VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Weblogs Frits van Arkel: Milieubewustzijn

Geplaatst op 28-02-2018  -  Categorie: VVM-leden in het nieuws  -  Auteur: Frits van Arkel  -  Bron: Quinsens Milieuadvies

VVM-lid Frits van Arkel schrijft regelmatig weblogs op Quinsens Milieuadvies.

Lees al zijn colums >>

Over Frits>>

Milieubewustzijn | februari 2018

Wat wanneer een historicus over vijftig jaar terugkijkt naar onze huidige tijd? Wordt dan aangegeven dat de gevolgen van klimaatverandering en digitalisering zijn onderschat? Deze introductie las ik bij het boek “Wat op het spel staat” van Philipp Blom.

 

Lees de hele weblog>>

Digitalisering - Van wie is de data? | juni 2017

Op de nationale milieudag is de Rachel Carson Oeuvreprijs 2017 uitgereikt. Inspirerend was het dankwoord bij het in ontvangst nemen van de prijs. Het dankwoord sloot aan bij het onderwerp van de nationale milieudag ‘big data’. Volgens het dankwoord is het milieubeleid geen last, maar een lust.

 

Lees de hele weblog>>

Verbetering Kwaliteit van de Leefomgeving | april 2017

Het verkrijgen van zekerheid, over de verbetering van het leefmilieu, is een grondrecht. De Nederlandse Grondwet bepaalt in artikel 21 “De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.” Er is geen expliciete verankering van de rechten van toekomstige generaties. In dit artikel is het een algemeen geformuleerde zorgplicht van de overheid. De Nederlandse Grondwet kent ook geen expliciete formulering van het voorzorgsbeginsel. Het is maar de vraag of het artikel een belangrijke rol kan vervullen bij het behartigen van de langetermijnbelangen voor toekomstige generaties.

Lees de hele weblog>>

Bewustwording | december 2016

De commandant van de strijdkrachten Middendorp heeft tijdens een congres aangegeven dat 'de tijd voorbij is dat klimaatverandering een hobby was voor natuurliefhebbers of 'boomknuffelaars'. Dat ik hier vandaag in uniform dat vertel, zegt al genoeg. Mensen moeten groen gaan denken', aldus Middendorp.

Lees de hele weblog>>

Gebiedsgericht milieubeleid | augustus 2016

"Uitputting van natuurlijke hulpbronnen wereldwijd en klimaatverandering zijn twee belangrijke uitdagingen voor het milieubeleid. Een vraag daarbij is of het stellen van regels van invloed is op het nemen van de eigen verantwoordelijkheid. Bedreigt een doorgeschoten vorm van beheerszucht het natuurlijk kapitaal?"

Lees de rest van zijn blog hier>>

Milieukwaliteit | april 2016

"Recent is alarm geslagen over de verslechtering van de kwaliteit van ‘The Great Barrier Reef’. De vermindering van de waterkwaliteit en de verandering van de temperatuur van het water zijn daarvan belangrijke oorzaken. "

Lees de rest van zijn blog hier>>

Natuurlijk kapitaal | november 2015

"Uitputting van natuurlijke hulpbronnen wereldwijd en klimaatverandering zijn twee belangrijke uitdagingen voor het milieubeleid. Een vraag daarbij is of het stellen van regels van invloed is op het nemen van de eigen verantwoordelijkheid. Bedreigt een doorgeschoten vorm van beheerszucht het natuurlijk kapitaal?"

Lees de rest van zijn blog hier>>

Integrale ecologie | juli 2015

"Op 17 juni 2015 heb ik het Climate Innovation Event bijgewoond, welke is georganiseerd door Climate-KIC. Het doel van het event is duurzame ontwikkeling te bevorderen. De architect Thomas Rau, die gedurende de bijeenkomst een inleiding heeft gegeven, spreekt over het gastheerschap op aarde. Thomas Rau is kritisch op het hebben van eigendom."

Lees de rest van zijn blog hier>>

Conferentie milieubeleid 21e eeuw | april 2015

"In december 2014 is de conferentie ‘Milieubeleid 21e eeuw’ gehouden van VVM netwerk van milieuprofessionals. Er is genoemd dat het belangrijk is de uitdagingen van deze eeuw tegemoet te treden vanuit de ervaringen, kennis en kunde die de afgelopen decennia is opgedaan. Aangegeven is dat het daarbij belangrijk is dat gezondheid meer centraal komt in de aanpak voor de komende jaren."

Lees de rest van zijn blog hier>>

Systematische vraagstukken, oog voor samenhang | december 2014

"In een recent verschenen Column in het tijdschrift Milieu geeft de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving aan dat niemand nog let op de samenhang. Het verwoorden van het algemeen belang van milieubescherming voor de toekomst is te versnipperd geraakt"

Lees de rest van zijn blog hier>>

Naar veerkrachtig systemen | juni 2014

"Op 11 juni 2014 is op de Nationale Milieudag door Vereniging van Milieuprofessionals deze keer aandacht gevraagd voor de relatie tussen milieu en gezondheid. In krachtdadige termen is er gedurende de dag door meerdere sprekers de richting aangegeven. Eén van de genoemde richtingen is genoemd in een slogan: “Van nazorg naar voorzorg”. Mooi is dat het voorzorgbeginsel zo nadrukkelijk naar voren is gekomen."

Lees de rest van zijn blog hier>>

Verkrijgen van zekerheid | april 2014

"Door de Vereniging van Milieuprofessionals is op 17 april 2014 een symposium georganiseerd over Stikstofdepositie. Het symposium spitste zich toe op het onderwerp de (on)zekerheden. ‘Wetenschap ontmoet praktijk’ zo luidde de aankondiging. Terecht merkt het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu op dat soms onzekerheden kunnen worden weggenomen of de onzekerheden kunnen worden verkleind. Er is aanbevolen meer stikstofdepositiemetingen te verrichten. Graag sluit ik mij bij deze aanbeveling aan."

Lees de rest van zijn blog hier>>

Duurzame ontwikkeling | juli 2013

"Afgelopen periode heb ik verschillende bijeenkomsten gevolgd over duurzame ontwikkeling. De duurzaamheidsvraagstukken welke de revue hebben gepasseerd gaan bijvoorbeeld over het landgebruik, voedselveiligheid, voedselzekerheid, leefbaarheid, klimaatverandering en sociale verantwoordelijkheid."

Lees de rest van zijn blog hier>>

Een pleidooi voor één meetnet voor de beoordeling van de luchtkwaliteit binnen Europa | april 2013

"Eén geïntegreerd Europees meetnet voor de beoordeling van de luchtkwaliteit is een prachtig perspectief. Het leidt tot een kostenbesparing en een gelijk speelveld voor de industrie. Momenteel zijn er veel verschillende meetinstanties bevoegd en dit vraagt veel afstemming. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende beoordelingsmethodieken in gebruik bij het beoordelen van de stikstofdeposities."

Lees de rest van zijn blog hier>>

 

Over Frits van ArkelFrits van Arkel (c) Twitter 150x150

Frits van Arkel (@fvanarkel) is de oprichter van Quinsens, een milieuadviesbureau met de specialisatie luchtkwaliteit. Hij is lid van VVM en bestuurslid van de VVM-sectie Lucht.