VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

Sectie Water 

  Over de sectie Water

Het houden van droge en schone voeten lijkt de waterwereld op te zadelen met schier onoplosbare problemen. Lijkt, want door het bundelen van kennis en expertise doen zich juist allerlei kansen voor. De Sectie Water van de VVM netwerk van milieuprofessionals vormt een inspirerende denktank voor iedereen in de milieu- en waterwereld die niet bij de pakken wil neerzitten.

Watervervuiling is van alle dagen. De stinkende grachten in de Middeleeuwen gingen geleidelijk over in grootschalige watervervuiling via riolen om al het verzamelde vuil te lozen. Inmiddels is dit probleem grotendeels verleden tijd en staat de waterwereld alweer voor tal van nieuwe uitdagingen. Die liggen overigens niet meer uitsluitend op het gebied van het verbeteren van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater. Zo staat door de verandering van het klimaat zowel buitendijks als binnendijks het water ons eerdaags letterlijk en figuurlijk tot aan de lippen: de stijgende zeespiegel bedreigt onze kustzones, terwijl heftige regenperiodes noodzaken tot het vinden van oplossingen voor piekafvoer.

Kansen benutten

Het bijzondere is dat het vinden van antwoorden op deze bedreigingen in veel gevallen samen kan gaan met oplossingen voor andere problemen. Zo is er via het concept ‘Ruimte voor de rivier’ ruimtelijke kwaliteitswinst mogelijk. Het verstevigen van de Afsluitdijk kan samengaan met het opwekken van duurzame energie én het aanleggen van een vismigratierivier. Duurzaam beheer van landbouwbodems zorgt onder andere voor meer koolstofvastlegging (klimaat!) en minder uitspoeling van nutriënten en pesticiden naar grond- en oppervlaktewater. Buffering van water kan ook ondergronds beter georganiseerd worden in samenhang met gebruik van brak grondwater in de landbouw en industrie. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Met water is dus winst te boeken: ook voor het milieu. Vanuit die positieve invalshoek opereert de VVM-sectie Water. Deze bestaat momenteel uit een kerngroep van zes leden vanuit overheden, adviesbureaus, bedrijfsleven en onderwijs. Onze focus is ‘Water en Omgeving’, waarbij water wordt bezien in relatie tot milieu en ruimte. Waterkwaliteit- en waterkwantiteitsaspecten komen hierbij beiden aan bod.

We vergaderen één keer in de zes weken online of in Utrecht om actuele ontwikkelingen door te nemen en boeiende activiteiten te bedenken. Een aantal keren per jaar organiseren wij bijeenkomsten over een actueel onderwerp en schrijven we artikelen voor tijdschriften, zoals het VVM tijdschrift Milieu. Daarnaast zoeken we de samenwerking met de andere VVM secties en andere waternetwerken. Die kruisbestuiving blijkt uitermate vruchtbaar!

  Sectie Water zoekt versterking

De Sectie Water zoekt nieuwe leden. Kom jij onze sectie versterken?

De sectie vormt een inspirerende denktank voor iedereen in de milieu- en waterwereld die niet bij de pakken wil neerzitten. Ook jonge mensen zonder veel ervaring zijn bijzonder welkom. Wil jij een actieve bijdrage leveren aan het opzetten van de activiteiten van de sectie, neem dan contact op met onze secretaris, Marloes Luitwieler releiwtiul.[antispam].@bioclearearth.nl.