VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelsessies

Relevant 2018

De eerste deelsessies zijn al bekend! Klap de titel uit om meer te lezen.

Belevingsthermometer: hoe beleven we risico's?

 Infosessie
Jeroen Neuvel, RIVM

Eén van de doelen die het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nastreeft is 'een schone, gezonde en veilige leefomgeving die ook als zodanig wordt ervaren'. Inzicht in de veiligheidsbeleving is hiervoor van groot belang. Het RIVM heeft op verzoek van het ministerie een 'belevingsthermometer' ontwikkeld en getest in twee gemeenten. De 'thermometer' bestaat uit een korte vragenlijst waarmee de veiligheidsbeleving van inwoners gepeild kan worden. In een pilot is de vragenlijst uitgezet bij omwonenden van chemische bedrijven en transportroutes voor gevaarlijke stoffen. In deze infosessie delen we de uitkomsten van deze pilot belevingsthermometer met u.

 
QuickScan veiligheidscultuuronderzoek 2012-2018 regio Rijnmond

 Wordt nog bekend gemaakt
 Wordt nog bekend gemaakt

DCMR en TNO hebben bij negentien bedrijven in het Rijnmondgebied het QuickScan veiligheidscultuuronderzoek 2018 uitgevoerd. Het is een herhaling van een soortgelijk onderzoek uit 2012. De onderzochte bedrijven komen uit de branches Raffinaderij, Chemie, Natte Bulk en op/overslag. Het onderzoek geeft inzicht in:

  1. De kwaliteit van de veiligheidscultuur bij de negentien bedrijven;
  2. De verschillen tussen zowel de bedrijven onderling als tussen de sectoren;
  3. De verschillen in de veiligheidscultuur bij de Brzo-bedrijven die in 2012 ook al werden onderzocht;
  4. De invloed van interventies, met name van landelijke, regionale en sectorspecifieke programma’s, die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden.

Tijdens de sessie zal een toelichting gegeven worden op de Quickscanmethodiek en worden de resultaten van het dit jaar uitgevoerde onderzoek gepresenteerd.

 

Ontwikkelingen in de rekenvoorschriften voor omgevingsveiligheid

 Infosessie
Paul Uijt de Haag, RIVM

In 2018 zijn er allerlei ontwikkelingen op het gebied van de rekenvoorschriften voor omgevingsveiligheid. Voorbeelden zijn de nieuwe versie van het rekenpakket SAFETI-NL versie 8.1 en het stappenplan voor het berekenen van aandachtsgebieden. Ook vindt dit jaar een consequentieonderzoek plaats naar de nieuwe dosis-sterfterelaties voor toxische stoffen. Het RIVM praat u in deze infosessie praat bij over alle ontwikkelingen op het gebied van de rekenvoorschriften voor omgevingsveiligheid. Ook krijgt u de gelegenheid om mee te denken over gewenste toekomstige ontwikkelingen.

 
Risicorelevante bedrijven, de Brabantse benadering

 Wordt nog bekend gemaakt
Paul Meerman, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Bedrijven net onder de Brzo-grens noemt de provincie Noord-Brabant 'Risicorelevante bedrijven'. Om meer inzicht te krijgen in de (milieu- en brand-)veiligheid rond deze groep bedrijven, hebben de drie Omgevingsdiensten, de drie Veiligheidsregio’s en de drie Waterschappen in deze provincie de handen ineen geslagen. De gezamenlijke exercitie resulteerde in méér inzicht én een interventie(naleef)strategie. Bewustwording en eigen verantwoordelijkheid spelen een voorname rol in de omslag van regelgericht naar risicogericht toezicht houden. Paul Meerman (Omgevingsdienst Midden- en West Brabant) zal in de infosessie samen met een van zijn collega’s ingaan op de aanpak zoals die door de negen organisaties is uitgevoerd.

 

Hoe veilig is de energietransitie?

 Infosessie
 Wordt nog bekend gemaakt

De energietransitie is in volle gang en ontwikkelt zich razendsnel. Dat is te merken in de fysieke leefomgeving: warmtepompen in de kelder, waterstofauto's op de weg, buurtbatterijen op de straathoek, windparken verspreid door het land en een stijgend aantal geothermische boorinstallaties. Dergelijke innovaties hebben positieve duurzaamheidseffecten, maar wat betekenen zij in termen van veiligheid? Welke dilemma’s zijn er voor risicobeheersing en incidentbestrijding? De infosessie 'Hoe veilig is de energietransitie?' geeft antwoorden, maar poneert ook vraagstukken met het oog op het verantwoord faciliteren van de energietransitie.

 
EV-jurisprudentie nader bekeken

 Workshop
Esther Broeren, Element Advocaten
Christiaan Soer, Royal HaskoningDHV

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente uitspraken praten Esther Broeren en Christiaan Soer u bij over de rechtspraak op het gebied van externe veiligheid. Aansluitend is er ruimte voor discussie en het stellen van vragen.