VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
WWW LLD  Berend Hoekstra (c) Michiel Wijnbergh (klein)

Blok 1 - Industrie deel 1

Besluitvorming

Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie 

Blok 1 - Industrie deel 1

organisatie:  PAO, PKL en VVM
Cursusleider:  Dhr. Mr.ir. B.W. Hoekstra (Berend)
datum (vanaf):

do. 16 sept. 2021
do. 23 sept. 2021
do. 30 sept. 2021
do. 07 okt. 2021
do. 14 okt. 2021

Rooster:

5 middag-avonden van 14:00-21:00 uur:

Examendatum:
do. 4 nov. 2021
(14.00-17.00 uur)

locatie: Aristo, Utrecht
kosten
excl. BTW:

€ 1.875,-

prijs is inclusief alle studiematerialen en diners

 

Dit blok richt zich op de aspecten bij de besluitvorming over industriële activiteiten. De vergunningverlening in relatie tot luchtverontreiniging staat daarbij centraal. Daarbij krijgt u een stevige basis mee van de relevante beleid en de wet- en regelgeving. De regels bepalen immers wat wel en niet in een vergunning kan worden gereguleerd. De stappen in de vergunningverlening komen aanbod, voorzien van veel praktijkvoorbeelden. Het behandelt de aanvraag, de besluitvorming en de beroepsprocedures bij de rechter. Daarbij is het van belang dat u de context van de industriële luchtverontreiniging kent: kaders, verschillende typen verontreinigingen, historie en ontwikkelingen. Maar ook dat u basiskennis heeft van industriële processen en apparaten.

Na het volgen van dit blok heeft u kennis van de luchthuishouding en bent u in staat om in het kader van vergunningen emissiebeperkende maatregelen te kunnen selecteren en vergelijken.

Bedoeld voor

Personen die op HBO-niveau werkzaam zijn op dit gebied bij overheid, industrie en adviesbureaus. Ook interessant voor personen die werken in het kader van vergunningverlening, ruimtelijke besluitvorming, gezondheid en natuur.

Programma

Module 1: Inleiding

Het kader en de context van luchtverontreiniging wordt uiteengezet. Het richt zich op het verkrijgen van kennis en inzicht over:

 • de samenhang tussen bronnen, luchtkwaliteit, depositie en effecten
 • de relevante stoffen en de omvang van de problematiek
 • de samenhang van luchtkwaliteit met andere thema's
 • de hoofdlijnen van het luchtbeleid
 • de samenhang in de Europese en nationale wet- en regelgeving

Module 2 & 3: Kader industriële luchtverontreiniging / Beleid, wet- en regelgeving

Veel Nederlanders denken dat het met de luchtkwaliteit in dit land wel goed zit, vergeleken met een aantal jaren geleden. De automotoren worden steeds schoner, de industrie stoot minder uit, alleen de klimaatverandering houdt ons behoorlijk bezig. Toch is het belangrijk dat we in dit kleine dichtbevolkte land met een nog steeds groeiende bevolking en steeds meer activiteiten de leefbaarheid goed in de gaten blijven houden, en daar hoort schone lucht bij. Met name in de agrarische sector en het verkeer is er niet veel ruimte voor extra emissies en er moet nog het nodige worden gesaneerd. Zowel in drukke steden als agrarische gebieden moeten we gezond kunnen blijven en niet worden gehinderd door stankoverlast. Omdat de mensen van het eerste uur, die zich in het verleden met luchtemissies bezighielden bij overheden en bedrijven, inmiddels zijn gepensioneerd, is er een groeiende behoefte aan nieuwe personen met kennis van het vakgebied luchtverontreiniging. Die zijn er niet zoveel meer door een tekort aan opleidingen. Daarom is het belangrijk dat PAOTM een uitgebreide opleiding op dit vakgebied kan verzorgen. Bedoeld voor mensen die bij bedrijven en overheden in de milieusector (gaan) werken. De opleiding is niet alleen veelzijdig en interessant, maar het zal de kans op een baan op milieugebied zeker vergroten.

Module 4: Industriële bewerkingen en apparaten

Dit deel behandelt algemeen voorkomende bewerkingen en apparaten om hiermee in staat te zijn de meeste industriële processen te kunnen begrijpen. Beschrijvingen van industriële processen zijn vrij gemakkelijk te achterhalen maar vergen vaak een basiskennis van de apparaten om de luchtverontreinigingsaspecten goed te kunnen beoordelen. Het doel van dit deel is:

 • Begrip krijgen van de meest gebruikte apparaten in de industrie en bijbehorende uitstoot naar de lucht
 • Basiskennis om industriële processen te kunnen begrijpen
 • Het herkennen van apparaten en processen op een tekening
 • Het herkennen van apparaten in een fabriek.

Module 5: Regelgeving stookinstallaties

De onderwerpen in dit deel:

 • Regelgeving middelgrote stookinstallaties (Activiteitenbesluit hfdst 3.2)
 • Regelgeving grote stookinstallaties (Activiteitenbesluit hfdst 5.1 en BeesA)
 • Regelgeving afvalverbranding (Activiteitenbesluit hoofdstuk 5.2)
 • Hulpmiddelen bij regelgeving stookinstallaties
 • Overzicht regelgeving

Module 6 & 8: Emissiebeperkende technieken en projectrealisatie

Dit deel behandelt niet alleen de maatregelen voor het beperken van de emissies naar de lucht van industriële processen maar ook het realiseren van deze maatregelen in de praktijk wordt behandeld. Het doel van het dit onderdeel is:

 • Basiskennis van nageschakelde luchtzuiveringstechnieken
 • Inzicht om de kosteneffectiviteit van maatregelen vast te stellen
 • Inzicht en kennis over de essenties van het uitvoeren van haalbaarheidsstudies
 • Inzicht in de verschillende fasen om de maatregelen te realiseren.

Module 7: Besluitvorming Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Awb

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is samen met de Wet milieubeheer op dit moment het kader voor de besluitvorming op een aanvraag voor een Omgevingsvergunning. De Algemene wet bestuursrecht ( Awb) is de wet die de algemene regels bevat voor de verhouding tussen de overheid en de individuele burgers, bedrijven en dergelijke.

Per 1 januari 2013 is de Industrial Emissions Directive (RIE) geïmplementeerd in Nederlandse wet- en regelgeving. Deze richtlijn omvat een integratie van de IPPC-richtlijn met de Richtlijn grote stookinstallaties, de Afvalverbrandingsrichtlijn, de Oplosmiddelenrichtlijn en drie Richtlijnen voor de titaandioxide-industrie.

In deze module wordt met betrekking tot de Wabo het begrip 'Beste beschikbare Technieken'