VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 

DVDO


Dag van de Omgevingswet 2023

 Do. 5 oktober 2023
 09:00 - 17:00
Provinciehuis Utrecht, Utrecht

DVDO

 

 

 

 

 

 


Dag van de Omgevingswet 2023

 Do. 5 oktober 2023
 09:00 - 17:00
Provinciehuis Utrecht, Utrecht

Deelsessies

Dag van de Omgevingswet 2023

Uitklappen om meer te lezen over de deelsessies. Nog niet alle deelsessies zijn bekend.

Laatste update: 25 september

 

Ronde A

11:45-12:45

A1 Zo organiseer je een participatiebijeenkomst met resultaat!

Suzanne Swart , Participatiekracht

Sarah Ros   , Sarah Ros Bestuursadvies

In deze workshop leer je hoe je een participatie­bijeenkomst organiseert. Het succes van participatie zit in tal van aspecten. Eén daarvan is een goede voorbereiding van de participatiemomenten. In deze workshop leren we jou waar je rekening mee moet houden bij de voorbereiding en uitvoering van participatie.

 
A2 Handhaving Omgevingswet: geen oude wijn in nieuwe zakken?

Willem Bosma  , Van der Feltz advocaten
Gert-Jan Elsen  , Wladimiroff Advocaten

Rens Bolkestein , Brolyn

Wat verandert er met betrekking tot de handhaving van de Omgevingswet voor het bevoegd gezag, de toezichthouder en de (bijzondere) opsporingsambtenaar? En waar moet een bedrijf rekening mee houden? In deze sessie zetten Willem Bosma en Gert-Jan Elsen de belangrijkste veranderingen op een rij. Zij bespreken zowel de bestuurlijke als de strafrechtelijke handhaving. Aan de orde komen onder meer de veranderingen door de Omgevingswet van het bestuursrechtelijke handhavingsinstrumentarium, strafbare feiten in de Omgevingswet, bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking , de nieuwe Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht en het overgangsrecht. Na hun inleidingen gaan Willem en Gert-Jan met u in gesprek over de vraag waar u in het kader van handhaving tegen aan denkt te lopen.

 
A3 Het wijzigingsbesluit omgevingsplan

Meryem Tas , VNG

Jos Dolstra , Arena Consulting

Gemeenten hebben op 1 januari 2024 één omgevingsplan. Vanaf deze datum wordt het omgevingsplan steeds gewijzigd. In de techniek spreken we over het Regeling-deel en het Besluit-deel van het omgevingsplan. Wat staat er in een wijzigingsbesluit en hoe ziet zo’n wijzigingsbesluit eruit? En waar vind je vervolgens de verschillende onderdelen van het omgevingsplan.

 
A4 EHBO: Extra Hulp Bij Omgevingswet; de Omgevingswet draait door!

Klaas van Haaften   , RIO VNG
Marijke Besselink   , RIO VNG
Vanessa Koomen , kwartiermaker & RIO Utrecht

Kees Keuzenkamp , Aan de slag met de Omgevingswet

Op 5 oktober staan we een kleine 3 maanden voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ontmoet in deze sessie 3 van de 12 Regionaal Implementatiecoaches (RIO's) die de verschillende regio's helpen in de voorbereidingen. Wat kan je doen deze laatste maanden en hoe kan je ook na inwerkingtreding elkaar helpen en de werking van de Omgevingswet goed monitoren en de bevoegde gezagen en partners ondersteunen. De RIO's geven voorbeelden uit verschillende delen van het land en beantwoorden vragen van de deelnemers. De focus tijdens deze sessie ligt op het inrichten van ondersteuning voor-, tijdens en na de inwerkingtreding van de wet.

 
A5 Energietransitie bouwen, van Bouwbesluit 2012 naar het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Wico Ankersmit   , Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland

Kornelis Jorna , Krea-S - milieuadvies voor bedrijven

Met de komst van de Omgevingswet zien we steeds meer nieuwe wetgeving ontstaan die de doelen van deze energietransitie moeten gaan halen. Niet alleen tijdens de bouw, maar nu ook vooral tijdens het gebruik van bouwwerken. Hierdoor is de nieuwe paragraaf Duurzaam gebruik ontstaan in de bouwregelgeving waarin ook veel huidige milieuregelgeving naar toe is gegaan. In deze workshop neemt Wico Ankersmit jullie mee naar de grootste wijzigingen op dit onderwerp.

 
A6 Circulaire economie in ruimtelijke plannen: kan de Omgevingswet hierbij helpen?

Maarten van Dongen   , Circulus
Viola Salemans , Gemeente Utrecht

Rachel Heijne   , Branchevereniging Kringloop Nederland

De ambitie van het kabinet is om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben. Daar is ruimte voor nodig. Daarom is het belangrijk om daar in ruimtelijke plannen rekening mee te houden. In de omgevingsvisie, maak je een samenhangend, strategisch plan voor de leefomgeving, dáár al rekening houden met ruimte voor de circulaire economie is essentieel.

De koers van Utrecht naar 2040 is vastgelegd in de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU). In de RSU wordt het spanningsveld zichtbaar: hoe verhoudt ruimte in de stad voor circulaire activiteiten zich tot andere functies (bv wonen, groen). Hoe kan het denken in circulaire netwerken ons helpen om ruimte te maken voor de circulaire economie?

In deze sessie gaan we in gesprek met Viola Salemans, projectmanager gebiedsontwikkeling bij de Gemeente Utrecht, en Maarten van Dongen, gemeenteadviseur bij Circulus en voorheen betrokken bij WaardeRing een circulair ambachtsnetwerk in de regio Zwolle.
Rachel Heijne, directeur van de Branchevereniging Kringloop Nederland en betrokken bij het programma Circulaire Ambachtscentra van RWS leidt het gesprek aan de hand van dilemma’s uit de praktijk.

 
A7 Ondergrondse infra en Omgevingswet

Petra Mesken , Stantec
Daan Hollemans , Antea Group

Sandra Anzion , Anzion juridisch advies

De Omgevingswet wordt ingevoerd in een tijd waarin er sprake is van veel opgaven die in de fysieke leefomgeving terecht komen. Het gaat dan niet alleen om opgaven als woningbouw of klimaatadaptatie, maar ook om de energietransitie, veranderingen op het gebied van (digitale) infrastructuur en alle ondergrondse kabels en leidingen die bij deze veranderingen horen. Door dit soort opgaven raakt de ondergrond steeds voller en is er niet altijd meer plek voor nieuwe kabels en leidingen. Daar komt bij dat kabels en leidingen als onderwerp soms pas zodanig laat in een planvormingsproces in beeld komen dat ze leiden tot vertraging omdat keuzes over de bovengrondse ordening gewijzigd moeten worden of er worden keuzes gemaakt die suboptimaal zijn voor kabels en leidingen.

Het Centrum voor Ondergronds Bouwen heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die gemeenten hebben om met behulp van het Omgevingswetinstrumentarium te sturen op het gebruik van ondergrondse ruimte. Het doel van dit sturen is om goede keuzes te maken voor de lange(re) termijn en tegelijkertijd op korte(re) termijn praktisch om te kunnen gaan met bijvoorbeeld de inpassing van kabels en leidingen. Het onderzoek laat zien dat de Omgevingswet gemeenten verschillende instrument biedt, variërend van harde vormen van sturing tot zachte vormen van sturen, waarmee zij regie kunnen voeren over de ondergrond. In deze werksessie worden de sturingsmogelijkheden toegelicht en krijgen gemeenten handvatten aangereikt waarmee bepaald kan worden welke mogelijkheden ingezet kunnen worden in uiteenlopende situaties en onder welke voorwaarden dit inzetten plaats kan vinden. Met deze sturingsmogelijkheden kunnen gemeenten vooruitlopen op afwegingen over de bodem en ondergrond die gemaakt moeten worden in gebiedsgerichte programma’s over bodem en ondergrond. Daarnaast willen we in gesprek met de deelnemers over de vraag: wat hebben júllie nodig om goed voorbereid te zijn, of gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt.

 
A8 Regie volkshuisvesting via de Omgevingswet

Renee Lameijer  , Ministerie van BZK
Miriam Wellenberg , Ministerie van BZK

Marlouce Biemans , Royal HaskoningDHV

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening werkt aan een bijzondere uitbreiding van het stelsel van de Omgevingswet met de Wet versterking regie volkshuisvesting. Hoe wordt het instrumentarium van de Omgevingswet ingezet voor regionale afstemming en regie op de volkshuisvesting? Hoe is de verhouding geregeld met de Woningwet en Huisvestingswet? Hoe worden beroepsprocedures versneld voor woningbouwprojecten? Medewerkers van BZK gaan op deze vragen in bij deze sessie.

 
A9 Omgaan met schaarse risicoruimte en de energietransitie in een omgevingsplan

Koen van der Nat , Peutz
Simone van Dijk  , Royal HaskoningDHV

Leendert de Bruin, Heijmans Infra

Met de komst van de Omgevingswet verandert ook de wijze waarop er met (externe) veiligheid wordt omgegaan. Minder rekenen aan risico’s, meer standaard benaderingen maar met ruimte voor maatwerk. Inzicht wordt gegeven in wat er wijzigt en welke gevolgen dit kan hebben voor ontwikkelaars, bedrijven en overheden. Dit gebeurt aan de hand van heldere praktijkvoorbeelden.

 
A10 Het omgevingsloket gedemonstreerd voor initiatiefnemers

Alexander Hermanns , Agile Source

Via het Omgevingsloket kunnen initiatiefnemers een vergunningaanvraag of een melding indienen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Verschillende stappen en vragen leiden door dit proces. De overheid vertaalt hiervoor indieningsvereisten naar toepasbare regels voor het loket. Initiatiefnemers die al weten voor welke activiteit ze een vergunning moeten aanvragen of een melding moeten doen, starten direct via het onderdeel Aanvragen. Ze kunnen ook eerst met de Vergunningcheck controleren of een vergunning of melding nodig is. Met de locatie en resultaten uit de Vergunningcheck krijgen ze daarna een digitaal vragenformulier op maat. Alexander Hermanns laat in deze sessie zien hoe u als initiatiefnemer uw weg vindt in het DSO.

 

Ronde B

14:00-15:00

B1 Zorgplichten onder de Omgevingswet

Gert-Jan Elsen  , Wladimiroff Advocaten
Annemie van Loon , Avri

Jos Dolstra , Arena Consulting

Wat betekent het om straks ook werkelijk te werken vanuit Zorgplicht als de Omgevingswet in werking treedt? In deze sessie gaan we na een korte, inhoudelijke inleiding gezamenlijk aan de slag met een casus. Hierin kijken we wat werken met Zorgplicht betekent in de praktijk en wat we als individu, team en organisatie nog te doen hebben om op 1 januari klaar te zijn hiervoor. Als afsluiting delen we een aantal inzichten met de deelnemers.

 
B2 Aan de slag met het omgevingsplan: lessen uit Molenlanden en Meierijstad

Joost Smeulders , Gemeente Meierijstad
Gustaaf de Man  , Gemeente Molenlanden

Herbert Korbee   , Korbee & Hovelynck BV

In de periode 2024 tot en met 2030 maken gemeenten de omslag van ‘het tijdelijk omgevingsplan van rechtswege’ naar het ‘volledige omgevingsplan conform de Omgevingswet’. Alle regelgeving moet in die periode worden omgewerkt tot één Omgevingsplan voor het gemeentelijk grondgebied. Daarnaast is het zaak te oefenen met het maken van een omgevingsplan. De gemeenten Molenlanden en Meierijstad zijn hier volop mee aan de slag en delen hun ervaringen.

 
B3 Evenredigheid in het milieurecht

Maarten Verhoeven , Rechtspraak

De bestuursrechtspraak zal het druk krijgen onder de nieuwe Omgevingswet omdat er veel verandert en de wetgever veel aan de interpretatie van de rechter overlaat. Veel bestuursorganen zien de gang naar de bestuursrechter na de inwerkingtreding van de Omgevingswet als een grote black box die ook nog eens steeds langer duurt. De wetgever verwachtte bij de totstandkoming van de Omgevingswet nog een zeer terughoudende opstelling van de bestuursrechter. Klopt die verwachting wel? In deze bijdrage worden enkele ontwikkelingen in de bestuursrechtspraak gekoppeld aan de rechterlijke toetsing van omgevingsrechtelijke besluiten. De belangrijkste ontwikkeling in het bestuursrecht is de toenemende betekenis van het evenredigheidsbeginsel. Hoe groot is de stap van evenredigheid naar evenwichtige toedeling van functies aan locaties? Aan de hand van voorbeelden uit de recente praktijk wordt u uitgedaagd en krijgt u tips voor goede besluitvorming en snel procederen na 1 januari 2024.

 
B4 Overgangsrecht geluid en de Omgevingswet

Erik Roelofsen   , NSG

Marcel Blankvoort   , Caubergh-Huygen

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervallen enkele wetten of delen van wetten op het gebied van geluid. Daarbij vervallen dan ook bestaande regels. Ook vervalt de wettelijke grondslag onder op die wetten gebaseerde besluiten. Toch is het van belang dat de werking van deze regels en besluiten doorloopt. Het overgangsrecht regelt dit, bijvoorbeeld hoe het bevoegd gezag moet omgaan met in het verleden genomen besluiten. In deze sessie gaan we in op de betekenis van het overgangsrecht voor het aspect geluid. Zo laten we zien waar bepaalde zaken straks geregeld zijn en hoe de nieuwe regels werken en wanneer je het op de nieuwe werkwijze moet uitvoeren. We gaan en in vogelvlucht doorheen en horen we wat het allemaal betekent. Daarnaast is er zeker ruimte om erover te discussiëren.

 
B5 Participatie bij de omgevingsvergunning: wat moet, wat kan en wat mag niet

Sarah Ros   , Sarah Ros Bestuursadvies

Suzanne Swart , Participatiekracht

Met de komst van de Omgevingswet hebben aanvragers van omgevingsvergunningen te maken met de aanvraagvereiste participatie. Elke initiatiefnemer moet bij het indienen van een omgevingsvergunningaanvraag aangeven: of de aanvrager aan participatie heeft gedaan en zo ja, hoe de aanvrager aan participatie heeft gedaan en wat de resultaten zijn. Dit vereiste is nieuw en roept vragen op, zoals: welke gegevens moet de aanvrager indienen? En kan de overheid ingrijpen als er onvoldoende aan participatie is gedaan? Hoe beoordeel je het participatieresultaat? Mag de overheid regels stellen over vormvrije participatie? En welke invloed heeft een omgevingstafel op participatieprocessen? Sarah Ros geeft tijdens deze sessie uitleg over de regels en misvattingen, wat moet, kan en niet mag, rond participatie bij de omgevingsvergunning. Er zal bovendien voldoende ruimte zijn om met elkaar in gesprek te gaan over bovenstaande vragen.

 
B6 Bouwstenen voor de toekomst

Loesanne van der Geest   , Hogeschool Leiden
Luc van Mil   , Hogeschool Leiden
Nicky del Grosso , Van Hall Larenstein Hogeschool

Martha Bleeker  , Jong Leefomgeving, Mees Ruimte en Milieu

Hoe laten we het huidige hoger beroepsonderwijs nóg beter aansluiten bij de wensen vanuit de praktijk? Hoe stomen we onze toekomstige professionals klaar voor het werken met de Omgevingswet? Tijdens de sessie gaan we in op vaardigheden die hiervoor onmisbaar zijn. Denk erover mee met hogeschool Van Hall Larenstein (opleiding Ad Omgevingskunde) en hogeschool Leiden (opleiding hbo-rechten). Het is een interactieve sessie met veel ruimte voor inbreng vanuit het werkveld.

 
B8 Met vertrouwen op naar 1 januari 2024: Resultaten Leergang gebiedsontwikkeling

Ruud Louwes  , Kennislab, Rho Adviseurs

Gerd de Kruif

Tijdens de bijeenkomst neemt Ruud Louwes van Kennislab Omgevingswet u mee in de laatste stand van zaken, de bevindingen en de acties voor de komende tijd voor een zo succesvol mogelijke inwerkingtreding van de Omgevingswet en het erna zo succesvol mogelijk ermee werken. Dit ontlenen we aan de ervaringen met de Leergang Omgevingswet en Gebiedsontwikkeling, het samenstellen van het Modulair Omgevingsplan en een overzicht met acties en prioriteiten voor inwerkingtreding. Het gaat hierbij om de planvorming onder de Omgevingswet. Kennislab Omgevingswet werkt als consortium van advies-, ingenieurs- en stedenbouwkundige bureaus nauw samen met het BZK-programma Aan de Slag met de Omgevingswet, VNG, Geonovum. We maken samen de tussenbalans op van het vertrouwen in de Omgevingswet en wat ons samen nog te doen staat voor nog meer vertrouwen. Immers … we doen het samen!

 
B9 Regels op de Kaart

Jeroen Barendregt , Kadaster
Irina Entrop - Heekelaar   , Gemeente Eindhoven/Provero

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Tijdens deze sessie wordt de laatste stand van zaken gepresenteerd met betrekking tot de ontwikkeling en positionering van de viewer Regels op de Kaart. Onderdeel van de presentatie is een demo waarin zichtbaar wordt op welke wijze annotaties (bijvoorbeeld activiteiten) op de kaart gevisualiseerd worden voor de gebruikers van de viewer. Daarbij wordt expliciet ingegaan op hoe je het beste kunt omgaan met annotaties en de ontsluiting van het omgevingsplan naar het DSO. Aan de hand van praktische voorbeelden worden de deelnemers meegenomen in de werking van de viewer in het DSO.

 
B10 Omgevingswet & DSO: aan de slag met de DSO scan

Nils Couwenbergh , VNG

Het is 5 oktober. Nog een kleine drie maanden te gaan voordat de Omgevingswet inwerking treedt. Randvoorwaarde voor de Omgevingswet is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Een stelsel gebouwd door de overheid (landelijke voorzieningen) en vele software leveranciers. Een stelsel waarmee het inhoudelijk werk, van planvorming tot vergunning verlening, sterk is verweven. Het DSO is een middel, maar zonder kennis van het DSO kan het inhoudelijk werk niet worden uitgevoerd. Hoe staat het stelsel ervoor? En wat betekent dit voor een gemeente, een waterschap of een provincie? Wat moet minimaal getest zijn op het gebied van het DSO om klaar te zijn voor 1 januari? Wat te doen op het gebied van vergunningverlening? Hoe weet u of u klaar bent voor het wijzigen van het omgevingsplan? Op basis van jarenlange ervaring met het testen van het DSO bieden we in deze sessie inzicht in de status van het DSO. We helpen de deelnemer om te bepalen wat ze op gebied van het DSO in de laatste drie maanden moeten doen. Daarbij bieden we praktische tips voor het testen. Zodat niet iedere organisatie zelf het wiel hoeft uit te vinden. Welke testen moet u uitvoeren? Hoe voert u deze uit? Met nog drie maanden tot inwerkingtreding gaan we vooral aan de slag! Samen doorlopen we de DSO scan waarna u weet hoe het DSO er in uw organisatie voorstaat én wat u in de komende maanden te doen staat!

 
B11 Hoe bereidt Chemelot zich voor op de Omgevingswet?

Denise Bakker , Chemelot
Anne Lansu , Sitech Services BV

Rens Bolkestein , Brolyn

Chemelot is een groot chemiecomplex in Zuid Limburg en omvat meer dan 200 bedrijven – van kleine start-ups tot grote hoogdrempelige BRZO (Seveso) bedrijven. Chemelot is bezig met een transitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Gaat de Omgevingswet hierbij helpen vanaf 1 januari 2024 om dit te bereiken? Wat moet je daar praktisch voor organiseren? Welke indeling in milieubelastende activiteiten gelden voor het Chemelot terrein? Allemaal vragen die Chemelot zal beantwoorden in deze sessie.

 

Ronde C

15:15-16:15

C1 Keuzes maken in de Bruidsschat

José Hobert , RUD Utrecht
Erik Roelofsen   , Er Milieu & planologie, NSG

Peter van de Laak , Stedeling

In deze sessie laten we met concrete voorbeelden zien hoe de gemeente Amersfoort keuzes heeft gemaakt voor de bruidsschat. Veel gemeenten zien ertegen op om zich te verdiepen in de regels van de Bruidsschat. Gemeenten kiezen ervoor om dit voor zich uit te schuiven. De aanpak in Amersfoort heeft waardevolle inzichten opgeleverd over de afstemming met ketenpartners als de omgevingsdienst, waterschap en veiligheidsregio. De bruidsschatregels zijn gerangschikt naar 12 thema’s. Dat helpt om overzicht te krijgen en om de juiste mensen erbij te betrekken met de goede expertise. Criteria zijn geformuleerd om een gemotiveerde keuze te maken tussen overnemen, aanpassen of schrappen van regels. In deze sessie wordt een toelichting gegeven op de aanpak, de dilemma’s en het resultaat. We maken dit concreet aan de hand van twee thema’s, namelijk de regels voor geluid en windturbines, en regels voor geur. Deelnemers gaan met concrete handvatten naar huis om met hun ketenpartners aan de slag te gaan met de bruidsschat.

 
C2 Gebiedsontwikkeling onder de Omgevingswet: vergunning of omgevingsplan?

Anette Zebel-Vaudo  , Rho Adviseurs

Marc Bezemer  , Ministerie BZK

De wijze waarop initiatieven onder de Omgevingswet mogelijk kunnen worden gemaakt verandert.
Initiatieven, zoals gebiedsontwikkelingen, die in strijd zijn met het omgevingsplan kunnen op verschillende manieren mogelijk worden gemaakt.

Aan bod komen de mogelijkheden voor de korte termijn en de lange termijn, de voorbereidingen die altijd moeten worden verricht, de voorwaarden voor het gebruik van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, het wijzigingsbesluit en het publiceren en bekendmaken met STOP-TPOD en TAM-IMRO.

 
C3 Van oud nieuw maken: overgangsrecht onder de Omgevingswet

Valerie van 't Lam , Stibbe
Rut Molenaar Wingens , Stibbe

Herbert Korbee   , Korbee & Hovelynck BV

Het overgangsrecht is het eerste waar u per 1 januari 2024, met inwerkingtreding van de Omgevingswet, mee te maken krijgt. Op welke wijze heeft de wetgever voorzien in een transitie van het geldende recht onder wetten als de Wet ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer naar de Omgevingswet? Welk recht is van toepassing wanneer een aanvraag onder het oude recht is ingediend en wanneer een gerechtelijke procedure loopt? De Omgevingswet bevat veel overgangsrecht en op veel verschillende plekken. Dat is dus best even puzzelen. Tijdens deze sessie maken Valérie van ’t Lam en Rut Molenaar-Wingens u wegwijs in het overgangsrecht. Daarbij komt aan bod overgangsrecht van bestemmingsplan naar omgevingsplan, overgangsrecht inzake de omgevingsvergunning, overgangsrecht van inrichting naar milieubelastende activiteit en overgangsrecht inzake handhaving.

 
C4 Buitenplanse omgevingsplan activiteit

Esther Poot , Gemeente Leiden

Martha Bleeker  , Jong Leefomgeving, Mees Ruimte en Milieu

De buitenplanse omgevingsplan activiteitvergunning, kortweg de BOPA, lijkt een goede manier om initiatieven die niet passen in het omgevingsplan te kunnen faciliteren en nog niet te hoeven knutselen aan het nieuwe omgevingsplan. Maar wat komt er allemaal kijken bij een bopa en kan in alle gevallen naar dit middel worden gegrepen? In deze bijeenkomst nemen we de deelnemers mee in de inhoud en het proces van totstandkoming van de BOPA. Onder andere termijnen en de uiteindelijke gevolgen van de buopa voor het omgevingsplan komen aan bod.

 
C5 Water en bodem sturend: de Disney methode...

Arjan Koomen , Ministerie van IenW

Rob Bruinink , MW Coaching en Advies

Op de Dag van de Omgevingswet organiseren de secties Water, Bodem & Landgebruik, Landschap en Landbouw & Voedsel in samenwerking met het ministerie van IenW een oefenlab waarin ze onderzoeken hoe er handvatten zijn te geven aan de principes uit de brief Water en Bodem Sturend in de praktijk. Dit doen aan de hand van een concrete casus.

Na een korte intro over de doelen achter Water en Bodem Sturend volgt een beknopte inleiding geven over de uitdagingen in het geselecteerde gebied. Daarna zullen we aan de hand van de ‘Disney rollen’: dromer, realist en criticaster, met elkaar in gesprek gaan over hoe handelingsperspectieven eruit kunnen zien en wat daarvoor in de praktijk nodig is.

 

 
C6 De Beschermde SoortenIndicator als hulpmiddel voor natuur onder de Omgevingswet

Marcel Mikkers , BIJ12
David van der Veen , Provincie Utrecht

Sandra Anzion , Anzion juridisch advies

De afgelopen jaren hebben verschillende partijen samen gewerkt aan het toegankelijk maken van ingewikkelde wet- en regelgeving rondom de soortbescherming. Een belangrijke stap hierbij is bewustwording bij aanvragers en bevoegde gezagen. Een belangrijke rol is hier weg gelegd voor de vergunningcheckers natuur in het DSO. De vergunningcheckers natuur geven niet alleen een antwoord op de vraag of een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden. Het ontwerp gaat verder dan dat! De checker helpt de burger bij het beoordelen van zijn eigen project. Het bijzondere hierbij is dat we de mogelijkheid gegrepen hebben om een belangrijk hulpmiddel ontwikkeld door BIJ12 te integreren in de checker: de Beschermde SoortenIndicator. Ook aan de praktische uitvoerbaarheid wordt hard gewerkt. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is het Soortmanagementplan (SMP). Een SMP geeft op generiek niveau (gemeentebreed) invulling aan hoe initiatiefnemers en gemeentelijke vergunningverleners makkelijker en beter om kunnen gaan met ecologische waarden in de gemeenten. Het beschermen van soorten en hun verblijfplaatsen, creëert meteen kansen voor de stedelijke ecosystemen. Daarmee wordt het mogelijk om biodiversiteitsplannen en groenplannen te koppelen aan een SMP en dit als beleid te scharen onder de omgevingsvisies. Daarmee creëer je niet alleen een plus voor beschermde soorten, maar werk je ook toe aan herstel van de basiskwaliteit van de natuur.

 
C7 Decentraal tenzij, met de milieubelastende activiteit

Leendert de Bruin, Heijmans Infra

Kornelis Jorna , Krea-S - milieuadvies voor bedrijven

Het Besluit activiteiten leefomgeving regels staan de regels van het rijk voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. Burgers, bedrijven en overheden moeten zich aan de regels houden als ze milieubelastende activiteiten uitvoeren. In bepaalde gevallen is ook een omgevingsvergunning nodig. In deze sessie gaan we aan de van voorbeelden kijken hoe we de milieubelastende activiteit herkennen en welke regels hierbij van toepassing zijn. Ook de reikwijdte van het Bal en de invloed van lokale regels op de regels die van toepassing zijn passeren de revue. Deze sessie geeft niet direct panklare antwoorden, maar geven inzicht in het gebruik van het Bal.

 
C8 Stikstof aan de grens: op naar een hereniging van de Lage Landen?

Isabelle Larmuseau   , Larmuseau Omgevingsrecht

Marlouce Biemans , Royal HaskoningDHV

De Lage Landen worden geplaagd door een nietsontziende stikstofcrisis, een laat besef van de draagwijdte van de Europese Habitatrichtlijn. Nederland en Vlaanderen zitten in hetzelfde schuitje. Ze kunnen van elkaar leren, maar gaan opmerkelijk genoeg hun eigen weg. Grensoverschrijdende effecten staan nog steeds niet op de radar. Op vraag van de provincie Noord-Brabant vernietigde de Vlaamse bestuursrechter de omgevingsvergunning voor een beeldbepalend project in de Antwerpse haven. Reden: de stikstofdepositie in het Nederlandse natuurgebied De Brabantse Wal werd ontoereikend onderzocht. Hoeveel ruimte voor Vlaamse en Nederlandse vergunningverlening is er nog sinds de grensprovincie de vergunningenstop heeft afgekondigd?

Isabelle Larmuseau is advocaat in omgevingsrecht. Zij is verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven als gastprofessor omgevingsrecht. Zij startte in 2006 de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR) op. Zij is stichter en hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO).

 
C9 Geluid onder de Omgevingswet: het nieuwe meten en rekenen

Eugène de Beer , Peutz
Arnaud Kok , RIVM

De sessie gaat over nieuwe en gewijzigde beoordelingsgrootheden en instrumenten die van kracht zullen gaan worden onder Omgevingswet. De beoordeling van geluid onder de Omgevingswet wijzigt op vele punten ten opzichte van de huidige Wet geluidhinder en Wet milieubeheer. Bij deze nieuwe wijze van beoordelen horen ook nieuwe meet- en rekenvoorschriften. Sommige beoordelingswaarden zijn geheel nieuw (denk aan berekende geluidaandachtsgebieden, jaargemiddeld beoordelingsniveau, BGE ect.) en andere aspecten zijn alleen technisch veranderd (gecumuleerd geluid, nieuwe overdrachtsobjecten zoals schuine schermen en dergelijke). Al deze zaken zijn opgenomen in de Aanvullingsregeling geluid die thans in de Omgevingsregeling zijn opgenomen. Middels praktijkvoorbeelden zal in deze presentatie uitleg worden gegeven aan alle nieuwe en gewijzigde aspecten in het meten en berekenen onder de Omgevingswet.

 
C10 Digitale dienstverlening in het Omgevingsloket: wat te doen rondom inwerkingtreding

Annemieke Vliegen , Aan de slag met de Omgevingswet

De vragenbomen in het Omgevingsloket zijn straks een middel om de burger en het MKB te laten weten welke vergunningen ze aan moeten vragen en welke meldingen ze moeten doen. We gaan in deze sessie in op wat er voorafgaand aan inwerkingtreding van de Omgevingswet nog gedaan kan worden met de toepasbare regels.

 
C11 Fysiek en sociaal werken aan een omgevingsprogramma gezonde leefomgeving

Irma Dekker   , Programma Aan de slag met de Omgevingswet
Lorenzo Goudsmits  , VNG

Else Sneller , Stout Groep

In deze sessie blikken we terug op de leerkring “fysiek en sociaal werken aan de gezonde leefomgeving”. Drie fysieke bijeenkomsten en een viertal online bijeenkomsten vormden de basis voor deze leerkring. Per deelnemende gemeente was een ambtenaar uit het fysieke en een ambtenaar uit het sociale domein aangesloten en vanuit drie gemeenten ook de GGD en een omgevingsdienst. Het werken aan een programma gezonde leefomgeving stond centraal. In een uur nemen Irma Dekker en Lorenzo Goudsmits u mee in de ervaringen van deze leerkring met:

  • De inhoud van een programma
  • Het betrekken van collega’s, management en bestuur
  • De woorden en beelden die gezonde leefomgeving het beste weergeven
  • De rol van omgevingswaarden

 

logo-knw-635x212 logo-vmr-150x100 stadswerk-logo-nieuw logo-vereniging-bwtoezicht2 logo-provero-150-wit logo-jong-leefomgeving-nieuw logo-platform-31-300x58 logo-federatie-ruimtelijke-kwaliteit