VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

Sectie Voedsel en Landbouw  

  Over de sectie Voedsel en Landbouw

De VVM sectie Voedsel en Landbouw is opgericht in 2010. De sectie houdt zich bezig met alle systeemaspecten van de relaties voedsel, landbouw en milieu (incl. bodem, biodiversiteit, energie, maar ook menselijke gezondheid). Daarbij richten we ons vooral op verduurzaming van de totale keten van voedsel­productie en -consumptie, inclusief de handelsstromen en zaadproductie. De sectie houdt zich ook bezig met de productie van niet-voedselgewassen (zoals bloemen, en gewassen voor kleding, materialen en biobrandstoffen). De sectie heeft de ambitie te willen functioneren als VVM-denktank.

De keten van voedselproductie- en consumptiesysteem is bijna net zo breed is als de samenleving en het hele werkterrein van de VVM zelf. Wij koersen op een transitie van versnippering naar een integrale systeembenadering. Alleen als die in het milieubeleid wordt gehanteerd kan er een constructief beleid (en een duurzame voedselmarkt) van de grond komen. Hierin wortelt ook de VVM. De ervaringen uit de integratiefase in het milieubeleid willen we weer inzetten voor een effectief voedselbeleid.

Onderwerpen waar de sectie aandacht aan wil schenken, zijn:

  1. Beleidsontwikkeling op het gebied van een duurzame voedselvoorziening en landbouw in Nederland, mede in relatie tot andere landen, plus de rol en verantwoordelijkheid van Nederland in het internationale voedselsysteem.
  2. Hoe kunnen we een sterk groeiende wereldbevolking van voldoende voedsel te voorzien terwijl de productie daarvan zwaar onder druk staat door klimaatverandering, bodemerosie en -degradatie, watertekorten, verlies van biodiversiteit, oprakende fossiele brandstoffen en fosfaat, toenemende vleesconsumptie, overbevissing, landgrabbing, voedsel voor brandstof en grondstof, etc..
  3. Hoe kan herstel en verkleining van kringlopen in de landbouw en voedselproductie bijdragen aan een duurzame voedselvoorziening en voedselzekerheid in de wereld. Waar zitten duurzaamheidsproblemen en milieukundige win-win opties? Waar is het noodzakelijk om ketens anders in te richten en productie en handelsstromen te transformeren?
  4. Consumptiepatronen, consumentengedrag en keuzebeïnvloeding, nieuwe technologieën in voedselproductie en enkele dilemma’s zoals diervriendelijkheid vs. ruimte/milieu, voorlichting op basissscholen om ander gedrag te bevorderen, etc.