VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infosessies ronde A

A1 - GESLOTEN: Wat leert één jaar Basisnet

Sprekers: Verona Visser (Kenniscentrum InfoMil), Liesbeth Spoelma (Omgevingsdienst Veluwe IJssel), Herman Aalderink (Gemeente Hengelo), Henk Bril (Sabic), Peter Robbe (ProRail)
Gespreksleider: Simone van Dijk (Royal HaskoningDHV)

Na vele jaren van voorbereiding is in 2015 het Basisnet voor vervoer van gevaarlijke stoffen in werking getreden. Anderhalf jaar later maken wij samen de balans op: wat gaat goed, wat niet en wat moet anders? Plus: hoe landt straks het Basisnet in de Omgevingswet? In deze workshop verzamelen wij input voor de modernisering van omgevingsveiligheid.

A2 - GESLOTEN: Wat verandert er met de nieuwe PGS 15?

Sprekers: Paula Bohlander (Nederlands Normalisatie-instituut), Robert van 't Veer (Antea Group Nederland)
Gespreksleider: Gerard Pouw (Rijkswaterstaat)

Onlangs is de herziening van de PGS 15 gepubliceerd. Wat zijn de hoofdlijnen van de doorgevoerde wijzigingen? Maar ook: hoe zit het nu met de beschermingsniveaus, wat is niet brandonderhoudend en hoe zit het met de borging in het wettelijk kader? Uiteraard wordt ook vooruitgeblikt op de PGS-nieuwe-stijl die er aan zit te komen.

A3 - GESLOTEN: Risicobeleid emplacementen op nieuwe leest

Sprekers: volgen z.s.m.

Vergunningen voor emplacementen zijn de afgelopen jaren regelmatig door de Raad van State beoordeeld. Dat kostte niet alleen veel tijd en energie, sommige uitspraken leken ook tegenstrijdig. Reden om in het emplacementenproject te werken aan een uniform, helder, transparant, toekomstvast en integraal systeem voor omgevingsveiligheid. Emplacementen worden hiertoe in categorieën ingedeeld en aan de hand van deze indeling worden voorzieningen en maatregelen vastgesteld. Ten behoeve van de ruimtelijke inpassing worden voorstellen gemaakt om risico’s, ook die van het doorgaande vervoer, integraal te beoordelen en te berekenen. De aanpak moet leiden tot een acceptabel risiconiveau, dat haalbaar en betaalbaar is.

A4 - Nieuwe invulling van stationsgebieden lonkt

Sprekers: Marnix Scholman (Share Urbanism), Thomas van Wanrooij (Share Urbanism), Jos van Mierlo (Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant)
Gespreksleider: Marion van der Voort (Bv Gebiedscommunicatie)Sessie A4

Veel steden kennen een stationsgebied met leegstand. Een gebied dicht bij de binnenstad waar de bedrijven zijn vertrokken en de kantoren wachten op een nieuwe huurder. Deze gebieden rondom het spoor kennen beperkingen door externe veiligheid. Toch liggen juist hier tal van ruimtelijke kansen, met als nevenvoordeel dat verval en verloedering in de kiem wordt gesmoord. Thomas van Wanrooij en Marnix Scholman, stedenbouwers die werken volgens de principes van Ontwerp Veilige Omgeving, tonen in woord én beeld verschillende scenario’s. Met tal van voorbeelden laten zij zien dat externe veiligheid ontwerpprincipes biedt om al aan de tekentafel de optimale variant te ontwikkelen.

A5 - GESLOTEN: Landelijke incidentenscenario's

Spreker: Peter van Veen (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond)
Gespreksleider: Michel Baars (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond)

Er bestaat nog steeds veel verschillen in advisering door veiligheidsregio’s. Momenteel wordt gewerkt om hier meer eenheid in te krijgen, bijvoorbeeld ten aanzien van het interpreteren van effecten en incidentscenario’s. Vanuit de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) is hiertoe het project Incidentscenario’s gestart. Bestaande documentatie, waaronder de Handleiding Risicoanalyse en Transport (HART), het Scenarioboek EV, Safety NL, Effects en het Schillenmodel (Besluit Kwaliteit Leefomgeving), komt daarbij nadrukkelijk aan bod. Wat zijn de eerste bevindingen?

A6 - Aardbevingen en BRZO 2015

Spreker: Paul Uijt de Haag (RIVM)

Bedrijven met gevaarlijke stoffen in het Groningse aardbevingsgebied moeten vaststellen of de installaties voldoende aardbevingsbestendig zijn. Deze informatiesessie belicht de verschillende methoden die hiervoor in ontwikkeling zijn. Ook gaan we in op vragen over de methoden.

A7 - Zelfredzaamheid van kwetsbare groepen

Sprekers: Annemiek Dorland (Brandweer Amsterdam Amstelland), Ron Galesloot (Brandweer Amsterdam Amstelland)
Gespreksleider: Ferry El Aaïdi (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

In het dichtbevolkte Amsterdam spelen voor het veilig omgaan met risico’s van gevaarlijke stoffen in de buurt van kwetsbare locaties en doelgroepen een belangrijke rol. Om die reden is, in lijn met de Omgevingswet, in Amsterdam-Amstelland een convenant gesloten tussen zorgsector, ziekenhuizen en de gemeente Amsterdam. Doel is de brandveiligheid van de kwetsbare locaties op een hoger niveau te brengen. Naar aanleiding van dit initiatief is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, samen met het RIVM en Brandweer Amsterdam-Amstelland, op werkbezoek geweest bij het AMC, een kinderdagverblijf en Cordaan. Het zorgconvenant en de bevindingen uit het werkbezoek zullen door de sprekers worden gepresenteerd.

A8 - Zeeschepen: kwetsbaar object?

Spreker: Paul Crooijmans (DCMR Milieudienst Rijnmond)

De havenbeveiligingswet en BRZO lijken weinig met elkaar gemeen te hebben, maar er zijn wel degelijk raakvlakken. Neem de Haven Beveiligings Wet die zeevarenden moet beschermen tegen terroristen. Waar chemische fabrieken en opslagfaciliteiten in havengebieden liggen kan overlap ontstaan met de BRZO. Havenmeester en BRZO-bevoegd gezag moeten dan activiteiten afstemmen. Daarnaast kan kennis die bij het BRZO-bevoegd gezag aanwezig is de havenmeester ondersteunen bij zijn taken.