VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏

DVDO 

 

 

 

 


Dag van de Omgevingswet 2020

 Do. 1 t/m di. 13 oktober 2020
 Plenaire sessieL: 8 oktober
 Online

Laatste update: 6 oktober 2020

 

Donderdag 1 oktober

09:30 - 10:30

Omgevingswet voor Dummies

Sandra Anzion , Anzion juridisch advies

De sessie neemt u in vogelvlucht mee in het hoe, wat en waarom van de Omgevingswet. Hierin wordt alle wetgeving voor de fysieke leefomgeving geïntegreerd. Deze sessie gaat over de juridische wijzigingen, de andere manier van werken en het digitaal stelsel. Dit geeft beginners de basiskennis voor de rest van de Dag van de Omgevingswet. Ook krijgt u tips mee hoe u zich in uw eigen werk verder kunt voorbereiden op de komst van de Omgevingswet in 2022.

 

11:00 - 12:00

Stand van zaken Digitaal Stelsel Omgevingswet

Ir. Arie Duindam , productmanager Kadaster

In dit webinar staat de ontwikkeling van het basisniveau Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) centraal. ir. Arie Duindam, productmanager Kadaster, geeft de deelnemers een overzicht van de stand van zaken.

 

13:00 - 14:00

De Omgevingswet - een compelling story voor bestuur en management

Ruud Peeters , Omgevingsdienst Haaglanden
Patricia Palmen , VNG

Hoe vertalen we de verbeterdoelen achter de wet naar een aanpak die daadwerkelijk leidt tot integraal overheidsoptreden, snellere procedures en grotere transparantie? De sessie geeft, onder meer aan de hand van aansprekende voorbeelden uit de invoeringspraktijk, inzicht in een hanteerbaar framework.

 

15:00 - 16:00

Naar een echt Omgevingsplan

Michiel Stam , Eiffel< br />Eline Plak , Gemeente Nieuwegein

In de periode 2021 tot en met 2028 maken gemeenten de omslag van ‘het tijdelijk omgevingsplan van rechtswege’ naar het ‘volledige omgevingsplan conform de Omgevingswet’. Tijdens deze periode is er sprake van een ‘hybride’ set van regelgeving, de zogeheten Bruidsschat. Deze bestaat uit de geldende bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, verordeningen en gedecentraliseerde Rijksregels. Alle regelgeving moet nu worden omgewerkt tot één Omgevingsplan voor het gemeentelijk grondgebied. De workshop gaat in op de aanpak en werkwijze om deze klus te klaren. Dit gebeurt onder meer via het delen van ervaringen van gemeenten.

 


Vrijdag 2 oktober

09:30 - 10:30

Zorgwekkende stoffen in een gezonde omgeving

Jean-Marc Abbing , Royal HaskoningDHV
Christiaan Soer , Royal HaskoningDHV

Parallel aan het traject van de Omgevingswet wordt het externe veiligheidsbeleid vernieuwd, met meer nadruk op ‘een veilige en gezonde fysieke leefomgeving’. Gemeenten kunnen en moeten hieraan in hun Omgevingsvisie en Omgevingsplan nadrukkelijk aandacht besteden. Tegelijkertijd is er veel te doen rondom ZZS – zeer zorgwekkende stoffen. Hoe kunnen gemeenten hiermee omgaan? Wat betekent dit voor bedrijven? Hoe kan worden voorkomen dat activiteiten op slot gaan?

 

11:00 - 12:00

Aanvullingsspoor Bodem

Renate van Dijk-Lubbers , Tauw
Saskia van Miltenburg , Omgevingsdienst Regio Arnhem

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt en verbetert de regels voor ruimtelijke projecten. In principe is dit ook het uitgangspunt voor de nieuwe bodemwetgeving. Bodemwetgeving wordt na een beleidsvernieuwing in de wet opgenomen en het Besluit bodemkwaliteit wordt geïntegreerd. De vraag is of het eenvoudiger en beter wordt om ruimtelijke projecten uit te voeren. Dit is ook afhankelijk van wat de nieuwe bevoegd gezag gemeenten met de bruidsschatregels gaan doen, overnemen, schrappen of eigen invulling geven. In deze sessie geven twee sprekers (overheid en bedrijfsleven) hun visie op de veranderingen.


Saskia

 

13:00 - 14:00

Bruidsschat in de praktijk

Nicole Fikke , Ministerie van BZK
Lukas Baars , DCMR Milieudienst Rijnmond

Op 1 januari 2020 staan de ongeveer 600 regels van de Bruidsschat in het Omgevingsplan van rechtswege. Daar kunt u als overheid mee aan de slag. Deze sessie belicht de inhoud van de Bruidsschat en hoe u hier zelf mee aan de slag kan.

 

15:00 - 16:00

Publieksparticipatie in pilotprojecten

Jan Muntinga , Witteveen+Bos
Tine Reimer , Witteveen+Bos
Loes van der Laan , Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Frank Timmer , Tennet

In de Omgevingswet zijn nieuwe regels opgenomen voor publieksparticipatie. Tine Reimer van Witteveen+Bos licht in deze sessie toe wat die nieuwe regels inhouden. Vervolgens is het woord aan Loes van der Laan van Hoogheemraadschap Hollands en Frank Timmer van Tennet. Zij presenteren elk hun ervaringen met een pilotproject waarin is gewerkt alsof de Omgevingswet al in werking is.

Na deze presentaties volgt onder voorzitterschap van Jan Muntinga een korte discussie over de volgende vragen:

 • Zal van de nieuwe mogelijkheden veel gebruik worden gemaakt?
 • Betekent dit dat de invloed van de burger op de planprocedure toeneemt?
 • Hoe gaan initiatiefnemers en bevoegde gezagen hiermee om?
 • Leidt dit tot meer gedragen oplossingen en / of tot langere en duurdere planstudies?


 


Maandag 5 oktober

09:30 - 10:30

Programma, zegen of vloek?

Gerwin Gabry , Kuiper Compagnons
Antoinette Soede , Gemeente Gooise Meren
Frank Gorissen , Kuiper Compagnons

Van de zes kerninstrumenten die de Omgevingswet biedt, zijn er twee om beleid te maken, namelijk de omgevingsvisie en het programma. De Omgevingsvisie staat - samen met het Omgevingsplan - volop in de belangstelling. Het programma is voor velen echter nog de grote onbekende. Er zijn ook nog verrassend weinig voorbeelden van. Dat is jammer, want het programma kan nuttig zijn om, in de beleidscyclus, de Omgevingsvisie gebiedsgericht of thematisch uit te werken of om (milieu)doelen te halen. Tegelijkertijd zitten er risico’s aan een te enthousiast gebruik van programma’s, zoals het ontstaan van een nieuw oerwoud aan sectoraal beleid. De sessie ‘Programma, zegen of vloek?’ gaat aan de hand van een beetje theorie en vooral veel praktijkvoorbeelden in op deze en andere vragen. Daarbij is voldoende ruimte voor vragen en discussie.

 

11:00 - 12:00

Aan de slag met klimaatdoelen met het bestemmingsplan verbrede reikwijdte

Regina Koning , Koning Bouw & Gebiedsontwikkeling

Het leren werken met de nieuwe wetgeving is een enorme opgave, met name voor gemeenten. Het vraagt om een implementatietraject waarin veel ruimte is om te oefenen. Met het bestemmingsplan verbrede reikwijdte krijgen gemeenten die mogelijkheid. Daarbij hebben gemeenten in het Nederlandse Klimaatakkoord een belangrijke regierol toebedeeld gekregen. Ook in dat licht kan het bestemmingsplan verbrede reikwijdte nuttig zijn om, voorsorterend op de Omgevingswet. Regina Koning geeft in deze sessie een verhelderend overzicht, aangevuld met ‘tips and tricks’ zodat de deelnemers meteen aan de slag kunnen.

 

13:00 - 14:00

Implementatie DSO, een kwestie van doen!

Joyce de Jong , Aan de slag met de Omgevingswet
Peter Kok , Aan de slag met de Omgevingswet

Lijn- en programmamamanagers hebben de komende vijf kwartalen de handen vol aan de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit is vooral een kwestie van doen, zelf en in de regio. Deze sessie biedt aan de hand van een concrete casus houvast om deze klus te klaren.

De volgende vragen komen aan de orde:

 • Wat moet er gebeuren en wanneer, op basis van de Route2022?
 • Welke ondersteuning is er?
 • Wat moet er in de regio gedaan worden?
 • Wat is de regio aanpak en welke rol spelen de RIO’s?
 • Hoe ziet dit er concreet uit?
 • Welke aanpakken zijn er?
 • Hoe ziet zo’n aanpak eruit?
 • Welke bouwblokken zijn er?

 

15:00 - 16:00

Aanvullingsspoor Geluid: "Gebruikmaken en invullen van de beleidsvrijheid en de ambitie die de gemeenten krijgen”

Erik Roelofsen , NSG

De nieuwe Omgevingswet brengt veel veranderingen met zich mee voor de geluidregelgeving, zowel voor verkeers- en spoorlawaai als industrielawaai. Gemeenten krijgen op dit vlak een belangrijke taak. Zo moeten zij in het omgevingsplan rekening houden met geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige locaties. Maar wanneer is geluid aanvaardbaar? Het is de bedoeling om gemeenten beleidsvrijheid te geven bij het vaststellen van de normen die gelden voor geluid. Om hen hierbij een handje te helpen, voorziet het Bkl in een standaardregeling. Hiermee wordt een acceptabel basisbeschermingsniveau geboden. Het is echter goed om handvatten te geven aan een gemeente met wat meer ambitie. Na een korte inleiding volgt hierover in deze sessie een discussie.

 


Dinsdag 6 oktober

09:30 - 10:30

Betrokkenheid van jongeren bij participatie

Juul Osinga , Netwerk Jong Leefomgeving, Aveco de Bondt
Martha Bleeker , Netwerk Jong Leefomgeving, Mees Ruimte en Milieu
Carmen Muurmans , Netwerk Jong Leefomgeving, Gemeente Someren
Anouk Paris , Netwerk Jong Leefomgeving, OverMorgen

In de Memorie van Toelichting op de Omgevingswet komt het woord ‘participatie’ maar liefst 81 keer voor zonder specifiek in te zoomen op de rol van jongeren. Een gemiste kans, want zo’n 30% van onze samenleving bestaat uit jongeren. Het betrekken van jongeren kan leiden tot verfrissende inzichten. Jongeren zijn de toekomst én maken ook gebruik van de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan zoiets praktisch als de plek en inrichting voor een speeltuin, maar ook over grotere thema’s, zoals de energietransitie. Enkele gastsprekers gaan in op de betrokkenheid van jongeren (<18) bij participatie participeren. Netwerk Jong Leefomgeving zorgt voor de interactieve vorm om met dit onderwerp aan de slag te gaan!

 

11:00 - 12:00

Participatiebeleid en de Omgevingswet

Sarah Ros , Sarah Ros Bestuursadvies
Caroline Hovenkamp , Gemeente Eindhoven
Mirjam Wingelaar , Gemeente Amersfoort

Participatiebeleid en het beleid van participatie hebben, anders dan het lijkt, verschillende betekenis. De eerste term geeft betrekking op wat erover participatie in de Omgevingswet staat en wat de aanvraagvereisten bij de participatie van de Omgevingsvergunning zijn. Het beleid van participatie, de tweede term, gaat over de motie-Nooren. Sarah Ros zal dit met behulp van praktijkvoorbeelden uit de G40-gemeenten toelichten.

 

 

13:00 - 14:00

Afstemming Waterschapsverordening en Omgevingsplan

Sandra Reynaers , Unie van Waterschappen
Willem Wensink , Unie van Waterschappen

De decentrale overheden zijn gezamenlijk aan zet om de doelen van de Omgevingswet te realiseren Tijdens deze workshop staat de vraag centraal hoe waterschappen en gemeentes in dit verband de onderlinge samenwerking kunnen intensiveren. Ingegaan wordt op de vraag hoe instrumenten als de Waterschapsverordening of het Omgevingsplan met elkaar samenhangen. Daarbij komen ook de juridische aspecten aan bod, waaronder de bruidsschatsregels. Verder is er aandacht voor de situatie waarin deze regels met elkaar conflicteren en onderlinge afstemming wenselijk is. Waar moet je dan op letten en hoe organiseer je dit?

 

15:00 - 16:00

Met logische stappen naar een integrale omgevingsvisie

Willemijn Smal , Commissie voor de m.e.r.

Met het oog op de Omgevingswet zijn al veel gemeenten en provincies gestart met het maken van hun omgevingsvisie. Daarbij is het niet eenvoudig om nu al inschattingen en keuzes te maken tot bijvoorbeeld 2050. Bij de omgevingsvisie hoort ook een milieueffectrapport om de effecten op de leefomgeving goed in beeld te brengen en keuzes te onderbouwen.

In de onlangs verschenen handreiking van de VNG staat een stappenplan voor de integratie van omgevingsvisie en milieueffectrapportage. Dit stappenplan is tot stand gekomen op basis van een praktijkproef met vier gemeenten. De praktijkproef bevestigt de meerwaarde van milieueffectrapportage voor omgevingsvisies, waaronder de zoektocht naar slimmere oplossingen en het in beeld brengen van keuzes.

 


Woensdag 7 oktober

09:30 - 10:30

Omgevingsplan, hoe pak ik dat aan als gemeente?

Katja Stribos , Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam werkt vanuit de gedachte van een ‘beleidsneutrale omzetting’ al meer dan een jaar aan haar Omgevingsplan. Waar loopt de gemeente tegenaan? Welke onverwachte zaken komen naar boven? Hoe zorg je dat de organisatie meedenkt en meewerkt? Projectleider Katja Stribos neemt u mee in de ‘lessons learned’ tot nu toe.

 

11:00 - 12:00

Roadmap Omgevingswet voor gemeenten

Wimfred Grashoff , G40

In de zomer van 2020 heeft de VNG een nieuwe roadmap gepubliceerd. Deze roadmap geeft gemeenten inzicht in de stappen die zij tot de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2022 moeten nemen. Op basis hiervan kunt u een eigen planning maken of bijstellen. Dit webinar neemt de laatste stand van zaken door, laat zien waar de uitdagingen zitten en hoe daar mee om te gaan. Er is ook ruim voldoende tijd om uw vragen te stellen.

 

13:00 - 14:00

Toepasbare regels in de praktijk

Leana Vlok , VNG, Aan de slag met de Omgevingswet

Wat komt er bij kijken om toepasbare regels in de praktijk werkend te krijgen? Welke afwegingen zijn aan de orde, hoe worden ze gekoppeld aan het DSO, wat is een STTR standaard en hoe verhouden ze zich tot het Omgevingsplan? Op basis van praktijkervaringen in het land wordt inzicht gegeven om te komen tot een gerichte aanpak.

 

15:00 - 16:00

Samenwerking gemeenten, provincies en ketenpartners

Maaike Kamps , Provincie Noord-Holland
Sarah Ros , Sarah Ros Bestuursadvies
Annemarie Dijk , Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Wat zijn de veranderingen onder de Omgevingswet als het gaat om samenwerken in de regio? Deze sessie neemt u mee in de ervaringen in het Noordzeekanaalgebied. In deze regio zijn werkgroepen opgericht op maar liefst acht onderwerpen: 1) toezicht en handhaving, 2) omgevingsbesluiten/kerninstrumenten, 3) samenwerkingsruimte, 4) omgevingsplanactiviteiten, 5) gezondheid en veiligheid, 6) bruidsschat, 7) omgevingstafel, en 8) lokale indieningsvereisten.

De werkgroepen werken uit waar gemeenten, provincies, omgevingsdienst, veiligheidsregio’s, ggd’s en waterschappen moeten en kunnen samenwerken én welke afspraken gemaakt moeten worden. Een leerzame exercitie voor álle regio’s!

 


Donderdag 8 oktober (aangepaste tijden)

10:00 - 11:15

 

11:45 - 12:45

Transitiemanagement en Omgevingsplan

Rick Keim , VNG

Het beleggen van het Omgevingsplan in de gemeentelijke organisatie kan leiden tot veel vragen. Wie is hiervoor verantwoordelijk? Waar beleg je het in de organisatie? En hoe ga je om met snelle veranderingen die in de transitieperiode doorgevoerd moeten worden in het Omgevingsplan? Met deze vragen gaan inspirerende sprekers vanuit de G4- en G40-gemeenten onder leiding van Rick Keim aan de slag.

 

14:00 - 15:00

De Omgevingswet voor bedrijven in het kort

Jan van den Broek , VNO-NCW, MKB-Nederland
Inge Dijkhuizen , Dijkhuizen Omgevingstraining

Wat moet een ondernemer nu écht weten? Wat verandert er en waar staan de regels? Wat is een milieubelastende activiteit? Moet ik een nieuwe vergunning aanvragen? Blijft het activiteitenbesluit gelden? Jan van den Broek (VNO-NCW en MKB-Nederland) en Inge Dijkhuizen (Dijkhuizen Omgevingstraining) praten u bij over de basisprincipes en uitgangspunten voor bedrijven onder de Omgevingswet.

 

15:15 - 16:15

Omgevingswet en energietransitie

Gerrie Fenten , NP RES

Om de klimaatafspraken van Parijs te halen worden 30 Regionale Energiestrategieën ontwikkeld. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet. Dit roept de vraag op hoe beide trajecten zich het beste tot elkaar kunnen verhouden. Plus hoe instrumenten uit de Omgevingswet kunnen helpen om de energiedoelen te bereiken. In dit kader zijn al factsheets gemaakt over de relatie RES – instrumenten Omgevingswet (zie www.regionale-energiestrategie.nl) en pilots uitgevoerd in acht gemeenten die hun energie-ambities hebben vertaald naar de kerninstrumenten.

 


Vrijdag 9 oktober

09:30 - 10:30

Overgangsrecht en -periode

Jan van Oosten , Stibbe
Annette Zebel-Vaudo , Rho Adviseurs

Jan van Oosten (Stibbe) en Annette Zebel-Vaudo (Rho) staan tijdens deze sessie stil bij de het overgangsrecht en de overgangsperiode van bestemmingsplan naar omgevingsplan. Welke praktische aandachtspunten zien zij en hoe kunt u zich daarop voorbereiden?

 

11:00 - 12:00

Casus over waar het mis ging en wat je daarvan kunt leren

Tycho Lam , Hekkelman

In aanloop naar het Omgevingsplan zijn al diverse bestemmingsplannen verbrede reikwijdte vastgesteld. Welke flexibiliteitsregelingen zijn in deze plannen opgenomen. Wanneer is flexibel té flexibel? En waar liggen de grenzen van het koppelen van plan aan beleid? In deze sessie wordt bij deze vragen stilgestaan.

 

13:00 - 14:00

Werken aan positieve gezondheid in stedelijke planvorming

Imke van Moorselaar , GGD Amsterdam

Gezondheidswinst via de leefomgeving is een optelsom van gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering. Als er iets is wat de praktijk van de coronacrisis dit jaar duidelijk heeft gemaakt, is het wel dat er soms keuzes gemaakt moeten worden tussen het beschermen van de gezondheid en het bevorderen van de economie.

In deze interactieve inspiratiesessie neemt Imke van Moorselaar van GGD Amsterdam ons mee in de resultaten van de Beweeglogica die in Amsterdam al op vele plekken is toegepast. Beweeglogica levert concrete bouwstenen om bewegen als vanzelfsprekend op te nemen in een ruimtelijk ontwerp of bij de herinrichting van buurten, parken, straten en pleinen. Inmiddels is een ontwerpprincipe in de maak dat op meer gezondheidsaspecten is gericht.

Aan de hand van de ontwerp- en inrichtingsprincipes van de beweeglogica bespreken we welke omgevingswet-instrumenten geschikt zijn om de gezondheid, veerkracht en zelfredzaamheid van bewoners en bedrijvigheid te bevorderen met ruimtelijke maatregelen.

 


Maandag 12 oktober

09:30 - 10:30

Hoe toetst de rechter onder de Omgevingswet?

Maarten Verhoeven , Rechtbank Oost-Brabant

De gevolgen van de Omgevingswet voor de bestuursrechtspraak zijn in mist gehuld. Neem de vraag hoe de rechter straks besluiten gaat toetsen, ook gezien de procedurele knelpunten en oplossingen die er in de Omgevingswet zitten. Wat zijn de gevolgen van de vergroting van de beoordelings- en beleidsruimte van het bevoegd gezag? En brengt de verschuiving naar een faciliterende rol ook een verandering in de rollen van partijen in het traditionele bestuursrechtelijke drie-partijen geschil? Sowieso zijn er veel vragen die de wetgever heeft opengelaten voor beantwoording door de rechtspraak. In deze workshop gaan de sprekers met de deelnemers hierover voorspellen en speculeren, zonder garanties voor de toekomst.

 

11:00 - 12:00

Annoteren: juridische regels digitaal leesbaar maken

Sprekersnamen volgen nog

In het Omgevingsplan staan de regels voor de leefomgeving. Om de juridische regels zichtbaar te maken in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) moeten ze worden geannoteerd. Hieronder verstaan we het toevoegen van gegevens aan (onderdelen van) de regels die de tekst 'machine-leesbaar' maken en/of op een kaart weergegeven. Gezien het belang hiervan brengt de VNG binnenkort een handreiking 'annoteren' uit. Dit webinar maakt de deelnemers duidelijk hoe zij met annoteren aan de slag kunnen en welke aspecten daarbij een rol spelen. Het is belangrijk om hier bewust van te zijn voordat de regels voor het Omgevingsplan worden geschreven. Er is er ruim voldoende tijd om vragen te stellen.

 

13:00 - 14:00

Van MER naar OER

Tim Artz , Antea Group
Marianne Schuerhoff , Commissie voor de m.e.r.
Véronique Maronier , Royal HaskoningDHV

De tijd dat een MER alleen maar de traditionele milieuaspecten behandelt, ligt al geruime tijd achter ons. Verbreding naar mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid is al gemeengoed. Maar de Omgevingswet vraagt meer. Ook de ruimtelijke impact van sociale thema’s, klimaat, economie en gezondheid vragen om keuzes en aandacht in de Omgevingsvisie. Daarom worden steeds meer OER’s (Omgevingseffectrapportages) opgesteld in plaats van een MER. In deze sessie laten RoyalHaskoningDHV, Antea Group en de Commissie m.e.r. diverse voorbeelden zien van de verbrede aanpak. Navolgbaarheid, focus op de essentiële keuzes en praktische zaken zoals tijd en budget spelen hierbij een rol. Daarom is er ook aandacht voor de voor- en nadelen van een (te) brede scope in een OER.

 

15:00 - 16:00

De omgevingsvergunning

Sandra Anzion , Anzion Juridisch Advies
Patricia Palmen , VNG

De Omgevingsvergunning blijft onder de Omgevingswet bestaan. Wel gaan er dingen veranderen en daar gaat deze sessie over. Aan de orde komen onder andere de kortere procedure van acht weken, magneetactiviteiten, vervallen van de onlosmakelijkheid en van-inrichting-naar-mba. Verder is er aandacht voor zaken als goed vooroverleg en ketensamenwerking. Tot slot komt de relatie van de Omgevingsvergunning met de andere instrumenten van de Omgevingswet aan de orden, samen met de positie in de beleidscyclus.

 


Dinsdag 13 oktober

09:30 - 10:30

Omgevingswet en beheer openbare ruimte

Syb Tjepkema , Gemeente Zwolle
Maarten Loeffen , Vereniging Stadswerk Nederland

Gemeente Zwolle is één van de participerende gemeenten van dit initiatief en kan gezien worden als voorbeeldgemeente. Lopen en fietsen staat namelijk centraal als het gaat om inrichting, ontwerp en beheer van de openbare ruimte. Ook zijn de voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet in volle gang, daar vertelt Syb Tjepkema, beleidsadviseur bij de gemeente Zwolle, u graag meer over.

Welke aanknopingspunten biedt de Omgevingswet voor een goed beheer van de openbare ruimte? En welke bijzondere uitdagingen zijn daar bij gekomen door de coronacrisis? Vereniging Stadswerk Nederland verzamelt op de website maaksamenruimte.nl samen met VNG en CROW effectieve maatregelen. De workshop gaat samen met u in op de uitdagingen die in het verschiet liggen en hoe de Omgevingswet een kapstok biedt voor een toekomstbestendige inrichting. Dit wordt geïllustreerd vanuit de praktijk van een van de participerende gemeenten.

 

11:00 - 12:00

Omgevingswet en Wet collectieve warmtenetten: nieuwe kaders voor de warmtetransitie

Annemarie Costeris , NVDE
Iman Brinkman , Pels Rijcken

In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Er moet komende jaren dus flink wat gebeuren en er worden ook grote wetswijzigingen verwacht. Denk niet alleen aan de Omgevingswet, maar ook de Wet collectieve warmtenetten (Warmtewet 2.0). In deze sessie wordt de impact van deze wetten op de warmtetransitie besproken. Kortom: wat houden deze trajecten in en waar raken zij elkaar?

De NVDE (Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie) organiseert deze sessie in samenwerking met Pels Rijcken.

 

13:00 - 14:00

De Regionale Energiestrategie: van planning naar project

Kristel Lageweg , NVDE
Edward Brans , Pels Rijcken

De energietransitie op land krijgt vorm via de Regionale Energiestrategieën (RES'en), zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Er moeten belangrijke keuzes over de opwek van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur.

Op 1 oktober 2020 moet een concept-RES zijn opgeleverd om op 1 juli 2021 een definitief RES 1.0 te hebben. Ten tijde van deze sessie is PBL bezig met de analyse van de concept-RES'en. Een perfect moment om de balans op te maken. In deze sessie kijken we zowel de inhoud van de plannen, als naar hoe deze zo haalbaal, betaalbaar en uitvoerbaar verder vorm kunnen krijgen in de RES 1.0.

De NVDE (Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie) organiseert deze sessie in samenwerking met Pels Rijcken.

 

15:00 - 16:00

Participatie duurzame energieprojecten

Lianne Barnhoorn , Pels Rijcken
Charlotte Koot , Ministerie van EZK

Mede dankzij de RES’en zit de ontwikkeling van duurzame energie in een stroomversnelling. De boodschap van het Klimaatakkoord is helder: zonder draagvlak onder de burgers kan de energietransitie niet slagen. Burgerparticipatie is daarbij cruciaal. In deze sessie wordt participatie vanuit drie invalshoeken belicht:

 • Juridisch: wat moet, wat mag en wat mag niet? De rechtspraak over draagvlak en participatie is volop in beweging.
 • Beleid: hoe kunnen overheden de participatie zelf én met initiatiefnemers goed vormgeven?
 • Praktijk: wat zijn de ingrediënten voor geslaagde projectparticipatie?

De NVDE (Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie) organiseert deze sessie in samenwerking met Pels Rijcken.