VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag van de Omgevingswet 2017

  Deelsessies ronde 3

C01 - Handvatten voor het omgevingsplan

Esther Poot, gemeente Alphen aan den Rijn
Jos Dolstra, Programma Aan de slag met de Omgevingswet

Vanuit het programma Aan de slag met de Omgevingswet wordt gewerkt aan het project Handvatten voor het omgevingsplan. Het project heeft tot doel om kennis over het instrument omgevingsplan te ontwikkelen en te verspreiden en om voorbeelden in de vorm van staalkaarten te ontwikkelen voor wie met het omgevingsplan aan de slag gaat.


C02 - Toezicht en handhaving, relatie met milieubelastende activiteiten en zorgplichten

N.n.t.b.


C03 - Aanvullingswet Natuur

Peter Medelts, NBR Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht
Kars de Graaf, Rijksuniversiteit Groningen

De Aanvullingswet Natuur integreert de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet. Hoe is dat precies vorm gegeven met betrekking tot de verschillende juridische instrumenten en onderwerpen uit die wet? Is de bescherming van de natuur, zoals door de EU wordt verlangd, in goede handen onder de Omgevingswet? Zal ook de uitvoering van de regelgeving door de Nederlandse overheid voldoende zijn gewaarborgd?Daarbij speelt met name de vraag op welke wijze de vergunningplicht voor verschillende activiteiten uit de Wet natuurbescherming wordt geïntegreerd in Hoofdstuk 5 en de daarop gebaseerde AMvB. Uiteraard alleen voor zover dat bekend of te voorspellen is. In deze sessie wordt uitgebreid bij deze aspecten van de stelselherziening stilgestaan.


C04 - Het nieuwe omgevingsloket

Gijs van Duijn
Mickel Langeveld

Het Nieuwe omgevingsloket is vol in ontwikkeling. Samen met toekomstige gebruikers wordt deze voorziening gebouwd binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Deze sessie gaat in op de laatste stand van zaken. In het bijzonder wordt hierbij  aandacht geschonken aan het project toepasbare regels.


C05 - Kansen voor energietransitie in de Omgevingswet

Stefan Mol, Waternet
Erik Visser, AT Osborne

De klimaatopgave vergt een transitie naar een CO2-arme energievoorziening in 2050. Welke rol kan de Omgevingswet hierin vervullen?


C06 - Besluit Bouwwerken leefomgeving: bouwen onder de Omgevingswet

Frederike Brouwer, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Wico Ankersmit, Vereniging BWT Nederland

Met de Omgevingswet zal het vergunningenstelsel in Nederland weer flink gaan veranderen. Daarbij speelt vooral de vraag of er nog wel veel vergunningplichtig blijft. Bepaalt het lokaal bevoegd gezag straks of iets met vergunning, melding of zonder vergunning dus vergunningvrij kan? Wat gebeurt er met het vergunningvrije bouwen? En wat als een aanvraag aan alle regels voldoet? Deze vragen komen tijdens deze workshop aan de orde. Teven wordt ingegaan op de laatste stand van zaken rond de knip tussen landelijke regels en lokaal kunnen regelen.


C07 - Nadeelcompensatie

Berthy van den Broek, Universiteit Utrecht
Jeroen Huijben, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het toekomstige omgevingsplan heeft niet alleen een ruimere reikwijdte en inhoud dan bestemmingsplannen, de bedoeling is ook dat het meer mogelijkheden biedt tot globalere regulering. Dit heeft ingrijpende consequenties voor de inhoud van de nadeelcompensatieregeling. Deze maakt een einde aan de planmaximalisatie en bovendien wordt het moment van de schadevergoeding in veel gevallen doorgeschoven. Doel van de nieuwe regeling  is zowel het wegnemen van belemmeringen voor de vaststelling van globale omgevingsplannen als tegemoet komen aan de kritiek op het huidige planschadestelsel. Uit de reacties op de consultatieversie blijkt echter dat de nadeelcompensatie ook aanleiding geeft tot nieuwe vragen. Hoe zit de nieuwe regeling in elkaar en welke consequenties zal dit hebben voor de uitvoeringspraktijk?


C08 - Experimenteren met de omgevingsvisie in Sittard-Geleen

John Janssens, gemeente Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen experimenteert al met het nieuwe instrument omgevingsvisie. John Janssens van de gemeente neemt u mee in de ervaringen van de gemeente.


C09 - Rechtsbescherming

Maarten Verhoeven, Rechtbank Oost-Brabant
Jan van den Broek, VNO NCW

Deze sessie gaat eerst in op de omvang van de rechterlijke toetsing van besluiten onder de Omgevingswet. Waarom zou de rechter marginaal toetsen? Enkele kritische kanttekeningen worden geplaatst bij de door de wetgever voorgestane rechterlijke toets van Omgevingsbesluiten. Vervolgens staat de volgende vraag centraal: hoe gaat de rechter rekening houden met door de Omgevingswet beoogde concepten als paradigmawisseling, cultuurverandering, flexibiliteit, duurzame ontwikkeling en participatie?


C10 - M.e.r. in een veranderende Omgeving(swet)

Roel Meeuwsen, projectleider Commissie voor de m.e.r.
Corrie Smit, zelfstandig adviseur omgeving en milieu Corrie Smit Advies
Lettie Vaatstra, lid VVM-sectie milieueffectrapportage, jurist SAB

In de Omgevingswet wordt de regelgeving voor m.e.r. vrijwel ongewijzigd overgenomen. Toch zal dit instrument anders moeten worden ingezet om goed aan te blijven sluiten bij visies en plannen onder de Omgevingswet. Dat heeft te maken met het ruimere bereik in zowel de onderwerpen, de inhoud als de processen van de omgevingsvisies en -plannen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk in het omgevingsplan open normen op te nemen en te werken met omgevingswaarden. Tijdens de workshop wordt ingegaan op de vraag hoe invulling kan worden gegeven aan m.e.r. voor omgevingsplannen.

De Commissie voor de m.e.r. praat u bij over recente ervaringen met de pilots m.e.r. en omgevingsplannen. Daarbij wordt ingezoomd op de m.e.r. pilot ‘Haven-Stad Amsterdam’. Dit plan behelst de transformatie van het noordwestelijk (haven-)gebied binnen de Ring A10 van haven en industrieterrein naar stedelijke gebied. De ervaringen bij dit project zullen worden toegelicht door één van de betrokkenen bij dit plan. Tijdens de workshop gaan we in gesprek over deze ervaringen en over andere ervaringen met m.e.r. en de Omgevingswet. Onderwerpen daarbij zijn werken met integrale thema’s, onderzoek naar effecten en monitoring en maatregelen achter de hand.