VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag van de Omgevingswet 2017

  Deelsessies ronde B

B01 - Kerninstrument: omgevingsplan

Jeroen Huijben, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Bart de Jong, juridisch adviseur bij Tonnaer

Jeroen Huijben staat stil bij de belangrijkste aandachtspunten van het omgevingsplan onder de Ow. Hoe steekt een omgevingsplan in elkaar en wat zijn de belangrijkste verschillen met het bestemmingsplan?

Aansluitend zal Bart de Jong aan de hand van opgedane praktijkkennis bij toepassing van het bestemmingsplan ‘verbrede reikwijdte’ de belangrijkste aandachtspunten verder duiden. Hoe werkt een omgevingsplan in de praktijk uit, en welke aandachtspunten zijn in dat kader naar boven gekomen bij het opstellen, uitwerken en toepassen van het bestemmingsplan verbrede reikwijdte?


B02 - Omgevingsvergunning: een onmisbare link binnen de Omgevingswet.

Rene Jansen, Witteveen+Bos
Wolter Ziggers, Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Deze deelsessie laten de Omgevingsdienst Regio Nijmegen en Witteveen+Bos zien dat de Omgevingswet nieuwe mogelijkheden biedt voor vergunningverleners en aanvragers.

De omgevingsvergunning zorgt voor een onmisbare schakel tussen de omgevingsvisie, omgevingsplan en de AmvB's waarbij participatie en politiek zichtbaar hun intrede doen in het vergunningproces. Wolter Ziggers van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen en René Jansen van Witteveen+Bos testen elkaar en het publiek op de nieuwe kansen en risico's.


B03 - Participatie in het Omgevingsbesluit

Berber Koopmans, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Hanneke Ellerman, advocaat bij Six Legal

Wil je weten wat er nu allemaal echt geregeld is in het Omgevingsbesluit over participatie? En wil je weten wat dat participatie dan betekent voor jouw plan of project? Kom dan naar de sessie Omgevingsbesluit en participatie.

Berber Koopmans (ministerie van Infrastructuur en Milieu / StAB) geeft eerst een toelichting op de regels. Daarna geeft Hanneke Ellerman (Six Advocaten) haar visie vanuit de praktijk. En we gaan samen aan de slag met een concrete casus. Je krijgt antwoorden op de vragen:

  • Wat wordt onder participatie verstaan?
  • Wat zijn de minimale verplichtingen voor participatie?
  • Wat is de relatie tussen participatie en de wettelijke voorbereidingsprocedure uit de Awb.?
  • Wie is verantwoordelijk voor participatie?
  • Waarom zou je aan participatie doen?

Maarten Hoorn van Platform 31 zal de sessie in goede banen leiden.


B04 - De informatiehuizen in het digitaal stelsel Omgevingswet

Ruben Busink, PBLQ

In het nieuwe Omgevingsloket vinden gebruikers straks zowel kaartgegevens over de fysieke leefomgeving als relevante regelgeving en omgevingsdocumenten. De brongegevens en documenten worden aangeleverd door de basisregistraties en overheidsorganisaties, zoals gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Een derde belangrijke bron zijn zogenoemde ‘Informatieproducten’ en de hiervoor te benutten informatiestromen vormen de inhoudelijke basis voor het digitaal stelsel Omgevingswet: ze zijn de benzine voor de motor.

Het beschikbaar stellen hiervan gebeurt door zogenoemde ‘Informatiehuizen’: bestuursorganen of rechtspersonen die bij wet zijn aangewezen om deze taak uit te voeren. Zij zorgen dat relevante ‘ruwe’ data vanuit allerlei databronnen wordt aangeleverd, verrijkt en bewerkt tot kwalitatief hoogstaande informatieproducten. Kom luisteren naar de stand van zaken van de Informatieproducten en de Informatiehuizen die worden ontwikkeld.


B05 - Aanvullingswet Geluid

Lex Groenewold, GGD Noord- en Oost-Gelderland

Geluid kan een bron van genot zijn, zoals een kabbelend beekje of mooie muziek, maar kan ook hinderlijk zijn. en zelfs een lichamelijke reactie oproepen, bijvoorbeeld een schrikreactie, die leidt tot verhoging van de hartslag. Bij langdurige blootstelling kan geluid daardoor schadelijk zijn voor de gezondheid. Door de toenemende verstedelijking komen steeds meer mensen in aanraking met geluidshinder. Aandacht voor geluid bij het inrichten van de stedelijke geluidsomgeving wint daarom aan belang.  In het kader van de Omgevingswet is de Aanvullingsbesluit Geluid in de maak met daarin opgenomen nieuwe geluidsnormen in relatie tot de gezondheid van de mens. Wat zijn hiervan de plussen en minnen?


B06 - Belangen wegen onder de Omgevingswet, casus het meewegen van gezondheid

Eline van de Hoek, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Paul Pestman, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rianne Dobbelsteen, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

De belangen die bij het maken van een omgevingsplan mee worden gewogen zijn breder dan bij het bestemmingsplan. Om welke belangen gaat het? Welke kaders geeft het rijk mee, en welke afwegingsruimte zit daarin? Hoe geef je die afweging handen en voeten? Concreet gaan we in op het gezondheidsbelang. Wat moet je met gezondheid in het Omgevingsplan en wat kun je ermee? Welke manieren zijn er op gezondheid goed mee te nemen in de besluitvorming?


B08 - Interbestuurlijke samenwerking en de Omgevingswet

Arjan Nijenhuis, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Omgevingswet beoogt een integrale benadering van de fysieke leefomgeving en een brede participatie door burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Tevens gaat de wet uit van interbestuurlijke samenwerking, waarin onderling vertrouwen centraal staat. Bij gebiedsgerichte samenwerking moet op basis van gelijkwaardigheid worden gezocht naar optimale oplossingen.

Arjan Nijenhuis presenteert de stand van denken bij het rijk en gaat graag met u in gesprek over alle dilemma’s die zich bij interbestuurlijke, gebiedsgerichte samenwerking voordoen. Hoe kunnen de diverse belangen van provincie, gemeenten, waterschap en rijk zodanig in het proces worden ingebracht dat er sprake blijft van een gezamenlijke zoektocht? Welke kaders kunnen de betrokken overheden vaststellen voor het proces en welke ruimte zou daarbij gegeven moeten worden aan elkaar en de betrokken burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties? Wat zijn bij interbestuurlijke samenwerking en gebiedsgerichte aanpak de do’s en don’ts?

Arjan Nijenhuis is programmamanager implementatie Omgevingswet Rijk. Hij is met zijn team en de 17 aangesloten rijkspartijen – ministeries en uitvoeringsorganisaties – verantwoordelijk voor de veranderopgaven op rijksniveau als gevolg van de Omgevingswet.


B09 - Omgevingswetfitness

Astrid Benders, Over Morgen
Juul Osinga, TTE Consultants
Martha Bleeker, Rho adviseurs voor leefruimte

Ben jij al voorbereid op de komst van de Omgevingswet? Doe mee aan Omgevingswetfitness en kom er achter! Omgevingswetfitness is een training, waarin we actief met elkaar aan de slag gaan. Tijdens Omgevingswetfitness richten wij ons naast kennis over de Omgevingswet, vooral ook op de vaardigheden en competenties die hierbij passen. Niet door er over te praten, maar door aan de slag te gaan.

Aan de hand van een aantal oefeningen ervaar je wat de Omgevingswet betekent in de praktijk. Omgevingswetfitness is juist geschikt voor beginners, want aan Omgevingswetfitness houd je geen spierpijn over, maar juist energie om verder te gaan!


B10 - Het schillenmodel ontrafeld

Ester van Aalst
Karen van Tol

De (EV)-toekomst wordt eenvoudiger: naar minder rekenen door de komst van het schillenmodel. Maar wat betekent dat in de praktijk? Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden vergelijken we samen de “oude” en “nieuwe” situaties.