VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 


Jaarcongres Relevant 2023

 Di. 28 maart 2023
 09:00 - 17:00
Provinciehuis Overijssel, Zwolle

  Logo Relevant  Logo VNCI  Logo VVM

 

 

 

 

 


Jaarcongres Relevant 2023

 Di. 28 maart 2023
 09:00 - 17:00
Provinciehuis Overijssel, Zwolle

  Logo Relevant  Logo VNCI  Logo VVM

Programma

Jaarcongres Relevant 2023

Laatste update: 27 februari 2023

 

Programma

Jaarcongres Relevant 2023

Laatste update: 9 maart 2023

 

  Dagprogramma

Dagvoorzitter is Joost Hoebink.

09:00 Ontvangst met koffie & thee

09:30 Plenair
Welkom en opening
door gedeputeerde Tijs de Bree, Provincie Overijssel, PVDA, portefeuille Energie, Milieu en Arbeidsmarkt

De energietransitie als nationale veiligheidsvraagstuk
door Leendert Gooijer, RIVM
De risico’s van de energietransitie hangen af van het perspectief van waaruit je kijkt. Vanuit het perspectief van arbeidsveiligheid is werken op hoogte een issue; denk aan het plaatsen van zonnepanelen of onderhoud aan windturbines. Voor omgevingsveiligheid is het verschil tussen waterstof of aardgas relevant, omdat dat iets kan betekenen voor de inrichting van de omgeving. Vanuit het perspectief van de nationale veiligheid is het de vraag of de energietransitie zou kunnen leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Dat gaat om het bredere plaatje. Binnen deze sessie behandelt Leendert wat nationale veiligheid is en op welke manier de energietransitie de nationale veiligheid zou kunnen raken. Daarbij maakt hij een koppeling met omgevingsveiligheid.

10:30 Pauze, met gelegenheid tot netwerken en bezoek informatiemarkt

11:00 Ronde 1: Infosessies

11:45 Zaalwissel

12:00 Ronde 2: Infosessies

12:45 Lunchpauze, met gelegenheid tot netwerken en bezoek informatiemarkt

13:45 Plenair
Omgevingsveiligheid van stromen waterstofrijke energiedragers
door Berenschot, Arcadis en TNO
De energietransitie zal mogelijk stromen gevaarlijke stoffen op gang brengen, zoals waterstof en ammoniak. Om welke stoffen en welke hoeveelheden het precies zal gaan en welke omgevingsveiligheidsaspecten daarmee samenhangen is nog niet goed bekend.
Om hier meer duidelijkheid over te krijgen hebben Berenschot, Arcadis en TNO gezamenlijk een onderzoek gedaan voor de ministeries van IenW en EZK. Daarin hebben zij drie varianten uitgewerkt van de toekomstige stromen. Daarnaast hebben zij uitgewerkt wat dat kan betekenen voor de omgevingsveiligheid. Het rapport gaat begin februari naar de Tweede Kamer.
In deze presentatie gaan onderzoekers van deze bureaus in op de voornaamste uitkomsten van het onderzoek. Ook schetsen ze wat dat in de praktijk kan betekenen voor de omgevingsveiligheid. Ten slotte lichten ze toe welke keuzes er in de toekomst te maken zijn om de energietransitie veilig vorm te geven.

Paneldiscussie: Omgevingsveiligheid en waterstofrijke energiedragers
Na de presentatie gaan  Berenschot, Arcadis en TNO in een paneldiscussie met panelleden Jan van Belzen (gepensioneerd burgemeester van Barendrecht), Edith van der Reijden (Veiligheidsregio Zeeland) en Eric van der Schans (Rotterdams Havenbedrijf) én de zaal in gesprek. 

15:00 Zaalwissel

15:15 Ronde 3: Workshops

16:30 Afsluitende borrel

Bio Leendert Gooijer

Leendert Gooijer is sinds 2016 de algemeen secretaris van het Analistennetwerk Nationale Veiligheid. Hij is actief met de coördinatie en de samenwerking van de organisaties binnen dit netwerk.

Leendert studeerde Technische Bestuurskunde in Delft en werkte bij een ingenieursbureau op het terrein van veiligheid- en risicomanagement. In 2005 maakte hij de overstap naar het RIVM waar hij zich bezighield met Omgevingsveiligheid. Hij heeft o.a. bijgedragen aan methodiekontwikkeling en de modernisering van het beleid. Daarnaast heeft hij projecten geleid over milieugezondheidsrisico’s, energietransitie en CBRN. Nu richt hij zich op de nationale veiligheid. Zijn drive is om door kennis beleidsontwikkeling te ondersteunen. 

 

 

leendert-gooijer-via-rivm | RIVMLeendert Gooijer 

 , programmacoördinator Nationale Veiligheid, safety analist, RIVM

Bio Vincent van der Vlies

Vincent van der Vlies is werkzaam als teamlead en consultant bij het team Veiligheid en Crisismanagement bij Berenschot. Hij geeft hij advies op het gebied van verschillende veiligheidsaspecten. Daarnaast is hij ook betrokken bij de Universiteit Leiden als gastmedewerker.

Na een studie milieuwetenschappenaan de Universiteit Utrecht promoveerde Vincent van der Vlies op een onderzoek naar de risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Bron: https://vincentvandervlies.nl/
en https://www.bnnvara.nl/joop/personen/V/vincent_van_der_vlies

 

vincent-van-vliet-900Vincent van der Vlies 

, projectleider namens Berenschot, Arcadis en TNO

Bio Joost Hoebink

Als dagvoorzitter, presentator en gespreksleider heeft hij sinds 2002 ruim 1500 keer het podium beklommen. En altijd met evenveel energie! Hij vindt het geweldig om een bijeenkomst in goede banen te leiden, evenementen te presenteren en de kern van een discussie naar boven te halen. 

 

joost-hoebinkJoost Hoebink 

 , dagvoorzitter

Bio Tijs de Bree

Tijs de Bree is sinds 2008 actief voor de PvdA. Van 2011 tot 2019 was hij fractievoorzitter voor de PvdA Overijssel, nadat hij eerder al kort als fractiemedewerker actief was.

Tijs de Bree studeerde Technische Bestuurskunde in Delft en werkte als consultant voor verschillende adviesbureaus. Aansluitend deed hij aan de Universiteit Twente onderzoek naar organisatieontwikkeling en samenwerking in de bouw- en infrastructuursector. Sinds 2010 was hij mede-eigenaar van een organisatieadviesbureau. Als adviseur richtte hij zich onder meer op aanbesteding, contractering en samenwerking. Daarnaast ontwikkelde hij een methodiek voor besluitvorming binnen participatietrajecten, die wordt toegepast binnen publieke en private organisaties.

 

 

tijs-de-bree-vierkant-900Tijs de Bree 

 , gedeputeerde Provincie Overijssel (PDVA), portefeuille Energie, Milieu en Arbeidsmarkt

Bio Jan van Belzen

drs. Jan van Belzen heeft een langdurige bestuurlijke ervaring in het leiding geven aan processen ter bevordering van veiligheid op de bovengenoemde onderwerpen. Sterk in verbinding maken tussen diverse partners. In zijn rol als voorzitter beoogt hij verschillende belangen bij elkaar te brengen om zo doelen te bereiken in het kader van het algemeen belang van Nederland.

Hij is nu zelfstandig interim manager. Van 2005-2022 was hij burgemeester van Barendrecht met o.a. de portefeuilles : openbare orde en veiligheid, externe communicatie, brandweerzaken, regionale samenwerking, kabinetszaken, toezicht en handhaving. Daarvoor was hij burgemeester van Graafstroom (1999-2005) Ook werkte hij bij de gemeente en burgemeester van Barendrecht van 2005-2021. Daarvoor was hij van 1997-1999 wethouder bij de gemeente Werkendam. 

Zijn carrière begon hij in het onderwijs. Hij heeft een onderwijsbevoegdheid in geschiedenis en staatsinrichting (Tilburg) én een doctoraal in Letteren (Universiteit Utrecht).

 

jan-van-belzen-900Jan van Belzen 

, oud-burgemeester van Barendrecht

Bio Edith van der Reijden

Sinds 2018 is Edith van der Reijden de directeur/commandant brandweer van Veiligheidsregio Zeeland. Binnen de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio heeft zij de portefeuilles stralingsveiligheid en maritieme veiligheid. Dat past bij haar achtergrond als scheikundig technoloog, haar ervaring met industriële veiligheid en bij het risicoprofiel van Zeeland. Met de Westerschelde en de daaraan liggende industrieën, inclusief de havens van Antwerpen, kent Zeeland veel risico’s die verband houden met vervoer van gevaarlijke stoffen.

“Bij de energietransitie is het van belang om vanaf het begin aandacht te hebben voor de veiligheid voor de omgeving, inclusief het verminderen van de gevolgen voor crisisbeheersing en risicocommunicatie. Dit kan alleen door een gezamenlijke en integrale aanpak, waar de veiligheidsregio onderdeel van is."

 

edith-van-der-reijden-c-900Edith van der Reijden 

 , Commandant brandweer, directeur bij Veiligheidsregio Zeeland

Bio Eric van der Schans

Eric van der Schans is Director Environmental Management bij het Havenbedrijf Rotterdam / Port of Rotterdam Authority sinds 1 september 2015.

Eric heeft scheikunde gestudeerd aan de Universiteit Twente. 

Zijn carrière begon hij bij Stork in 1996 als environmental & safety consultant voor de olie- en gasindustrie. Hij werkte aan verschillende projecten in Europa en het Midden-Oosten. In 2000 startte hij bij Royal HaskoningDHV als adviseur, projectmanager en teamleider. In 2005 begon hij bij Antea Group en leidde daar verschillende afdelingen.

Nu is hij directeur Environmental Management bij het havenbedrijf Rotterdam. Hij is o.a. verantwoordelijk voor ruimtelijke planning, milieu en MVO.

Bron: https://www.worldportsconference.com/speakers/eric-van-der-schans/

 

eric-van-der-schansEric van der Schans 

  , director Environmental Management, Havenbedrijf Rotterdam