VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 

DVDO 

 

 

 

 


Dag van de Omgevingswet 2020

 Do. 8 oktober 2020
 met deelsessies tussen 1 en 13 oktober
 Online Congres

Laatste update: 17 juli 2020

 

Donderdag 1 oktober

09:30 - 10:30

Omgevingswet voor Dummies

Sandra Anzion (Anzion Juridisch Advies)

De sessie neemt u in vogelvlucht mee in het hoe, wat en waarom van de Omgevingswet. Hierin wordt alle wetgeving voor de fysieke leefomgeving geïntegreerd. Deze sessie gaat over de juridische wijzigingen, de andere manier van werken en het digitaal stelsel. Dit geeft beginners de basiskennis voor de rest van de Dag van de Omgevingswet. Ook krijgt u tips mee hoe u zich in uw eigen werk verder kunt voorbereiden op de komst van de Omgevingswet in 2022.

 

11:00 - 12:00

info volgt nog

13:00 - 14:00

De Omgevingswet - een compelling story voor bestuur en management

Ruud Peeters (Omgevingsdienst Haaglanden)
+ nog 2 persoon

Hoe vertalen we de verbeterdoelen achter de wet naar een aanpak die daadwerkelijk leidt tot integraal overheidsoptreden, snellere procedures en grotere transparantie? De sessie geeft, onder meer aan de hand van aansprekende voorbeelden uit de invoeringspraktijk, inzicht in een hanteerbaar framework.

 

15:00 - 16:00

Naar een echt Omgevingsplan

Michiel Stam (Eiffel)

In de periode 2021 tot en met 2028 maken gemeenten de omslag van ‘het tijdelijk omgevingsplan van rechtswege’ naar het ‘volledige omgevingsplan conform de Omgevingswet’. Tijdens deze periode is er sprake van een ‘hybride’ set van regelgeving, de zogeheten Bruidsschat. Deze bestaat uit de geldende bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, verordeningen en gedecentraliseerde Rijksregels. Alle regelgeving moet nu worden omgewerkt tot één Omgevingsplan voor het gemeentelijk grondgebied. De workshop gaat in op de aanpak en werkwijze om deze klus te klaren. Dit gebeurt onder meer via het delen van ervaringen van gemeenten.

 


Vrijdag 2 oktober

09:30 - 10:30

Zorgwekkende stoffen in een gezonde omgeving

Randy Cleijsen (Royal HaskoningDHV)
Christiaan Soer (Royal HaskoningDHV) 

Parallel aan het traject van de Omgevingswet wordt het externe veiligheidsbeleid vernieuwd, met meer nadruk op ‘een veilige en gezonde fysieke leefomgeving’. Gemeenten kunnen en moeten hieraan in hun Omgevingsvisie en Omgevingsplan nadrukkelijk aandacht besteden. Tegelijkertijd is er veel te doen rondom ZZS – zeer zorgwekkende stoffen. Hoe kunnen gemeenten hiermee omgaan? Wat betekent dit voor bedrijven? Hoe kan worden voorkomen dat activiteiten op slot gaan?

 

11:00 - 12:00

Aanvullingsspoor Bodem

Renate van Dijk-Lubbers (Tauw)

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt en verbetert de regels voor ruimtelijke projecten. In principe is dit ook het uitgangspunt voor de nieuwe bodemwetgeving. Bodemwetgeving wordt na een beleidsvernieuwing in de wet opgenomen en het Besluit bodemkwaliteit wordt geïntegreerd. De vraag is of het eenvoudiger en beter wordt om ruimtelijke projecten uit te voeren. Weliswaar heeft ook de nieuwe wetgeving tot doel de bodem te beschermen tegen verontreinigingen, maar is het de vraag of de bodemkwaliteit erop vooruit gaat. In deze sessie geven twee sprekers hierop hun visie.

 

13:00 - 14:00

Bruidsschat in de praktijk

Nicole Fikke (Ministerie van BZK)
+ nog een spreker vanuit OD

Op 1 januari 2020 staan de ongeveer 600 regels van de Bruidsschat in het Omgevingsplan van rechtswege. Daar kunt u als overheid mee aan de slag. Deze sessie belicht de inhoud van de Bruidsschat en hoe u hier zelf mee aan de slag kan.

 

15:00 - 16:00

Omgevingswet en energietransitie

Gerrie Fenten (NP RES)

Om de klimaatafspraken van Parijs te halen worden 30 Regionale Energiestrategieën ontwikkeld. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet. Dit roept de vraag op hoe beide trajecten zich het beste tot elkaar kunnen verhouden. Plus hoe instrumenten uit de Omgevingswet kunnen helpen om de energiedoelen te bereiken. In dit kader zijn al factsheets gemaakt over de relatie RES – instrumenten Omgevingswet (zie www.regionale-energiestrategie.nl) en pilots uitgevoerd in acht gemeenten die hun energie-ambities hebben vertaald naar de kerninstrumenten.

 


Maandag 5 oktober

09:30 - 10:30

Programma, zegen of vloek?

Gerwin Gabry (Kuiper Compagnons)
Antoinette Soede (Gemeente Gooise Meren)

Van de zes kerninstrumenten die de Omgevingswet biedt, zijn er twee om beleid te maken, namelijk de omgevingsvisie en het programma. De Omgevingsvisie staat - samen met het Omgevingsplan - volop in de belangstelling. Het programma is voor velen echter nog de grote onbekende. Er zijn ook nog verrassend weinig voorbeelden van. Dat is jammer, want het programma kan nuttig zijn om, in de beleidscyclus, de Omgevingsvisie gebiedsgericht of thematisch uit te werken of om (milieu)doelen te halen. Tegelijkertijd zitten er risico’s aan een te enthousiast gebruik van programma’s, zoals het ontstaan van een nieuw oerwoud aan sectoraal beleid. De sessie ‘Programma, zegen of vloek?’ gaat aan de hand van een beetje theorie en vooral veel praktijkvoorbeelden in op deze en andere vragen. Daarbij is voldoende ruimte voor vragen en discussie.

 

11:00 - 12:00

Aan de slag met klimaatdoelen met het bestemmingsplan verbrede reikwijdte

Regina Koning (Koning Bouw & Gebiedsontwikkeling)

Het leren werken met de nieuwe wetgeving is een enorme opgave, met name voor gemeenten. Het vraagt om een implementatietraject waarin veel ruimte is om te oefenen. Met het bestemmingsplan verbrede reikwijdte krijgen gemeenten die mogelijkheid. Daarbij hebben gemeenten in het Nederlandse Klimaatakkoord een belangrijke regierol toebedeeld gekregen. Ook in dat licht kan het bestemmingsplan verbrede reikwijdte nuttig zijn om, voorsorterend op de Omgevingswet. Regina Koning geeft in deze sessie een verhelderend overzicht, aangevuld met ‘tips and tricks’ zodat de deelnemers meteen aan de slag kunnen.

 

13:00 - 14:00

Implementatie en aansluiting op het DSO

Joyce de Jong (Aan de slag met de Omgevingswet)
Peter Kok (Aan de slag met de Omgevingswet)

Webtekst volgt nog.

 

15:00 - 16:00

Aanvullingsspoor Geluid: "Gebruikmaken en invullen van de beleidsvrijheid en de ambitie die de gemeenten krijgen”

Erik Roelofsen
Nog een spreker (volgt)

De nieuwe Omgevingswet brengt veel veranderingen met zich mee voor de geluidregelgeving, zowel voor verkeers- en spoorlawaai als industrielawaai. Gemeenten krijgen op dit vlak een belangrijke taak. Zo moeten zij in het omgevingsplan rekening houden met geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige locaties. Maar wanneer is geluid aanvaardbaar? Het is de bedoeling om gemeenten beleidsvrijheid te geven bij het vaststellen van de normen die gelden voor geluid. Om hen hierbij een handje te helpen, voorziet het Bkl in een standaardregeling. Hiermee wordt een acceptabel basisbeschermingsniveau geboden. Het is echter goed om handvatten te geven aan een gemeente met wat meer ambitie. Na een korte inleiding volgt hierover in deze sessie een discussie.

 


Dinsdag 6 oktober

09:30 - 10:30

Betrokkenheid van jongeren bij participatie

Juul Osinga (Aveco de Bondt & Netwerk Jong Leefomgeving)
Martha Bleeker (Mees Ruimte en Milieu & Netwerk Jong Leefomgeving)
Carmen Muurmans (Gemeente Someren)
Anouk Paris (OverMorgen)

In de Memorie van Toelichting op de Omgevingswet komt het woord ‘participatie’ maar liefst 81 keer voor zonder specifiek in te zoomen op de rol van jongeren. Een gemiste kans, want zo’n 30% van onze samenleving bestaat uit jongeren. Het betrekken van jongeren kan leiden tot verfrissende inzichten. Jongeren zijn de toekomst én maken ook gebruik van de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan zoiets praktisch als de plek en inrichting voor een speeltuin, maar ook over grotere thema’s, zoals de energietransitie. Enkele gastsprekers gaan in op de betrokkenheid van jongeren (<18) bij participatie participeren. Netwerk Jong Leefomgeving zorgt voor de interactieve vorm om met dit onderwerp aan de slag te gaan!

 

11:00 - 12:00

Participatiebeleid en de Omgevingswet

Sarah Ros (VNG)

Participatiebeleid en het beleid van participatie hebben, anders dan het lijkt, verschillende betekenis. De eerste term geeft betrekking op wat erover participatie in de Omgevingswet staat en wat de aanvraagvereisten bij de participatie van de Omgevingsvergunning zijn. Het beleid van participatie, de tweede term, gaat over de motie-Nooren. Sarah Ros (VNG) zal dit met behulp van praktijkvoorbeelden uit de G40-gemeenten toelichten.

 

13:00 - 14:00

Afstemming Waterschapsverordening en Omgevingsplan

Sandra Reynaers (Unie van Waterschappen)
Willem Wensink (Unie van Waterschappen)

De decentrale overheden zijn gezamenlijk aan zet om de doelen van de Omgevingswet te realiseren Tijdens deze workshop staat de vraag centraal hoe waterschappen en gemeentes in dit verband de onderlinge samenwerking kunnen intensiveren. Ingegaan wordt op de vraag hoe instrumenten als de Waterschapsverordening of het Omgevingsplan met elkaar samenhangen. Daarbij komen ook de juridische aspecten aan bod, waaronder de bruidsschatsregels. Verder is er aandacht voor de situatie waarin deze regels met elkaar conflicteren en onderlinge afstemming wenselijk is. Waar moet je dan op letten en hoe organiseer je dit?

 

15:00 - 16:00

info volgt nog


Woensdag 7 oktober

09:30 - 10:30

Omgevingsplan, hoe pak ik dat aan als gemeente?

Katja Stribos (Gemeente Amsterdam)

De gemeente Amsterdam werkt vanuit de gedachte van een ‘beleidsneutrale omzetting’ al meer dan een jaar aan haar Omgevingsplan. Waar loopt de gemeente tegenaan? Welke onverwachte zaken komen naar boven? Hoe zorg je dat de organisatie meedenkt en meewerkt? Projectleider Katja Stribos neemt u mee in de ‘lessons learned’ tot nu toe.

 

11:00 - 12:00

Roadmap Omgevingswet voor gemeenten

Wimfred Grashof (VNG)

In de zomer van 2020 heeft de VNG een nieuwe roadmap gepubliceerd. Deze roadmap geeft gemeenten inzicht in de stappen die zij tot de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2022 moeten nemen. Op basis hiervan kunt u een eigen planning maken of bijstellen. Dit webinar neemt de laatste stand van zaken door, laat zien waar de uitdagingen zitten en hoe daar mee om te gaan. Er is ook ruim voldoende tijd om uw vragen te stellen.

 

13:00 - 14:00

Toepasbare regels in de praktijk

Maaike Kamps (Provincie Noord-Holland)
Sarah Ros (VNG)
Annemarie Dijk (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied)

Wat komt er bij kijken om toepasbare regels in de praktijk werkend te krijgen? Welke afwegingen zijn aan de orde, hoe worden ze gekoppeld aan het DSO, wat is een STTR standaard en hoe verhouden ze zich tot het Omgevingsplan? Op basis van praktijkervaringen in het land wordt inzicht gegeven om te komen tot een gerichte aanpak.

 

15:00 - 16:00

VTH-processen met gemeenten en omgevingsdienst

Spreker volgt nog

Wat zijn de veranderingen in de VTH-uitvoering onder de Omgevingswet. En wat betekent dit voor de taakuitvoering bij gemeenten en omgevingsdiensten en de daarbij horende uitvoeringsafspraken?

 


Donderdag 8 oktober (aangepaste tijden)

10:00 - 11:15

 

11:45 - 12:45

Transitiemanagement en Omgevingsplan

Rick Keim (VNG)

Het beleggen van het Omgevingsplan in de gemeentelijke organisatie kan leiden tot veel vragen. Wie is hiervoor verantwoordelijk? Waar beleg je het in de organisatie? En hoe ga je om met snelle veranderingen die in de transitieperiode doorgevoerd moeten worden in het Omgevingsplan? Met deze vragen gaan inspirerende sprekers vanuit de G4- en G40-gemeenten onder leiding van Rick Keim aan de slag.

 

14:00 - 15:00

De Omgevingswet voor bedrijven (voor dummies)

Jan van den Broek (VNO NCW)
+ nog een persoon

Wat moet je écht weten als bedrijf over de Omgevingswet, wat verandert er en waar vind je de regels? Jan van den Broek (VNO-NCW) en Wim Numan (procesmanager VTH gemeente Haarlem) praten u bij over de basis principes en uitgangspunten voor bedrijven onder de Omgevingswet.

 

15:15 - 16:15

info volgt nog


Vrijdag 9 oktober

09:30 - 10:30

Overgangsrecht en -periode

Jan van Oosten (Stibbe)
Annette Zebel-Vaudo (Rho)

Jan van Oosten (Stibbe) en Annette Zebel-Vaudo (Rho) staan tijdens deze sessie stil bij de het overgangsrecht en de overgangsperiode van bestemmingsplan naar omgevingsplan. Welke praktische aandachtspunten zien zij en hoe kunt u zich daarop voorbereiden?

 

11:00 - 12:00

Casus over waar het mis ging en wat je daarvan kunt leren

Tycho Lam (Hekkelman)

In aanloop naar het Omgevingsplan zijn al diverse bestemmingsplannen verbrede reikwijdte vastgesteld. Welke flexibiliteitsregelingen zijn in deze plannen opgenomen. Wanneer is flexibel té flexibel? En waar liggen de grenzen van het koppelen van plan aan beleid? In deze sessie wordt bij deze vragen stilgestaan.

 

13:00 - 14:00

Werken aan positieve gezondheid in stedelijke planvorming

Imke van Moorselaar (GGD Amsterdam)

Gezondheidswinst via de leefomgeving is een optelsom van gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering. Als er iets is wat de praktijk van de coronacrisis dit jaar duidelijk heeft gemaakt, is het wel dat er soms keuzes gemaakt moeten worden tussen het beschermen van de gezondheid en het bevorderen van de economie.

In deze interactieve inspiratiesessie neemt Imke van Moorselaar van GGD Amsterdam ons mee in de resultaten van de Beweeglogica die in Amsterdam al op vele plekken is toegepast. Beweeglogica levert concrete bouwstenen om bewegen als vanzelfsprekend op te nemen in een ruimtelijk ontwerp of bij de herinrichting van buurten, parken, straten en pleinen. Inmiddels is een ontwerpprincipe in de maak dat op meer gezondheidsaspecten is gericht.

Aan de hand van de ontwerp- en inrichtingsprincipes van de beweeglogica bespreken we welke omgevingswet-instrumenten geschikt zijn om de gezondheid, veerkracht en zelfredzaamheid van bewoners en bedrijvigheid te bevorderen met ruimtelijke maatregelen.

 

15:00 - 16:00

info volgt nog


Maandag 12 oktober

09:30 - 10:30

Hoe toetst de rechter onder de Omgevingswet?

Maarten Verhoeven (Rechtbank Oost-Brabant)

De gevolgen van de Omgevingswet voor de bestuursrechtspraak zijn in mist gehuld. Neem de vraag hoe de rechter straks besluiten gaat toetsen, ook gezien de procedurele knelpunten en oplossingen die er in de Omgevingswet zitten. Wat zijn de gevolgen van de vergroting van de beoordelings- en beleidsruimte van het bevoegd gezag? En brengt de verschuiving naar een faciliterende rol ook een verandering in de rollen van partijen in het traditionele bestuursrechtelijke drie-partijen geschil? Sowieso zijn er veel vragen die de wetgever heeft opengelaten voor beantwoording door de rechtspraak. In deze workshop gaan de sprekers met de deelnemers hierover voorspellen en speculeren, zonder garanties voor de toekomst.

 

11:00 - 12:00

info volgt nog

13:00 - 14:00

Van MER naar OER

Tim Artz (Antea Group)
Marianne Schuerhoff (Commissie voor de m.e.r.)
Véronique Maronier (Royal HaskoningDHV)

De tijd dat een MER alleen maar de traditionele milieuaspecten behandelt, ligt al geruime tijd achter ons. Verbreding naar mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid is al gemeengoed. Maar de Omgevingswet vraagt meer. Ook de ruimtelijke impact van sociale thema’s, klimaat, economie en gezondheid vragen om keuzes en aandacht in de Omgevingsvisie. Daarom worden steeds meer OER’s (Omgevingseffectrapportages) opgesteld in plaats van een MER. In deze sessie laten RoyalHaskoningDHV, Antea Group en de Commissie m.e.r. diverse voorbeelden zien van de verbrede aanpak. Navolgbaarheid, focus op de essentiële keuzes en praktische zaken zoals tijd en budget spelen hierbij een rol. Daarom is er ook aandacht voor de voor- en nadelen van een (te) brede scope in een OER.

 

15:00 - 16:00

De omgevingsvergunning

Sandra Anzion (Anzion Juridisch Advies)
Patricia Palmen (VNG)

De Omgevingsvergunning blijft onder de Omgevingswet bestaan. Wel gaan er dingen veranderen en daar gaat deze sessie over. Aan de orde komen onder andere de kortere procedure van acht weken, magneetactiviteiten, vervallen van de onlosmakelijkheid en van-inrichting-naar-mba. Verder is er aandacht voor zaken als goed vooroverleg en ketensamenwerking. Tot slot komt de relatie van de Omgevingsvergunning met de andere instrumenten van de Omgevingswet aan de orden, samen met de positie in de beleidscyclus.

 


Dinsdag 13 oktober

09:30 - 10:30

Omgevingswet en beheer openbare ruimte

Sprekersnamen volgen nog

Welke aanknopingspunten biedt de Omgevingswet voor een goed beheer van de openbare ruimte? En welke bijzondere uitdagingen zijn daar bij gekomen door de coronacrisis? Vereniging Stadswerk Nederland verzamelt op de website maaksamenruimte.nl samen met VNG en CROW effectieve maatregelen. De workshop gaat samen met u in op de uitdagingen die in het verschiet liggen en hoe de Omgevingswet een kapstok biedt voor een toekomstbestendige inrichting. Dit wordt geïllustreerd vanuit de praktijk van een van de participerende gemeenten.

 

11:00 - 12:00

Omgevingswet en Wet collectieve warmtenetten: nieuwe kaders voor de warmtetransitie

In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Er moet komende jaren dus flink wat gebeuren en er worden ook grote wetswijzigingen verwacht. Denk niet alleen aan de Omgevingswet, maar ook de Wet collectieve warmtenetten (Warmtewet 2.0). In deze sessie wordt de impact van deze wetten op de warmtetransitie besproken. Kortom: wat houden deze trajecten in en waar raken zij elkaar?

De NVDE (Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie) organiseert deze sessie in samenwerking met Pels Rijcken.

 

13:00 - 14:00

De Regionale Energiestrategie: van planning naar project

De energietransitie op land krijgt vorm via de Regionale Energiestrategieën (RES'en), zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Er moeten belangrijke keuzes over de opwek van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur.

Op 1 oktober 2020 moet een concept-RES zijn opgeleverd om op 1 juli 2021 een definitief RES 1.0 te hebben. Ten tijde van deze sessie is PBL bezig met de analyse van de concept-RES'en. Een perfect moment om de balans op te maken. In deze sessie kijken we zowel de inhoud van de plannen, als naar hoe deze zo haalbaal, betaalbaar en uitvoerbaar verder vorm kunnen krijgen in de RES 1.0.

De NVDE (Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie) organiseert deze sessie in samenwerking met Pels Rijcken.

 

15:00 - 16:00

Participatie duurzame energieprojecten

Mede dankzij de RES’en zit de ontwikkeling van duurzame energie in een stroomversnelling. De boodschap van het Klimaatakkoord is helder: zonder draagvlak onder de burgers kan de energietransitie niet slagen. Burgerparticipatie is daarbij cruciaal. In deze sessie wordt participatie vanuit drie invalshoeken belicht:

  • Juridisch: wat moet, wat mag en wat mag niet? De rechtspraak over draagvlak en participatie is volop in beweging.
  • Beleid: hoe kunnen overheden de participatie zelf én met initiatiefnemers goed vormgeven?
  • Praktijk: wat zijn de ingrediënten voor geslaagde projectparticipatie?

De NVDE (Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie) organiseert deze sessie in samenwerking met Pels Rijcken.