VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - Blok 1

Industrie deel 1: Besluitvorming

Dit blok richt zich op de aspecten bij de besluitvorming over industriële activiteiten. Centraal staat de vergunningverlening in relatie tot luchtverontreiniging. Dit betekent dat deelnemers een stevige basis van de relevante beleid en de wet- en regelgeving meekrijgen. De regels bepalen immers wat wel en niet in een vergunning kan worden gereguleerd.

Alle stappen in de vergunningverlening, voorzien van veel praktijkvoorbeelden, komen aan bod. Het blok behandelt de aanvraag, de besluitvorming en de beroepsprocedures bij de rechter.

Daarbij is het van belang om de context van de industriële luchtverontreiniging te kennen: kaders, verschillende typen verontreinigingen, historie en ontwikkelingen. Basiskennis van industriële processen en apparaten is eveneens van belang. 

Na het volgen van dit blok:  

 • Ken je de luchtvervuilende bronnen en activiteiten, verspreiding, blootstelling, depositie,  sturing verbetering luchtkwaliteit
 • Ken je de beleidscyclus: beleid – wetgeving – uitvoering (milieuspoor – ruimtelijk spoor) – monitoring, evaluatie
 • Weet je alles over vergunningverlening rond industriële luchtvervuiling

Ben je in staat om in het kader van vergunningen emissiebeperkende maatregelen te kunnen selecteren en vergelijken.

Bedoeld voor

 • Personen die op hbo-niveau werkzaam zijn op dit gebied bij overheid, industrie en adviesbureaus.
 • Personen die werken in het kader van vergunningverlening, ruimtelijke besluitvorming, gezondheid en natuur.

Data Blok 1

Lesdata Blok 1

14:00-21:00 uur

do. 19 jan. 2023
do. 26 jan. 2023
do. 02 febr. 2023
do. 09 febr. 2023
do. 16 febr. 2023

afhankelijk van je voorkennis ca. 10 uur zelfstudie per module vereist

Examendatum:
do. 9 mrt 2023
(14.00-17.00 uur)

Kosten Blok 1: 
€ 1.950,- excl. btw.
inclusief alle studiematerialen en diners

Aanmelden Blok 1 (via PAO TM)

Inhoud - Modules 1-10

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Module 1 | Inleiding en kader industriële luchtverontreiniging

Het kader en de context van luchtverontreiniging wordt uiteengezet. Het richt zich op het verkrijgen van kennis en inzicht over:

 • de samenhang tussen bronnen, luchtkwaliteit, depositie en effecten
 • de relevante stoffen en de omvang van de problematiek
 • de samenhang van luchtkwaliteit met andere thema’s
 • de hoofdlijnen van het luchtbeleid
 • de samenhang in de Europese en nationale wet- en regelgeving

Module 2, 3 en 4 | Beleid, wet- en regelgeving lucht

Deze modules behandelen de regelgeving voor industriële activiteiten. Alvorens op de inhoudelijke regels voor lucht in te gaan, wordt uitgebreid stilgestaan bij de structuur van het nieuwe Omgevingsrecht (de omgevingswet en de verschillende besluiten) en het bijbehorende instrumentarium. De verschillende luchtregels voor (milieu) belastende activiteiten en voor de verschillende stoffen, zoals ZZS, worden besproken. De methodiek van de wetgeving voor het bepalen van de geldende emissiegrenswaarden en meetverplichtingen komt aan bod. Eén module gaat specifiek in op de regels voor stookinstallaties (afvalverbranding, middelgrote en grote stookinstallaties). Er worden praktische hulpmiddelen aangereikt voor het vaststellen van de van toepassing zijnde regels voor de verschillende typen van activiteiten.

Module 5 en 6 | Besluitvorming en vergunningverlening

Deze modules gaan in op de toepassing van de regels in de praktijk. Wanneer is een activiteit vergunningsplichtig en wat zijn de verschillende stappen in de vergunningverlening? De essenties van lucht en geur in de vergunningverlening komen daarbij aan bod. Er wordt gewerkt met het Besluit activiteiten leefomgeving (mede in samenhang de Europese BBT-conclusies en BREF’s). Per 1 januari 2013 is de Industrial Emissions Directive (RIE) geïmplementeerd in Nederlandse wet- en regelgeving. Een belangrijk begrip hieruit is “Beste beschikbare Technieken” De verschillende fasen van het besluitvormingsproces, de beoordeling van de aanvraag, het toetsingskader voor de vergunningvoorschriften en de indieningsvereisten voor de aanvraag worden behandeld.  Tevens wordt ingegaan op het schrijven van de considerans en het type vergunningvoorschriften in een Omgevingsvergunning.  In deze module wordt met betrekking tot de Algemene wet bestuursrecht de beginselen van goed bestuur uitgelegd en wordt specifiek ingegaan op hoofdstuk 8 van deze Wet, Geschillen van bestuur bij de bestuursrechter en de Nieuwe Zaaksbehandeling bij de rechtbanken.

Module 7 | Industriële bewerkingen en apparaten 

Dit deel behandelt algemeen voorkomende bewerkingen en apparaten om hiermee in staat te zijn de meeste industriële processen te kunnen begrijpen. Beschrijvingen van industriële processen zijn vrij gemakkelijk te achterhalen maar vergen vaak een basiskennis van de apparaten om de luchtverontreinigingsaspecten goed te kunnen beoordelen. Het doel van dit deel is:

 • Begrip krijgen van de meest gebruikte apparaten in de industrie en bijbehorende uitstoot naar de lucht
 • Basiskennis om industriële processen te kunnen begrijpen
 • Het herkennen van apparaten en processen op een tekening
 • Het herkennen van apparaten in een fabriek.

Module 8, 9 en 10 | Emissiebeperkende maatregelen en projectrealisatie 

Dit deel behandelt niet alleen de maatregelen voor het beperken van de emissies naar de lucht van industriële processen maar ook het realiseren van deze maatregelen in de praktijk wordt behandeld.
Het doel van dit onderdeel is:

 • Basiskennis van nageschakelde luchtzuiveringstechnieken
 • Inzicht om de kosteneffectiviteit van maatregelen vast te stellen
 • Inzicht en kennis over de essenties van het uitvoeren van haalbaarheidsstudies
 • Inzicht in de verschillende fasen om de maatregelen te realiseren.

De gangbare nageschakelde luchtzuiveringstechnieken, zoals gaswassing, koolfiltratie, DeNOx en biofiltratie worden behandeld. Wanneer kies je voor toepassing van een bepaalde reinigingstechniek? En wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van reinigingstechnieken? Elke HSE-manager krijgt wel eens met deze vragen te maken. Dit onderdeel van de cursus geeft je inzicht in de werking van de besproken reinigingstechnieken. Na afloop van de cursus ben je in staat om kritische vragen te stellen aan leveranciers en ontwerpers, en kan je vragen van overheden en collega’s over de goede werking van deze installaties beter beantwoorden. 

 
 
Geplande blokken
Er zijn geen activiteiten gevonden volgens de opgegeven criteria
 
Algemene informatie

Organisatie:
PAO, PKL en VVM

Cursusleider:
Dhr. Mr.ir. B.W. Hoekstra (Berend), Tauw BV

Locatie:
Aristo, Utrecht

Startdatum gehele opleiding:
do. 19 januari 2023

Kosten gehele opleiding: 
€ 6.500,- excl. btw.
inclusief alle studiematerialen en diners

Lesrooster en tijdsinvestering:
21 lesdagen verspreid over het hele jaar van 14:00 - 21:00, diner 17:00 - 18:00.
De opleiding is onderverdeeld in 5 blokken, elk blok wordt afgesloten met een examen.
Afhankelijk van je voorkennis ca. 10 uur zelfstudie per module vereist