VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelsessies

Dag van de Omgevingswet 2018

Uitklappen om meer te lezen over de deelsessies.

Laatste update: 10 juli 2018

Dag van de Omgevingswet 2018

Ronde A>> | Ronde B>> | Ronde C>>

Ronde A

11:45-12:45

A1 Koers naar de Omgevingsvisie Provincie Utrecht

Conny Raijmaekers, Provincie Utrecht
Annemieke Schattenberg
Willem van der Werf

De provincie Utrecht maakt een Omgevingsvisie. Als eerste stap hierin stelt zij een Koersdocument op wat eind 2018 vastgesteld wordt. Dit Koersdocument is richtinggevend voor de uitwerking van de Omgevingsvisie die eind 2020 vastgesteld wordt. Tijdens de Dag van de Omgevingswet 2018 willen we graag met u de Koers in wording delen. De Koers is gebaseerd op de in het voorjaar, via een breed participatieproces ontwikkelde Horizon Utrecht 2050 en de maatschappelijke opgaven die daaruit voortvloeien. We gaan graag het gesprek aan over deze maatschappelijke opgaven en de mogelijke provinciale keuzen, koers en rol hierbij.

 
A2 Participatie in de praktijk: lust of last voor initiatiefnemers?

Frans Werter, Bureau de Steeg
Marte Kappert, 7 Zebra's
Mirelle Kolnaar, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Leendert de Bruin,

Stel, u wilt een restaurantje beginnen of de klimaatbeheersing in uw kantoor verplaatsen naar het dak, moet u bij een vergunningaanvraag dan een bewijs van een participatieproces overleggen? En zo ja, hoe richt u dan een participatieproces in? Tijdens deze interactieve workshop duiken we in de praktijk en onderzoeken we met elkaar wat werkt en niet werkt aan de hand van bewezen voorbeelden. Het resultaat is een overzicht van vijf vragen die je jezelf voorafgaand aan een initiatief kunt stellen.

 
A3 De kerninstrumenten uit de Omgevingswet in hun onderlinge relatie

Katja Stribos, Programma Aan de slag met de Omgevingswet
Harald Langejans,
Vincent van Vliet,

De Omgevingswet kent zes kerninstrumenten. Katja Stribos bespreekt in deze sessie de onderlinge samenhang van de kerninstrumenten. Ook gaat ze in op de relaties tussen de kerninstrumenten in de keten (tussen de bestuurslagen).

 
A4 Inleiding en stand van zaken Digitaal Stelsel Omgevingswet

Joyce de Jong, Programma Aan de slag met de Omgevingswet

In deze sessie neemt Joyce de Jong u mee in het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Naast een  inleiding in de belangrijkste aspecten van het digitaal stelsel, wordt ook een toelichting gegeven van de laatste stand van zaken. Hierbij wordt in het bijzonder gekeken naar de onderdelen van het stelsel die al zijn gerealiseerd en kunnen worden gedemonstreerd in praktijk.

 
A5 De AMvB's Bal, Bbl, Bkl en Ob

Paul Pestman, Programma Eenvoudig Beter
Sandra Anzion,
Jacques Ploeger,

De AMvB’s van de Omgevingswet: overzichtelijke spelregels
De vier Algemene Maatregelen van Bestuur onder de Omgevingswet zijn het Omgevingsbesluit (Ob), het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Bkl), het Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal) en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl). Zij geven duidelijkheid voor overheden, ondernemers en burgers over wat het Rijk regelt voor de fysieke leefomgeving en wat zij zelf doen.
In deze sessie zet Paul Pestman van het ministerie van BZK voor u de AMvB’s op een rij en laat hij met voorbeelden zien waarom de kernwoorden van de AMvB’s ‘samenhangend’, ‘flexibel’, ‘uitnodigend’ en ‘innovatief’ zijn.

 
A6 Het Omgevingsplan

Jeroen Huijben, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Jos Dolstra,
Jelle van de Poel,

Het omgevingsplan speelt straks een centrale rol in het omgevingsrecht. Dan nemen gemeenten de regels over de fysieke leefomgeving gebundeld en in samenhang op in hun omgevingsplan. Alle bestemmingsplannen en andere ruimtelijke regelingen moeten dus worden omgebouwd. Tegelijkertijd decentraliseert het Rijk een aantal regels die ook in het omgevingsplan terechtkomen. Hoe gaat dat werken?

 
A7 Goed op weg met Kompas en Roadmap

Andre van Nijkerken, VNG
Rob Bruinink,
Loes Barnhard,

Hoe weet je als gemeente of je de juiste koers hebt uitgezet voor de invoering van de omgevingswet? Of je alle te maken keuzes en te beantwoorden vragen goed op het netvlies hebt? Waar vind je ondersteunend materiaal en hoe weet je of je nog steeds op de juiste weg bent? Er bestaat immers niet zoiets als dé marsroute om de Omgevingswet in te voeren. En toch is het belangrijk om met de juiste denkstappen tot een passende invulling te komen. Het Kompas Invoering Omgevingswet van de VNG helpt gemeenten op weg. Het is geen wegwijzer van A naar B, maar een tool waarmee je de route kan uitzetten en die gekozen route kan herijken. Het Kompas beschrijft de stappen om te komen tot een samenhangende invoeringsstrategie die aansluit bij de ambities en de maatschappelijke opgaven waar gemeenten voor staan. Tijdens deze workshop nemen we u mee in de wereld achter het Kompas. U verdiept zich in invoeringsstrategieën voor de Omgevingswet en verlaat de workshop met voldoende kennis om met de juiste onderwerpen en vraagstukken verder te gaan.

 
A8 Integratie van Milieu en RO, hoe doe je dat?

Rein Bruinsma, RoyalhaskoningDHV
Reinier Kalt
Jerry de Rijke,
Marianne van Rens,

Van oudsher bestaat er altijd een verschil tussen “milieu-ers” en “ruimtelijke ordenaars”. De afgelopen decennia is milieu een prominentere rol gaan spelen in de ruimtelijke ordening, denk aan ontwikkelingen op het gebied van externe veiligheid, luchtkwaliteit en stikstof. Met de komst van de Omgevingswet verdwijnt het begrip “goede ruimtelijke ordening” en gaat het om het “evenwichtig toedelen van functies aan locaties” waarbij uitdrukkelijk alle aspecten van het fysieke leefmilieu (inclusief milieunormen, duurzaamheid, gezondheid) moeten worden betrokken. Dit biedt kansen om milieu en ruimtelijke ordening nog betere vrienden te laten worden. Rein Bruinsma en Reinier Kalt bespreken dit onderwerp aan de hand vanuit hun praktijkervaring.

 
A9 Warmtenetten in het omgevingsplan

Erik Visser, ATOsborne
Jeroen Hovens
Rens Bolkestein,

Nu het duidelijk is dat wij afscheid gaan nemen van het aardgas hebben wij nieuwe manieren nodig om onze huizen en bedrijven in te toekomst te blijven verwarmen. Warmtenetten lijken veelbelovend, maar lang niet altijd goed te regelen in ons huidige wettelijke stelsel. In deze sessie en verkenning van de juridische trends binnen onze wetgeving over aardgasloos wonen: Wet VEt, Klimaatwet en Omgevingswet.

 
A10 Invoeringswet: aanvullingen op de Omgevingswet

Masja Stefanski , Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

De Invoeringswet van de Omgevingswet die begin jul 2018 aan de Tweede Kamer is aangeboden, regelt onder meer een soepele overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving. Inzet daarbij is om het voor gebruikers zo eenvoudig mogelijk te maken. Bestaande vergunningen blijven straks bijvoorbeeld gelden als omgevingsvergunning en hoeven dus niet opnieuw aangevraagd te worden. De Invoeringswet vult de Omgevingswet bovendien op een aantal cruciale punten aan. Zo wordt de vergunning voor bouwen gesplitst in een bouwtechnische vergunning en een ruimtelijke vergunning. Ook bevat de Invoeringswet de grondslagen voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de vergoeding voor schade. Masja Stefanski van het ministerie van BZK praat u bij.

 
A11 Watertoets binnen de Omgevingswet

Peter de Putter, Sterk Consulting

Wordt de Watertoets het verhaal van oude wijn in nieuwe zakken? Aanvankelijk zou de watertoets geen plek meer krijgen in Omgevingswet, maar is op verzoek van verschillende spelers toch weer onderdeel gaan uitmaken van de procedures. Blijft er nu veel bij het oude of gaat er toch nog wel wat veranderen? En hoe werkt het straks met de peilbesluiten? Deze sessie gaat in op wat de meerwaarde van de watertoets is en hoe deze straks wordt ingevuld.

 

Ronde B

14:00-15:00

B1 Grote Projecten en Omgevingswet

Patrick Voet en Shirley van den Bos,
Maarten Loeffen,

Met de Omgevingswet komt er meer ruimte voor gebiedsdenken, lokaal maatwerk, participatie met betrokkenen en het blijven ontwikkelen van kwaliteit van leefomgeving én projecten, ook als we al aan het uitvoeren zijn.
Maar het managen van grote projecten in de bouw en infra lijkt wel het tegenovergestelde te doen: vastleggen aan de voorkant, voorkómen van wijzigingen, ruimte voor meedenken beperken vanwege het contract en het voortdurend omgaan met belangentegenstellingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer – in plaats van samen de kwaliteit verhogen.

Grote projecten geven gezicht aan het Nederland van over 10 jaar. Maar hebben we straks nog wel de juiste contractvorm voor grote projecten? De Omgevingswet treedt immers over een paar jaar al in. Maar hoe daarmee om te gaan bij de contractvorming? Hoe organiseren we de participatie met belanghebbenden uit het voortraject net zo intensief tijdens de bouw? Hoe organiseren we de flexibiliteit binnen de kaders van het bouwcontract? Is er nog steeds ruimte voor ontwikkelingsplanologie, gebiedsdenken, innovatie en kwaliteitsverbeteringen als de planfase overgaat in de uitvoeringsfase,of gooien we weer alles op slot? En horen daar ook nieuwe samenwerkingsvormen bij?

In deze sessie nemen Shirley van den Bos en Patrick Voet u mee in de praktijk van grote bouw- en infraprojecten. Zij gaan graag in gesprek met u over het spanningsveld dat zij als omgevingsmanagers nu al ervaren als zij willen werken met de doelen en principes van de Omgevingswet. Het is ons streven om samen met u te toetsen hoe ú dit spanningsveld ervaart. De resultaten willen we graag aanbieden aan het Implementatieteam van de Omgevingswet en de grote opdrachtgeversorganisaties (publiek èn privaat) in de uitvoeringsfase.

 
B2 Handhaving onder de Omgevingswet

Marc du Maine
Gerd de Kruif
Ruud Peeters
Rens Bolkestein,
Jelle van de Poel,

In deze sessie gaan we in op het voorbereiden op het uitvoeren van toezicht en handhaving van de Omgevingswet. Dit belichten we van verschillende kanten. Het ministerie van BZK zal een toelichting geven op de laatste ontwikkelingen van de Omgevingswet, vanuit Aan de slag met de Omgevingswet wordt een toelichting gegeven op de invoeringsondersteuning en ook vanuit het perspectief van de omgevingsdiensten belichten we de aanpak.

 
B3 Pionieren met de Crisis- en Herstelwet

Monique Arnolds, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Maarten Engelberts, VNG
Daniella Nijman,

De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. En ondertussen is en blijft de winkel gewoon open. De behoefte om nu al te experimenteren met het instrumentarium van de Omgevingswet en daarmee maatschappelijke opgaven op te lossen neemt toe. Op dit moment experimenteren al zo’n 150 gemeenten met een ‘bestemmingsplan verbrede reikwijdte’. Wat zijn de ervaringen? Hoe kun je de Crisis- en herstelwet- zowel op inhoud als proces - gebruiken om stappen te zetten in de transitie naar het nieuwe omgevingsrecht dat aan de horizon lonkt? Welke stappen zijn dat? En wat is de Transitiewet omgevingsrecht? Gaat die wet het mogelijk maken om die stappen te ondersteunen? Ga aan de slag, ontdek en pionier! Laat u in deze workshop bijpraten door Monique Arnolds, programmanager implementatie Crisis- en herstelwet bij het ministerie van BZK en Maarten Engelberts, senior beleidsmedewerker bij de VNG.

 
B4 DSO: Toepasbare regels

Annemieke Vliegen,

De omgevingsdocumenten bruikbaar maken voor een groot publiek; we noemen dit toepasbare regels. In deze sessie wordt toegelicht wat de rol is van de de DSO voorziening en de standaarden die worden ontwikkeld. De rol van de bronhouders zoals gemeenten komt ook aan bod.

 
B5 De Omgevingsregeling: regels voor de praktijk

Francine L'Ortye,
Mariska Jabocs,
Yvette Bijkerk,
Eline van de Hoek,

In de Omgevingsregeling staan regels die direct van belang voor burgers, bedrijven en overheden. In deze sessie gaan we in op die regels van belang zijn voor de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Denk bijvoorbeeld aan de aanvraagvereisten voor vergunningen om te lozen op een rivier of het exploiteren van een tankstation. Ook bespreken we participatie in de Omgevingsregeling. Daarnaast gaan we in op de meet- en rekenvoorschriften voor monitoring en onderzoeksverplichtingen. Het gaat hierbij om meet- en rekenregels die decentrale overheden moeten toepassen bij het opstellen van een omgevingsplan, waterschapsverordening of omgevingsverordening, voor vergunningverlening en voor het uitvoeren van monitoringsverplichtingen. We gaan graag met u in gesprek.

 
B6 Omgevingsplan: wat kan ik nu al doen?

Frad van den Bosch, Gemeente Den Bosch
Patries van den Broek, Gemeente Zwolle
Jos Dolstra,
Jacques Ploeger,

Veel gemeenten zijn zich al aan het voorbereiden op de komst van het omgevingsplan. Zo ook de gemeenten Den Bosch en Zwolle. In deze sessie leggen beide gemeenten uit hoe ze de voorbereidingen van het omgevingsplan aanpakken en waar ze daarbij tegenaan lopen. Daarnaast is er ruimte voor vragen en discussie en het inbrengen van eigen vraagstukken.

 
B7 Omgevingswet vraagt om anders werken

Kristel Lammers, VNG
Enrico van Dijk,
Rob Bruinink,

Om de verbeterdoelen van de Omgevingswet te bereiken is naast het ontwikkelen van nieuw juridisch instrumentarium vooral ook een nieuwe manier van werken nodig. De Omgevingswet vraagt om ruimte geven, vertrouwen, samenwerken en samenspel. Zowel binnen de gemeente als met andere overheden. Hoe het ‘anders werken’ in het kader van de Omgevingswet uitziet bepaalt elke gemeente op basis van haar ambitieniveau, haar historie en de eigenheid van de organisatie. Wat zijn de vraagstukken en (politieke) prioriteiten die je met de Omgevingswet kunt aanpakken, versnellen, doorbreken? Bijvoorbeeld gebieds(her)ontwikkeling, aanpak leegstand, of het realiseren van een klimaatneutrale stad. Waar een natuurlijke relatie ligt met organisatievernieuwing of gebiedsgericht werken. Door te redeneren vanuit gemeentelijke vraagstukken, is het invoeren van de Omgevingswet niet een opgave op zich. De Omgevingswet is een instrument om opgaven aan te pakken. Na het volgen van deze workshop weet u beter hoe de Omgevingswet gebruikt kan worden om ambities te realiseren .

 
B8 Het instrument programma

Programma Aan de slag met de Omgevingswet
Leendert de Bruin,

Het instrument programma is één van de 6 kerninstrumenten van de Omgevingswet. Hiermee is het programma een van de instrumenten binnen de beleidscyclus van de Omgevingswet waarmee gemeenten, waterschappen, provincies en rijksorganisaties hun beleid kunnen vormgeven en realiseren. Hoe sluit het instrument programma aan op de huidige uitvoeringspraktijk en waar zit de ‘kracht’ van dit instrument? Over programma's zijn nog veel verschillende beelden. Vanuit het Programma Aan de slag met de Omgevingswet geeft men een toelichting.

 
B9 Klimaatadaptatie, energietransitie, herinrichting openbare ruimte en de Omgevingswet

Maarten Loeffen, Stadswerk
Maarten Loeffen,

De omgevingswet vraagt om een andere samenwerking tussen overheid en inwoners. Hoe kunnen we in de geest van de omgevingswet aan de slag gaan met de noodzakelijke transformatie van de openbare ruimte? Door de energietransitie gaan alle straten in het land open. Simpelweg de oude toestand herstellen is geen optie. We moeten immers klimaatadapatieve maatregelen treffen en inspelen op nieuwe vormen van mobiliteit. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld van de gemeente eindhoven laten we u zien hoe het kan.

 
B10 Aanvullingswet en aanvullingsbesluit Bodem

Martin van Gelderen, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) 
Marianne van Rens
Marlea Wagelmans,
Danielle Keppler,

De Aanvullingswet Bodem vult de Omgevingswet aan voor het aspect bodem. Het wetsvoorstel ligt momenteel in de Tweede Kamer ter behandeling. Het Aanvullingsbesluit Bodem vult de AMvB’s onder de Omgevingswet aan. Het Aanvullingsbesluit is een verdere uitwerking van de Aanvullingswet. Regels die betrekking hebben op het beschermen van de bodem bij activiteiten (vooral bij bedrijven) zijn al eerder in het Besluit activiteiten leefomgeving opgenomen (hoofdspoor). Het Aanvullingsbesluit bodem bevat een aantal bodemgerichte milieubelastende activiteiten. De regels hierover komen terecht in het Besluit activiteiten leefomgeving. Tevens worden er instructieregels gesteld over het bouwen op verontreinigde grond en voor het toepassen van grond en baggerspecie. De instructieregels worden toegevoegd aan het Besluit kwaliteit leefomgeving.

De consultatie over dit besluit is gedurende de zomer van 2018. De eerste resultaten hiervan zullen worden gepresenteerd.

 
B11 Informatievoorziening waterschappen

Izakjan Dekker , Unie van Waterschappen

Vanuit het DSO bezien wordt toegelicht welke bijzondere plek de waterschappen in de Omgevingswet innemen: ze zijn niet een van de bestuursorganen die een omgevingsvergunning verleent. Door de positie van de waterschappen blijft het waterdomein een verhaal apart, maar ze moeten wel net als andere overheden informatie leveren aan en gebruik maken van hetzelfde DSO. Hoe soepel verloopt dat? En waarop moet gelet worden bij het klaarstomen van de eigen systemen?

 

Ronde C

15:15-16:15

C1 MER en de Omgevingswet

Roel Meeuwsen, Commissie mer
Lettie Vaatstra, Gemeente Barneveld
Peter van der Laak, Milieuregie

De Omgevingswet biedt overheden nieuwe instrumenten om ruimtelijk beleid vorm te geven. De omgevingsvisie, het programma en omgevingsplan behoren tot de kerninstrumenten van de nieuwe wet. In de meeste gevallen zijn deze plannen m.e.r.-plichtig, omdat een kaderstellend besluit wordt genomen. In deze sessie gaan we in op de samenhang tussen de verschillende instrumenten en de rol van m.e.r. Centraal staat de vraag wat onderzoek je wanneer en op welk detailniveau en hoe kan een systeem van monitoring en evaluatie een bijdrage leveren aan de onderbouwing van het beleid. Daarna zal vanuit de praktijk Rijk, provincie en gemeente worden gereflecteerd op dit verhaal. 

 
C2 Kernwaarden veiligheidsregio voor een veilige fysieke leefomgeving

Dennie Strik,
Gerd de Kruif,
Vincent van Vliet,

In onze workshop laten wij je kennismaken met de kernwaarden voor een veilige fysieke leefomgeving. Deze zijn door de veiligheidsregio’s opgesteld om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen. De kernwaarden bevatten principes die aan de basis staan voor een fysiek veilig ingerichte leefomgeving. Gemeenten in de omgevingsvisie aandacht schenken aan deze kernwaarden, creëren ze de voorwaarden voor een fysiek veilige leefomgeving. In het omgevingsplan kunnen hier vervolgens planregels en omgevingswaarden aan gekoppeld worden. Een veilige leefomgeving wordt hiermee een thema waarover aan de voorkant van nieuwe ontwikkeling wordt nagedacht.

 
C3 WaterStraat

Michel Pols,
Enrico van Dijk,

Het weer wordt steeds extremer. Langere periodes van droogte wisselen zich af met grote hoeveelheden regen in korte tijd. Tijdens lange droge periodes voelt de stad benauwd aan. En tijdens piekbuien kan de riolering het water niet meer verwerken. Bij de WaterStraat wordt gewerkt aan innovatieve producten om beter om te gaan met hemelwateroverlast in de stad. Adaptieve maatregelen krijgen zo vorm, maar hoe worden die eenvoudig gerealiseerd? Biedt de Omgevingswet kansen of juist belemmeringen om deze hulpmiddelen bij klimaatadaptatie snel en simpel gerealiseerd te krijgen? Hoe wordt kennis gemaakt en gedeeld? En hoe doen bewoners mee? Deze sessie neemt u mee van de taal van de WaterStraat naar die van de Omgevingswet met haar (on)mogelijkheden om deze vorm van klimaatadoptie te realiseren.

 
C4 Vergunning Aanvragen en Melden in het nieuwe omgevingsloket

Ivo de Been, Programma aan de slag met de Omgevingswet

In deze sessie gaan we in op de werking van het nieuwe omgevingsloket. Er wordt getoond hoe checken en oriënteren in nieuwe loket plaatsvindt, vanuit een concrete bedrijfscasus. Ook wordt kort ingegaan op de technische kant en de inrichting van het berichtenverkeer bij een aanvraag of melding.

 
C5 De bruidsschat in het Invoeringsbesluit

Nicole Fikke, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Daniella Nijman,
Jan Spitters,

Met de komst van de Omgevingswet gaan ongeveer 600 regels over van het Rijk naar de gemeente en het waterschap. Dat gaat gepaard met een zogenaamde bruidsschat die in het Invoeringsbesluit is opgenomen. De bruidsschat bevat recht voor de overgangsfase en is gekoppeld aan het omgevingsplan en de regelgeving van het waterschap. Zo krijgen de gemeenten en het waterschappen tijd om zelf een afweging te maken over de onderwerpen in de bruidsschat en voorkomen we dat er een ‘juridisch gat’ ontstaat.

Tijdens deze sessie geeft Nicole Fikke van het ministerie van BZK u inzicht in de onderwerpen en regels in de bruidsschat en hoe de uitwerking ervan wordt opgepakt.

 
C6 Handvatten voor het omgevingsplan

Annemieke Schattenberg,

Het omgevingsplan is een belangrijk kerninstrument onder de Omgevingswet. Vanuit het interbestuurlijke Programma Aan de slag met de Omgevingswet ontwikkelen we daarom staalkaarten als inspiratie voor het omgevingsplan. Momenteel is de eerste tranche van vier staalkaarten in ontwikkeling: centrumstedelijk, buitencentrumstedelijk, bedrijfsmatige activiteiten en energietransitie. Een tweede tranche zal op korte termijn worden opgestart. Ook wordt gewerkt aan andere ondersteuning voor gemeenten en omgevingsdiensten om zich voor te bereiden op het omgevingsplan.

 
C7 Omgevingswet en dienstverlening: van impact naar aanpak

Hanneke Kunst,

Het succes van de Omgevingswet is voor een groot deel afhankelijk van de dienstverlening aan initiatiefnemers, inwoners en ondernemers. Het moet makkelijker en sneller worden, en ook integraler. De overheid zal zich daarbij als meedenker en adviseur gaan opstellen. In deze workshop Dienstverlening en de Omgevingswet krijgt u in een notendop een helder beeld van wat er gaat veranderen in de dienstverlening. U ontvangt een overzicht van alle tools waarmee u de dienstverlening in uw organisatie Omgevingswet-proof kunt maken.

 
C8 GiGeL – Gidsproject voor een gezonde leefomgeving

Leendert van Bree
Jerry de Rijke,
Marianne van Rens,

Binnen het GiGel project – een samenwerking tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, RIVM en GGD GHOR – wordt overlegd over de ontwikkelingen rondom een gezonde leefomgeving, mede in het kader van de Omgevingswet. In deze sessie wordt u op de hoogte gebracht van de laatste inzichten in wat een gezonde leefomgeving is, welke aspecten van belang zijn voor borging in Omgevingsvisies en Omgevingsplannen, welke instrumenten en handvatten u daarbij kunt gebruiken, wat een relevant beslissingskader voor bestuurders is en hoe de pilotstudies in diverse gemeenten verlopen.

 
C9 Simulatiespel aandachtsgebieden Omgevingsveiligheid

Ester van Aalst, Relevant - Netwerk Externe Veiligheid
Marlouce Biemans, Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)
Nancy Oberijé, Ontwerp Veilige Omgeving (OVO)

Het nieuwe beleid voor omgevingsveiligheid betekent een grote verandering. Nieuw in het beleid zijn de aandachtsgebieden die de ruimtelijke impact van mogelijke ongelukken met gevaarlijke stoffen zichtbaar maken. Met het simulatiespel zoeken we samen naar antwoorden op vragen zoals: Waar sta je activiteiten met gevaarlijke stoffen toe en waar niet? Welke maatregelen neemt het bevoegd gezag om inwoners te beschermen? De vragen stellen is eenvoudiger dan deze beantwoorden. Het simulatiespel aandachtsgebieden externe veiligheid kun je gebruiken om in je eigen werkgebied de dialoog over de aandachtsgebieden en de eventuele te nemen maatregelen te voeren.

 
C10 Naar een duurzaam doel zonder regels

Wico Ankersmit, VBWTN
Willem van der Werf,

Hoe voorkomen we dat we bij de enorme opgaaf richting energietransitie, BENG, Van Gas Los en het verduurzamen van de bestaande voorraad alleen met heel veel nieuwe regels het doel gaan bereiken?  Is het alleen te realiseren met regels of zijn er andere methoden om het doel zonder regels te behalen. De Omgevingswet biedt hiervoor kansen en uitdagingen. Pakken we die op, of dekken we ons toch liever in met veel regels.