VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 


Jaarcongres Relevant 2023

 Di. 28 maart 2023
 09:00 - 17:00
Provinciehuis Overijssel, Zwolle

  Logo Relevant  Logo VNCI  Logo VVM

 

 

 

 

 

 


Jaarcongres Relevant 2023

 Di. 28 maart 2023
 09:00 - 17:00
Provinciehuis Overijssel, Zwolle

  Logo Relevant  Logo VNCI  Logo VVM

Deelsessies

De meeste deelsessies zijn bekend! Klap de titels uit om meer te lezen over die deelsessie.

Laatste update:
12 januari 2023

Jurisprudentie Externe Veiligheid

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente uitspraken praten Christiaan Soer (Royal HaskoningDHV) en Esther Broeren (ELEMENT Advocaten) u bij over de rechtspraak op het gebied van externe veiligheid.

Aansluitend is er ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Esther Broeren , ELEMENT Advocaten
Christiaan Soer --> , Royal HaskoningDHV Nederland BV

 
Glastoepassingen als veiligheidsmaatregel: wat is er allemaal mogelijk?

Na deze workshop kijk je nooit meer op dezelfde manier door een raam. Glas maakt lichtinval in een gebouw mogelijk, isoleert geluid en warmte, en kent nog veel meer mogelijkheden. Glastoepassingen kunnen ook beschermen bij explosies of brand. Daarom schrijft het Besluit bouwwerken leefomgeving het ook voor als maatregel. Maar wat is nu echt (on)mogelijk, wat zijn de kosten, welke ontwerpuitgangspunten moet een gemeente aangeven? Waar zijn maatregelen al toegepast?

Deze workshop geeft belangrijke informatie bij het vaststellen van zogenoemde voorschriftengebieden. Vakspecialisten van Antea Group én de glasindustrie verzorgen hem.

 
Beslissen in onzekerheid

De energietransitie is in volle gang. Nieuwe initiatieven, zoals de aanleg van LNG-terminals, grootschalige opslag van waterstof en ammoniak, en energieopslagsystemen volgen elkaar snel op. Wet- en regelgeving is nog niet altijd afgestemd op deze nieuwe initiatieven. Hoe ga je hier als overheid mee om in de geest van de Omgevingswet? Hoe zorg je voor voldoende comfort en vertrouwen op ambtelijk en bestuurlijk niveau om deze initiatieven mogelijk te maken?

In deze workshop verkennen we met elkaar wat er nodig is om initiatieven op het gebied van de energietransitie mogelijk te maken, terwijl kennis over deze onderwerpen op het moment van besluitvorming soms beperkt is.

Nancy Oberijé , Oostkracht10

 
Luctor et emergo: van abstractie visie naar Omgevingsplan

Luctor et emergo: Ik worstel en kom boven. Van visie naar plan: concretiseren van een abstracte visie naar het Omgevingplan. De weg ernaartoe is hobbelig, maar vele wegen leiden naar Rome: samen komen we er wel!

We bespreken in deze sessie voorbeelden uit de praktijk, dilemma’s en oplossingen.

 
Energietransitie in havens: wordt het ammoniak, waterstof, methanol of nog wat anders?

De energietransitie brengt ook veel onzekerheden met zich mee, bijvoorbeeld rond de import en op- en overslag van nieuwe energiedragers. De zeehavens spelen daarbij een grote rol. Zij staan voor diverse opgaven en vragen.

Welke energiedragers dienen zich aan, en welke hebben de voorkeur vanuit omgevingsveiligheid? Hoeveel fysieke en milieuruimte is daarvoor nodig in de havens? Hoe zit het met het vervoer en hoeveel flexibiliteit is nodig? En hoe schatten we risico’s in van activiteiten die nog geen plek hebben in wet- en regelgeving?

In deze sessie gaan we uitgebreid in op deze vragen.

Alan Dirks , Havenbedrijf Rotterdam
Lars de Vrij , Port of Rotterdam
Simone van Dijk, Royal HaskoningDHV

 

Actualiteiten windturbines (en die zijn er volop!)

De methode om de risico’s van windturbines voor de omgeving te berekenen is volop in beweging. De scenario’s en frequenties voor het falen van windturbines zijn geactualiseerd. Vervolgens wordt ook de effectmodellering aangepast.

Tijdens deze infosessie neemt het RIVM u mee in de laatste stand van zaken rond de rekenmethode. Verder is het ministerie volop bezig met het beleidsmatige antwoord op het Nevele-arrest (de noodzaak van een plan-m.e.r. voor een windpark). Vanuit de Kennistafel veiligheid windenergie zullen deze ontwikkelingen worden toegelicht.

Wij verwachten ook dit jaar weer levendige discussies!

Sylvia Versluis , RIVM
Jeroen Eskens , Antea Group NL

 
Rekeninstrumenten omgevingsveiligheid: ontwikkelingen op korte en lange termijn

Het RIVM werkt continu aan de verbetering van de rekeninstrumenten omgevingsveiligheid, zowel de rekenvoorschriften als de rekenpakketten. Na deze sessie bent u weer op de hoogte van de ontwikkelingen in 2023 en daarna.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. de komende versie van Safeti-NL, de rekenvoorschriften voor emplacementen, de modellering van koolstofdioxide, het vervoer van LNG en waterstof en het rekenpakket voor 2025 en verder.

 
Praktijklessen rond op- en overslag van lithium-ion opslagsystemen

De op- en overslag van li-ion opslagsystemen zijn in opkomst. De onbekendheid met deze systemen maakt het een uitdaging om een veilige en bedrijfsmatig uitvoerbare vergunningaanvraag te doen. In deze workshop delen we aan de hand van praktijkvoorbeelden onze ervaringen met de op- en overslag van li-ion opslagsystemen. We belichten onze ervaringen zowel vanuit de aanvrager als vanuit het bevoegd gezag.

Wat zijn de (veiligheids)uitdagingen? Hoe hebben we die aangepakt? Dat zijn de hoofdvragen die we tijdens de workshop gaan behandelen. We zijn benieuwd hoe u hier tegenaan kijkt!

Merle de Lange , Oostkracht10
George Rutten , Oostkracht10

 
Ammoniak: klimaatneutraal, maar wat zijn de risico’s?

De klimaatcrisis raakt de hele wereld, en de zeespiegelstijging houdt ons Nederlanders extra bezig. Gelukkig wordt er gewerkt aan goede oplossingen, zoals het gebruik van ammoniak als waterstofdrager én als primaire brandstof.

Zonne-energie uit woestijngebieden wordt opgeslagen in NH3 en per schip vervoerd naar West-Europa, waar de waterstof uit de ammoniak zijn weg vindt naar de energiegebruikers. Lekker klimaatneutraal – maar hoe zit het nu met de risico’s van opslag en transport? Kunnen we een goede afweging maken en wat zijn de consequenties?

We beginnen deze workshop met een uitleg over het hele proces; daarna willen we graag in discussie met overheden.

 
ZZS in afval, van theorie naar praktijk

Info volgt

 

Omgevingseffecten van branden met zonnepanelen

Zijn branden met zonnepanelen een risico voor de omgeving? Wat voor rook en depositie komen erbij vrij? En welke inzichten in het brandverloop hebben brandexperimenten opgeleverd?

Op deze en andere vragen proberen we tijdens deze sessie antwoorden te vinden.

Henry Keijzer , RIVM
Niels van Veen , RIVM

Bekijk de video van RIVM met vier videovragen over brand met zonnepanelen met Niels van Veen

 
Innovatie als motor voor de transitie bij sevesobedrijven

Wat zijn de belemmeringen, maar vooral de kansen voor innovatie bij sevesobedrijven?

De overheid stimuleert bedrijven onvoldoende om verouderde ontwerpen van chemische installaties te (laten) verbeteren. Dat stelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid na incidenten bij Chemelot. In 2020 heeft de minister van IenW daarom in het kader van het Brzo+ programma een nulmeting bij de sevesobedrijven toegezegd, om o.a. sturingsmogelijkheden in kaart te brengen. In het kader van de toekomstige transitie is sturing op innovatie een noodzaak.

In deze sessie presenteren we de eerste resultaten van de nulmeting (primeur!) en geven we een doorkijk naar hoe inspectie en handhaving kunnen sturen op innovatie. Graag gaan we hierover met u het gesprek aan!

Erwin de Bruin , RWS/BRZO+
Claudia Lambermont , RWS/BRZO+
Karen van Tol , Royal HaskoningDHV

 
Kennis delen met gemeenten over omgevingsveiligheid: do’s en don’ts

Kennis moet stromen! Zeker ook kennis over een onzichtbaar thema zoals omgevingsveiligheid.

Bij de aanpak van gemeentelijke opgaven, zoals woningbouw en energietransitie, zullen ook de milieuthema’s aan bod moeten komen, zoals omgevingsveiligheid. Hoe zorgen we ervoor dat dit weloverwogen gebeurt? Hoe zorgen we dat gemeenten voldoende kennis hebben over dit onderwerp? Hoe zou de omgevingsdienst deze kennis goed kunnen overbrengen? Hoe kunnen we elkaars taal beter verstaan?

Al deze vragen en meer zullen aan bod komen tijdens deze paneldiscussie.

 
Externe veiligheid voor beginners

De meeste professionals zijn al behoorlijk goed op de hoogte van de nieuwigheden in omgevingsveiligheid vanaf 2021.

Bent u dat nog niet, of kunt u er zich nog geen beeld van vormen? In een uur ziet u theorie én praktijk langskomen van de wondere wereld die omgevingsveiligheid heet!

 
Veiligheid en gezondheid in de energietransitie

De energietransitie brengt nieuwe energiedragers en nieuwe activiteiten met zich mee. Daardoor kunnen nieuwe risico’s ontstaan voor veiligheid en gezondheid. Daarom zijn voor beide aspecten interdepartementale uitgangspunten vastgelegd.

In deze informatieve sessie nemen de sprekers u mee in deze uitgangspunten en in de acties en activiteiten die daaraan gekoppeld zijn, waaronder een kennisprogramma.