VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

Sectie Lucht en de subsectie Aerosolen

  Over de sectie Lucht

De Sectie Lucht en subsectie Aerosolen is een platform van en voor milieuprofessionals op het gebied van luchtverontreiniging/luchtkwaliteit en klimaatverandering.

De sectie kijkt vanuit wetenschap en beleid naar de hele causale keten van emissies, effecten, normen, verspreiding, maatregelen, kosten, kosten-baten analyses en integrale analyses. Speciale aandacht heeft de sectie voor de interacties tussen luchtverontreiniging en klimaatverandering en hoe het lucht- en klimaatbeleid elkaar kan versterken.

De secties hebben tot doel om deskundigen en geïnteresseerden op het terrein van luchtkwaliteit en klimaat:

  • te informeren over actuele ontwikkelingen in het vakgebied;
  • een platform te bieden voor de uitbreiding, verbreding en toetsing van vakkennis en het instandhouden van een netwerk van collega-deskundigen;
  • het thema luchtkwaliteit en klimaatverandering een geïntegreerd onderdeel te maken van het brede scala activiteiten van de VVM;
  • het thema op de maatschappelijke agenda te plaatsen.

De sectie maakt sinds 1998 deel uit van de VVM en is de voortzetting van de Vereniging LUCHT, die een zelfstandig bestaan kende van 1983 tot en met 1997.

Het onderwerp luchtkwaliteit heeft grote raakvlakken met het onderwerp geur. Lange tijd is het aspect geur onderdeel geweest van het werkterrein van de sectie Lucht. In september 2010 is door de VVM een geurcongres georganiseerd. Hiervoor was veel belangstelling. Het congres heeft geleid dat geur meer op de agenda van beleidsmakers is gekomen. Ook binnen de VMM is er meer belangstelling voor gekomen wat heeft geleid tot een aparte sectie Geur. Omdat geur en luchtkwaliteit sterk verwante onderzoeksvelden zijn vindt er op regelmatige basis uitwisseling plaats tussen de secties Geur en Lucht.

  Sectiebestuur

Voorzitter: 

  Bestuur en organisatie¬†

De sectie bestaat uit ruim 10 leden. De ambitie van de sectie Lucht en Klimaat is door een actief beleid de leden van actuele informatie te voorzien en te ondersteunen bij de uitoefening van hun beroep, en een basis van kennis en ervaring te bieden bij de ontwikkeling van beleid. Op deze wijze streeft de sectie naar een volwaardige inbreng van het thema luchtkwaliteit in de activiteiten van de VVM en naar een duidelijke plaats van het thema op de maatschappelijke agenda. Naast een hoogwaardig activiteitenniveau betekent dit ook aandacht voor public relations.

  Over de Subsectie Aerosolen

Een van de hoofdaandachtspunten is het onderdeel aerosolen, waarvoor een aparte subsectie is opgezet. De subsectie (ook bekend onder Dutch-Belgian Aerosol Society: DBAS) is lid van de European Aerosol Assembly. De subsectie organiseert jaarlijks drukbezochte bijeenkomsten die vaak dieper over het fenomeen fijnstof ingaan.

 

  Subsectiebestuur

Voorzitter subsectie: 

  Activiteiten

Nationale activiteiten

De secties richten zich primair op het beleggen van wetenschappelijke, alsook beleidsrelevante, bijeenkomsten ter verhoging van de kwaliteit van de beoefening van het vakgebied en de instandhouding van netwerken. Bij de symposia is de programmering meer thematisch en ligt het accent sterker bij de toepassing van brede kennis in het beleid en het aanbieden van een discussieplatform voor de maatschappelijke implicaties van specifieke milieuproblemen. Dat leidt vaak tot samenwerking met andere secties van de VVM en tot uitnodiging tot deelname van partners buiten de VVM.

De sectie heeft het initiatief genomen tot een VVM-cursusprogramma. Inmiddels zijn twee cursussen ontwikkeld. De cursus “Modellering van de verspreiding van luchtverontreiniging” is in 1999 van start gegaan en wordt jaarlijks herhaald; in 2009 is gestart met de cursus Meten van luchtemissies.

Een jaarlijks terugkerende activiteit is het voorjaarssymposium. Tijdens dit voorjaarssymposium wordt onder andere een toelichting gegeven op de nieuwe invoergegevens (GCN, emissiefactoren e.d.) voor de lokale luchtkwaliteitberekeningen.

Internationale contacten en activiteiten

Een van de activiteiten waarbij de sectie nauw bij betrokken is het organiseren van het meerdaags internationaal symposium Non-CO2 Greenhouse Gases (NCGG).

De sectie Lucht & Klimaat vertegenwoordigt de VVM bij de International Union of Air Pollution Prevention and Environmental Protection Associations (IUAPPA). Dit lidmaatschap geeft o.m. gelegenheid Nederlandse expertise en beleid op luchtgebied internationaal meer bekendheid te geven.

De secties vertegenwoordigen de VVM ook in de European Federation of Clean Air and Environmental Protection Associations (EFCA). EFCA draagt bij aan het debat over Europees luchtbeleid en heeft als voornaamste activiteit het beleggen van Europese 'Specialty conferences'. Deze worden in principe door één van de aangesloten leden georganiseerd. Zie ook www.efca.net.

http://www.luchtmetingenamsterdam.nl/DBAS/index.html 

  Nieuws

Verkiezingsfilm over klimaat, energie en milieu 2012

Milieu en natuur dreigen geen rol van betekenis te spelen in de verkiezingen op 12 september. Het feit dat juist vergroening van de economie belangrijke kansen biedt krijgt bijvoorbeeld nauwelijks aandacht. Op initiatief van VVM sectie Lucht is hierover een film gemaakt.

Bekijk de film op YouTube of Lees meer over de achtergrond van de film 

Koppel KEK-crises

10 juli - De sectie Lucht beveelt politieke partijen in de Tweede Kamer aan om alle stimulering via subsidies, belastingkortingen en kortingen op de prijs van energie te stoppen. De sectie meent dat daarmee de Kredietcrisis, de Energiecrisis en de Klimaatcrisis baat kunnen hebben. Het meer uitgewerkte advies is gepubliceerd in het blad van de VVM, Milieu nr 4, juni 2012.
De sectie heeft het plan opgevat om nog voor de verkiezingen een debat te organiseren over het advies. Nadere berichtgeving volgt spoedig.