg, maar waarbij de bromtonen of trillingen niet met gangbare geluid- en/of trillingapparatuur kunnen worden vastgelegd. In de literatuur zijn al vele mogelijke verklaringen gegeven voor deze soms ongrijpbare fenomenen. Een unieke oplossing of methodiek voor het behandelen van lfg-klachten is echter nog steeds niet voor handen.

Het basis-idee voor de subsectie lfg is het vormen van een ontmoetingsplatform, waarop kennis en ervaring wordt uitgewisseld. Hier kunnen mensen elkaar vinden, waaronder de slachtoffers van het lfg, de beoordelaars van de lfg-klachten, de geluidexperts en de mogelijke veroorzakers van het lfg. De lfg-problematiek zal van alle kanten worden belicht; vanuit de natuurkundige kant, de medische kant, de juridische kant en wellicht ook vanuit een nu nog onbekende kant. Hiertoe zal kennis worden verzameld en ondergebracht zodat het wiel niet telkens opnieuw behoeft te worden uitgevonden. Deze kennis kan vervolgens weer worden verspreid via internet, artikelen en bijeenkomsten.

Het uiteindelijke doel is om bij te dragen aan een adequate manier voor het behandelen van lfg-klachten, met aandacht voor alle mogelijk betrokken partijen. 

De subsectie lfg valt onder de sectie Geluid & Trillingen van de VVM en heeft op 4 september 2012 een start gemaakt. Het Bestuur bestaat op dit moment uit twee leden die nog bezig zijn om uitbreiding te zoeken, zodat het uiteindelijke Bestuur met 5 specialisten met zeer diverse kennis en ervaring, in 2013 vol gas van start zal kunnen gaan met veel energie en enthousiasme.

De grondgedachte is dat er naast een bestuur ook een klankbordgroep wordt opgericht. In de klankbordgroep zal alle mogelijke specialistische deskundigheid van verschillende partijen worden ondergebracht, zoals de deskundigheid van de slachtoffers, de medici, de technici en de overheid.

Er zullen nog vele voetangels en klemmen op de weg ontweken of opgelost moeten worden om onze doelstelling te halen. Maar… laten we er vooral een START mee maken.

  Sectiebestuur

Voorzitter:

Vicevoorzitter / Secretaris:
Vacant