VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 

DVDO


Dag van de Omgevingswet 2022

 Do. 6 oktober 2022
 09:00 - 17:00
Provinciehuis Utrecht, Utrecht

DVDO

 

 

 

 

 

 


Dag van de Omgevingswet 2022

 Do. 6 oktober 2022
 09:00 - 17:00
Provinciehuis Utrecht, Utrecht

Deelsessies

Dag van de Omgevingswet 2022

Uitklappen om meer te lezen over de deelsessies. Nog niet alle deelsessies zijn bekend.

Laatste update: 27 september

 

Ronde A

11:45-12:45

A2 Participatiebeleid? Meer dan alleen beleid op papier!

Suzanne Swart , Proparte Advies
Jaap Schoonhoven , Gemeente Nunspeet

Suzanne Swart

Het opstellen van participatiebeleid is één van de verplichtingen op gebied van participatie in de Omgevingswet. Hoe kom je tot participatiebeleid, waar moet je allemaal rekening mee houden bij het opstellen, wat neem je op en hoe verwerk je alle verplichtingen vanuit de Omgevingswet? En betrek je je inwoners bij het opstellen van het participatiebeleid? En minstens zo belangrijk: wat doe je als het beleid is vastgesteld om ervoor te zorgen dat iedereen in de organisatie er ook echt mee gaat werken? En hoe zorg je ervoor dat participatie geen ‘moetje’ wordt, maar dat collega’s de meerwaarde van participatie zien en begrijpen? In deze interactieve sessie nemen Jaap Schoonhoven (programmamanager Omgevingswet, gemeente Nunspeet) en Suzanne Swart-Beekhuis (specialist bewoners- en overheidsparticipatie bij Proparte Advies) jullie mee in hun aanpak en is er veel ruimte om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.

 
A3 De Buitenplanse omgevingsplan activiteit, het ideale instrument om de winkel open te houden?

Esther Poot , Omgevingsplan Advies

Annemieke Schattenberg , RWS IPLO

De buitenplanse omgevingsplan activiteitvergunning, kortweg de Buopa, lijkt een goede manier om initiatieven die niet passen in het omgevingsplan te kunnen faciliteren en nog niet te hoeven knutselen aan het nieuwe omgevingsplan. Maar wat komt er allemaal kijken bij een buopa en kan in alle gevallen naar dit middel worden gegrepen? In deze bijeenkomst neem ik u mee over de termijn van de Buopa en de uiteindelijke gevolgen van de buopa voor het omgevingsplan. Aan bod komen: lijst gevallen bindend advies bij buopa, verplichte participatie en buopa, van toepassing verklaren van afdeling 3.4 Awb bij de buopa en de eis van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

 
A5 Welke impact heeft de Omgevingswet en de Wkb op het vergunningenproces?

Ellen Zwiers , VNG
Jacco Albers  , VNG

Harald Langejans  , freelancer

In deze sessie geven Ellen Zwiers en Jacco Albers, beiden senior begeleider implementatie VTH Omgevingswet bij de VNG, een toelichting van het werkende VNG-proces “behandelen vergunningaanvraag”. Ze leggen een relatie naar het voorafgaande initiatieven proces en naar de impact van de Wkb. Ook komen de belangrijkste aandachtspunten voor de implementatie van beide wetten aan bod.

 

 
A6 Een veilige leefomgeving: externe veiligheid onder de Omgevingswet

Jeroen Neuvel  , RIVM
Mohamed el Allouchi , Rijkswaterstaat/IPLO
Manuel Beterams , Rijkswaterstaat/IPLO

Kornelis Jorna , Krea-S - milieuadvies voor bedrijven

Door een gebied slim in te richten kun je bijdragen aan de bescherming van mensen tegen externe veiligheidsrisico’s. Externe veiligheid omvat de risico’s voor de omgeving van activiteiten met gevaarlijke stoffen, waaronder de productie, verwerking, opslag en transport van gevaarlijke stoffen via weg, water, spoor en door buisleidingen. Aan de hand van een ontwerpoefening ervaar je hoe je in een omgevingsplan rekening kunt houden met externe veiligheid, maak je kennis met de belangrijkste regels en begrippen voor externe veiligheid onder de Omgevingswet en beantwoorden we vragen over de toepassing van regels en begrippen.

Jeroen (l), Manuel (m) en Kornelis (r)

 
A7 Regulering de bruidsschat

Valerie van 't Lam , Stibbe

Rens Bolkestein , Brolyn

Veel Rijksregels worden lokale regels via de bruidsschat. Hoe werkt die regulering straks in de praktijk en hoe kan je daar nu al op anticiperen?

 
A8 Werken met de Omgevingswet: handen en voeten geven aan de omgevingsvisie

Josien Hissink   , Bomenwacht Nederland
Suzanne Driessen  , Bomenwacht Nederland
Henry Bouwman , SED Organisatie

Judith Veraart , VVM

‘Er ligt een ambitieuze omgevingsvisie, met scherpe doelstellingen waaraan ook de werkorganisatie moet voldoen. Aan de onderliggende documenten en processen is (nog) niets veranderd, deze zijn beleidsneutraal overgenomen. Uitwerkingen in de vorm van een omgevingsprogramma of aangepaste regels voor het omgevingsplan zijn er nog niet. Je vraagt je af of je over de juiste werkwijzen, regels en richtlijnen beschikt om aan de doelstellingen te voldoen.’ Herkenbaar? Werken met de Omgevingswet betekent een integrale aanpak van de openbare ruimte. De diverse assets hebben allemaal een eigen plek, maar zijn wel aan elkaar gekoppeld. Bomenwacht Nederland is bekend met de tegendraadse positie van bomen in dit geheel (hoe ouder, hoe waardevoller in plaats van jaarlijkse afschrijving) en wat nodig is om bomen te beschermen en te koesteren. Haar adviseurs hebben ervaring met de implementatie van de Omgevingswet, en zijn hier dagelijks mee bezig. Ook in de SED organisatie, de ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland, wordt gewerkt met een visie op bomen vanuit de omgevingsvisie, en een omgevingsprogramma bomen. Ook wordt de huidige APV getoetst aan de nieuwe uitgangspunten en ambities en regels daar op aangepast. Henry Bouwman, boombeheerder, vertelt hoe de Omgevingswet op praktische wijze doorklinkt in het boombeheer, en wat dit betekent voor de manier van werken binnen de gemeente. En hoe klinkt het door voor jou? Als deelnemer identificeer je doelstellingen uit de omgevingsvisie die doorwerken in jouw dagelijkse werkzaamheden en wat je hiervoor nog zou kunnen regelen in de vorm van een omgevingsprogramma en onderdelen in het omgevingsplan. Samen staan we stil bij wat dit betekent voor jou, je team en je samenwerkingspartners. Bomenwacht Nederland geeft in deze sessie aan hoe een doorlopende beleidslijn van visie naar plan en programma eruit ziet en hoe je hierin prioriteiten stelt. Dit doen we aan de hand van ons bekende voorbeelden en ervaringen vanuit de SED organisatie, maar jullie mogen ook zelf aan de slag aan de hand van een paar vingeroefeningen. Deze sessie wordt ingestoken vanuit de assets bomen en groen, maar het is net zo makkelijk toe te passen op andere vakgebieden.


V.l.n.r. Josien, Suzanne, Judith

 

 
A10 Interbestuurlijke dienstverlening met toepasbare regels

Annemieke Vliegen , Aan de slag met de Omgevingswet

Erik Dolle , Provero/Geonovum

Om duidelijke toepasbare regels aan te kunnen bieden, moet u als overheid samenwerken met andere overheden in de regio. Initiatiefnemers kunnen namelijk met regels van al deze overheden te maken krijgen. In deze workshop gaan we aan de hand van een stappenplan een aantal concrete casussen van interbestuurlijke toepasbare regels doornemen.

 

Ronde B

14:00-15:00

B1 Ontwerpen omgevingsplan: structuur & keuzes

Nienke van Renssen  , VNG en/of
Maarten Engelberts , VNG

Juul Osinga   , Jong Leefomgeving, Aveco de Bondt

Als de Omgevingswet in werking treedt, beschikken gemeenten over een tijdelijk omgevingsplan. De VNG heeft de geintegreerde staalkaarten gepubliceerd. Dit kan als inspiratie dienen voor de keuzes die een gemeente moet maken bij het opstellen van het omgevingsplan. Daarbij geven we antwoord op vragen als: moet of wil ik regels stellen over een bepaalde activiteit, gelden de regels voor het hele grondgebied, is de activiteit direct toegestaan of zou er een vergunningplicht voor moeten gelden? In een interactieve sessie met ruimte voor vragen, lichten Maarten en Nienke het verschil toe tussen regeling per thema of gebied en gaan ze in op de doelen, oogmerken en manier van reguleren van activiteiten.

 
B2 De MBA en het Omgevingsplan

Sandra Anzion  , Anzion Juridisch Advies

Rens Bolkestein , Brolyn

In deze sessie bespreken we eerst wat een milieubelastende activiteit (mba) is. En hoe deze verschilt van het huidige inrichtingen-begrip. Vervolgens gaan we kijken hoe hierover regels zijn gesteld in het Bal, provinciale omgevingsverordeningen en omgevingsplannen. Daarbij focussen we met name op het definitieve omgevingsplan: welke mogelijkheden hebben gemeenten om, geredeneerd vanuit hun beleidscyclus, hun doelen voor de fysieke leefomgeving te bereiken via regels voor mba's in hun definitieve omgevingsplan?.

 
B3 Omgevingsvergunning Milieu - De casus van een niet-complex bedrijf

Waldo Kaiser, Infomil

Lisanne Henneveld , BETA (Belangenvereniging Tankstations

Kornelis Jorna , Krea-S - milieuadvies voor bedrijven

Bij de niet-complexe bedrijven met een Omgevingsvergunning Milieu verandert er door de overgang van inrichting naar de vergunningplichtige MBA veel. Dat roept een hoop vragen op. Hoe zit het juridisch in elkaar? Waar bakent de MBA af en hoe pakt dat straks uit in de praktijk? Gaat dat overal hetzelfde worden of wordt dat voer voor discussie? In twee presentaties komen deze vragen aan bod, zowel vanuit het perspectief van de wetgever als vanuit het perspectief van het bedrijfsleven.


Lisanne (l), Kornelis (r)

 
B4 Kerninstrument Programma

Wim Tijssen , Gemeente Moerdijk
Irma Dekker  , Ruimtemeesters

Annemieke Schattenberg , RWS IPLO

Een van de minder belichte kerninstrumenten uit de Omgevingswet is het programma. In een tweespraak van praktijk en theorie laten Irma Dekker en Wim Tijssen u kennismaken met het instrument.

Irma (l), Annemieke (r)

 
B5 Biodiversiteit en omgevingswet

Eddy Schabbink  , IPC Groene Ruimte

Judith Veraart , VVM

De omgevingswet, het omgevingsplan en het uitvoeringsprogramma zijn heel belangrijk voor de instandhouding en bevordering van de biodiversiteit. En dan moet je niet alleen denken aan de bescherming van bedreigde soorten. We moeten werken aan de brede basis voor biodiversiteit. “Zonder breedtesport geen topsport.” Stadswerk, Stichting Steenbreek en IPC|Groene ruimte laten u aanhaken op de roadshow www.aandeslagmetbiodiversiteit.nl en belichten het belang van de omgevingswet.

 
B6 Drinkwater en de Omgevingswet

Peter van der Maas   , Hogeschool Van Hall-Larenstein
Hanneke Vreugdenhil  , Vitens

Jos Dolstra , Arena Consulting

In een groot deel van Nederland wordt grondwater gebruikt voor de drinkwatervoorziening. Door vervuiling en klimaatverandering komt de beschikbaarheid van schoon en voldoende grondwater steeds meer onder druk te staan. In deze lezing zal Peter van der Maas een overzicht geven van de grootste uitdagingen m.b.t. het beschikbaar houden van schoon grondwater, met name in de context van drinkwatervoorziening. Vanuit Vitens geeft Hanneke Vreugdenhil een toelichting gegeven hoe deze organisatie zich voorbereid op de Omgevingswet in relatie tot deze uitdagingen.

 
B7 Gezonde leefomgeving bij de uitwerking van grootschalige woningbouwplannen

Nina Douque , GGD Hollands Midden
Kara Terpstra  , Witteveen+Bos
Gerard Krone , VVM-sectie Milieu & Gezondheid, Witteveen+Bos

Martha Bleeker  , Jong Leefomgeving, Mees Ruimte en Milieu

In deze presentatie geven wij aan op welke wijze een gezonde leefomgeving in de planvoorbereiding van grootschalige gebiedsontwikkeling een plek kan krijgen. Vanuit de kennis en ervaring van de GGD schetsen wij welke kernwaarden een rol spelen in een gezonde fysieke leefomgeving. Daarnaast gaan in op de uitwerking van het thema gezonde leefomgeving in een aantal omgevingsvisies en kijken we naar de mogelijkheden voor omgevingsplannen. Welke thema’s worden wel meegenomen en welke thema’s zijn kennelijk moeilijk uit te werken en blijven mede daardoor onderbelicht? In de vorm van een fictieve praktijkcasus wordt daarna ingegaan op hoe gezondheidsgerelateerde thema’s als geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid en gezondheidsbevorderende maatregelen op een hoogbelaste locatie zijn afgewogen en beoordeeld op aanvaardbaarheid voor een gezonde leefomgeving. Wij eindigen met een discussie of in de toekomst onder de Omgevingswet meer sturing ‘op papier’ en in de praktijk bij de beoordeling van aanvaardbaarheid van woningbouw op hoogbelaste locaties in relatie tot een gezonde leefomgeving noodzakelijk en haalbaar is.

 
B9 Een goed omgevingsplan begint met milieueffectrapportage

Marianne Schuerhoff   , Commissie voor de m.e.r.
Lotte Geense , Commissie voor de m.e.r.

Herbert Korbee   , Korbee & Hovelynck BV

"Met het oog op de Omgevingswet zijn veel gemeenten gestart met het maken van hun omgevingsplan. Voor het milieueffectrapport betekent dit een nieuwe aanpak en nieuwe onderwerpen, zoals ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. We vertellen kort wat er voor milieueffectrapportage verandert onder de Omgevingswet.

 • Hoe ga je daarmee om in milieueffectrapportage?
 • Hoe krijg je inzicht in de leefomgeving en hoe maak je de beleidskeuzes inzichtelijk?
 • Hoe vul je de onderdelen van een milieueffectrapport voor meer een ‘open’ of een meer ‘gesloten’ omgevingsplan in? -Hoe bepaal je of een monitoringsprogramma nodig is?
 • Hoe helpt het milieueffectrapport om het omgevingsplan te onderbouwen?

De VNG en de Commissie hebben samen een praktische handreiking opgesteld. Deze helpt bestuurders en planmakers om milieueffectrapportage te benutten bij het maken van een omgevingsplan en staat vol met tips voor de omgevingsplanmaker, de beleidsadviseur en de m.e.r.-professional. De handreiking gebruiken we ook tijdens deze sessie."

 
B11 Inwerkingtreding Omgevingswet – willen, kunnen, durven

Joyce de Jong , Ministerie van Binnenlandse Zaken

Hennie Genee  ,  Provero/PBLQ

Eén van de beste citaten van Seneca is deze: “Veel dingen durven we niet doen omdat ze moeilijk zijn, maar ze zijn moeilijk omdat we ze niet durven te doen.” Deze scherpzinnige bedenking is des te indrukwekkender als we bedenken dat Seneca dit ongeveer 2.000 jaar schreef. Maar ook vandaag is hij nog springlevend én van toepassing op de invoering van de omgevingswet. Wat houdt deze invoering in? Wat móet je voor elkaar hebben als organisatie, en hoe wordt je daarbij ondersteund?
Wat is de stand van zaken rondom DSO? En is er nog iets te melden rondom het proces naar het Koninklijk Besluit?
Deze interactieve workshop geeft zicht op de laatste actualiteit rondom de implementatie van de omgevingswet.

 

Ronde C

15:15-16:15

C1 Praktische aanpak voor gebiedsontwikkelingen

Koos Seerden   , Kennislab

Esther Poot  , Arena Consulting

Om gemeenten te helpen hun gebiedsontwikkelingen rondom de inwerkingtreding conform de wet vorm te geven, is het project ‘Instrumentarium omgevingsplan voor snelle implementatie’ gestart. Dit project levert een voor makers van plannen bruikbare aanpak op voor het opstellen van het omgevingsplan, via een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of met gebruikmaking van het (CHW-)bestemmingsplan. Tijdens deze sessie wordt de aanpak toegelicht, zodat inzicht wordt verkregen in de keuzemogelijkheden.

 
C5 Milieu in het omgevingsplan: omgevingsveiligheid in het havengebied Rotterdam

Astrid van der Wijst , IPLO
Alan Dirks , Havenbedrijf Rotterdam
Resianne Dekker , Havenbedrijf Rotterdam

Astrid van der Wijst, IPLO

De regio Rotterdam staat voor grote opgaven voor de ontwikkeling van zowel de stad als de haven. Er moet een plek gevonden worden voor nieuwe activiteiten voor de energietransitie én er moet ruimte zijn voor ontwikkelingen in de stad Rotterdam en andere kernen rond de haven. De ruimte is beperkt, de ambities zijn hoog. Bij de planvorming voor de stad en de haven spelen milieu en de kwaliteit van de leefomgeving een belangrijke rol. In het omgevingsplan komt alles samen. Het geeft aan waar, welke ontwikkeling een plaats kan krijgen én hoe milieu en de kwaliteit van de leefomgeving geborgd worden. Een uitdagend onderwerp is het integreren van omgevingsveiligheid in het omgevingsplan, onder andere omdat het instrumentarium voor omgevingsveiligheid wezenlijk verandert. Astrid van der Wijst van het Informatiepunt Leefomgeving geeft een korte introductie over de integratie van milieuthema’s in het omgevingsplan. De Provincie Zuid Holland, de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam presenteren hoe zij samenwerken om tot een omgevingsplan te komen en de bijzondere uitdagingen voor omgevingsveiligheid daarin.

 
C6 Omgevingsvergunning - perspectief van bedrijven

Leendert de Bruin , Heijmans Infra

Kornelis Jorna , Krea-S - milieuadvies voor bedrijven

Ik dien mijn aanvraag in op 1 januari 2023: en dan? Inhoud gaat dus over wat er allemaal verandert rondom de vergunning, relevant voor bedrijven (zowel juridisch, procedureel, inhoudelijk maar ook praktisch (hoe werkt het DSO)

 
C7 Evenredigheid in de Omgevingswet en rechtsbescherming

Maarten Verhoeven  , Rechtbank Oost-Brabant

Sandra Anzion  , Anzion Juridisch Advies

In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de toenemende betekenis van de evenredigheidstoetsing na de uitspraak van de Raad van State van 2 februari 2022 (ecli:nl:rvs:2022:285). Wat betekent deze toetsing voor het omgevingsrecht? Hoe doen de volksgezondheid, het milieu en de natuur mee? Kan de bestuursrechter de zich ontwikkelende huidige rechtspraak over het evenredigheidsbeginsel gebruiken in uitspraken in Omgevingswetzaken en hoe streng zal de bestuursrechter dan zijn? Hierbij zal ook worden ingegaan op de vraag wie allemaal beroep kan instellen tegen besluiten op grond van de Omgevingswet na het ‘Varkens in Nood’ arrest en het naar aanleiding daarvan ingediende wetsvoorstel.

 
C8 Water en bodem sturend bij RO

Sandra Weide-Reynaers , Unie van Waterschappen
Willem Wensink , Unie van Waterschappen

Willem van der Werf   , Universiteit Utrecht

In een kamerbrief van 17 mei 2022 heeft minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ) drie perspectieven geschetst die moeten helpen bij het maken van ruimtelijke keuzes. Uitgangspunt bij alle drie de perspectieven is: water en bodem sturend. Dat is nodig omdat niet alles overal mogelijk is. Er moeten keuzes gemaakt worden. Ook minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) kwam onlangs met een vergelijkbare boodschap. Klimaatverandering stelt de waterschappen voor grote uitdagingen. Bijvoorbeeld als het gaat om extremer weer, meer periodes van droogte en wateroverlast. Al die vraagstukken vragen om meer ruimte voor water. Maar hoe combineer je dat met andere functies zoals woningbouw, energietransitie, natuur en landbouw? We zullen dus moeten anticiperen op het veranderende klimaat en dat is een grote uitdaging. De waterschappen zien voor zichzelf een belangrijke rol als het gaat om het realiseren van klimaat adaptieve doelstellingen. In deze workshop komt aan bod hoe je water sturend kan laten zijn bij RO om schade en overlast als gevolg van de klimaatverandering te voorkomen of te beperken. Ook zal er aandacht zijn voor de verschillende instrumenten onder de Omgevingswet, waaronder het omgevingsplan en de waterschapsverordening, die kunnen worden ingezet voor maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie.

 
C9 Geluid en de Omgevingswet

Erik Roelofsen   , NSG

Marcel Blankvoort   , Caubergh-Huygen

De Aanvullingswet geluid Omgevingswet is door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen en het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet heeft de parlementaire voorhangprocedure doorlopen. Daarmee is tot in groot detail bekend hoe de nieuwe geluidregels onder de Omgevingswet eruit gaan zien. De Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer is jaren hét beoordelingskader geweest voor geluid door verkeer op wegen en spoorwegen, door industrie, bedrijven en andere activiteiten. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet worden ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Voor provinciale wegen en industrieterreinen worden geluidproductieplafonds ingevoerd. Bestuursorganen krijgen expliciet de taak geluid te beheersen met het oog op het voorkomen van schade aan de gezondheid. Voor gemeentewegen, waterschapswegen en lokale spoorwegen veranderen normen de regels voor aanleg en het doorvoeren van wijzigingen en komt er een monitoringsverplichting. Voor woningen veranderen normen en regels zoals regels voor de gevelwering en de regels voor uitzonderingen voor bouwen bij hele hoge geluidniveaus en regels voor een geluidluwe zijde.

 
C10 Toezicht en handhaving volgens de Omgevingswet: kansen en knelpunten voor de praktijk

Harm Borgers   , KokxDeVoogd

Marc van den Heuvel , Arena Consulting

In het stelsel van de Omgevingswet zijn toezicht en handhaving het sluitstuk van de beleidsuitvoering. Op het eerste oog is dit niets nieuws ten opzichte van de huidige praktijk. Maar wie beter kijkt, ziet allerlei kansen en knelpunten voor de praktijk. In deze deelsessie verkennen we die kansen en knelpunten.  

 • Korte inleiding op het thema toezicht en handhaving: wat is nieuw, wat blijft hetzelfde?
 • Kansen en knelpunten: waar krijgt de praktijk mee te maken tijdens het toezicht en de handhaving?
  • Wat betekenen de verbeterdoelen van de stelselwijziging voor de praktijk van toezicht en handhaving?
  • Hoe werken integrale gebiedsgerichte beleidsdoelen in de praktijk door in de uitvoering van specifieke regels en voorschriften voor activiteiten?
  • Wat kan je in het toezicht en de handhaving met het uitgangspunt van participatie, responsiviteit en “initiatiefnemer centraal”?
  • Heeft het principe van decentrale beleidsruimte effect op de programmatische handhaving (Big-8) en de beginselplicht tot handhaving?
  • Wat is nieuw aan de landelijke handhavingsstrategie Omgevingswet (LHS-O)?
  • Hoe ga je in de praktijk om met de zorgplichten volgens de bedoeling van de wetgever: meer effectiviteit en andere bewijslastverdeling?
  • Welke impact heeft het advies van de commissie Van Aartsen over de Omgevingsdiensten op toezicht en handhaving?
  • Wat betekenen digitaal en informatiegestuurd werken voor het toezicht en de handhaving?

 

logo-knw-635x212 logo-vmr-150x100 stadswerk-logo-nieuw logo-vereniging-bwtoezicht2 logo-provero-150-wit logo-jong-leefomgeving-nieuw logo-platform-31-300x58 logo-federatie-ruimtelijke-kwaliteit