VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 


Jaarcongres Relevant 2019:
Veilige transitie!

 Di. 19 november 2019
 09:00 - 17:00
Hotel Casa, Amsterdam

Logo Relevant  Logo VNCI  Logo VVM

Deelsessies

Jaarcongres Relevant 2019

De eerste deelsessies zijn bekend.

Klap uit om meer te lezen over de deelsessies.

 

Laatste update: 17 oktober 2019

Ronde 1, 11:00-11:45: Infosessies

1A - Omgevingsveiligheid voor beginners

Nancy Oberijé , Oostkracht10
Janneke van Eekeren , Halsten Advocaten
Jan Willem van Wijngen , Cauberg Huygen
Merle de Lange , Royal HaskoningDHV
Marlouce Biemans , Provincie Zuid-Holland

De meeste professionals zijn al behoorlijk goed op de hoogte van wat er nieuw is aan omgevingsveiligheid vanaf 2021. Maar wat als je dat nog niet bent? In 40 minuten nemen we je mee in de wondere wereld die omgevingsveiligheid heet!

 
1B - Samenwerken op inhoud: een kijkje in elkaars keuken

Patrick Heezen, RIVM
Stefan Musch , Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Tijdens deze sessie vertellen Stefan en Patrick over hun ervaring met hun uitwisseling op het onderwerp externe veiligheid. In 2019 werkt Patrick één dag per week bij de OD in Zaandam en Stefan op het RIVM in Bilthoven (zie ook: Uitwisseling personeel verbetert samenwerking met omgevingsdiensten; Magazine Omgevingsveiligheid). Ze zullen laten zien hoe leuk en inspirerend het is om in elkaars keuken te kijken en te werken. Vervolgens worden ‘kenniskoppels’ gemaakt met de deelnemers die elkaars professionele vaardigheden en kennis over omgevingsveiligheid gaan verkennen.

De uitwisseling richt zich op de overheid maar bij deze workshop is iedereen welkom. Voorwaarde voor deelname is dat je openstaat voor kennisdeling over en weer. Na deze workshop is je eigen netwerk gegroeid!


Stefan Musch

 
1C - Scenarioboek EV en de energietransitie

Lorenzo Grabijn , Brandweer Amsterdam-Amstelland

Koen Wiering, Brandweer Amsterdam-Amstelland

De energietransitie vraagt om het gebruik van andere stoffen of nieuwe toepassingen van al bekende stoffen, denk aan buurtbatterijen en waterstoftankstations. In de nieuwe kaarten van het scenarioboek EV staan resultaten van effectberekeningen van ongevalsscenario’s bij deze nieuwe toepassingen. Deze kaarten kunnen niet alleen een handreiking zijn voor initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen, maar ook voor overheden die de gevaren van gevaarlijke stoffen moeten betrekken bij besluitvormingstrajecten. In de sessie wordt toegelicht hoe deze nieuwe scenariokaarten zijn ontwikkeld, de aanleiding voor het scenarioboek, de rol van de veiligheidsregio (brandweer) en de verhouding tot wet- en regelgeving. Ook is er ruimte voor vragen en feedback.


Lorenzo Grabijn

 
1D - De toekomst van het rekenen

Paul Uijt de Haag, RIVM
Ton op den Dries , AVIV B.V.

De invoering van de Omgevingswet, de opkomst van nieuwe brandstoffen als waterstof en LNG zijn, samen met de ontwikkelingen rond het basisnet, van invloed op de rekenmodellen die nu en in de toekomst gebruikt gaan worden. In deze sessie wordt u bijgepraat over de nieuwe ontwikkelingen in de rekenmethoden Safeti-NL en RBMii. Ook wordt u uitgenodigd mee te denken over de toekomst van het rekenen: waarvoor gebruiken we over 3 - 5 jaar nog de rekenmodellen en welke eisen stellen we hieraan?


Ton op den Dries

 
1E - Kansen voor chemiecluster

Henk Bril , SABIC & Chemelot
Simone van Dijk , Royal HaskoningDHV

Deze sessie belicht de verschillende voordelen van chemieclusters, met name in relatie tot de aandachtsgebieden. Daarbij gaat de aandacht onder meer uit naar de implicaties van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) voor de interne veiligheid en de communicatie. Ook de voor- en nadelen van een risicogebied komen aan de orde.

 
1F - De brandstoftransitie: goed, veilig en realistisch

Wim Schouten , NOVE - Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche

De PGS-richtlijnen worden met een team van deskundigen samengesteld en zijn ingedeeld op een bepaalde stofgroep. Maar wat nu als op een locatie zoals een tankstation meerdere brandstoffen aangeboden worden? Hiervoor is een aanzet gemaakt voor een PGS MFT (Multi Fuel Tankstations).

Het hoe en waarom wordt in deze sessie toegelicht. Belangrijker nog is echter de vraag hoe we kunnen samenwerken om de brandstoftransitie goed, veilig en realistisch voort te zetten.

 

Ronde 2, 12:00-12:45: Infosessies

2A - Burger en buurbedrijf snel en adequaat informeren over een incident

Harry Killaars , Brandweer Midden en West Brabant

BRZO en Arbo verplichten dat bedrijven bij incidenten goed informeren bij een incident met gevaarlijke stoffen. Maar gebeurt dit inderdaad snel en adequaat richting zowel burgers als buurbedrijven? Deze vraag vormt de rode draad van deze deelsessie. Dit gebeurt aan de hand van de ervaringen met CBIS (Calamiteiten BHV Informatie Systeem) op industrieterrein Moerdijk.


 
2B - Risicoberekeningen windturbines

Lisette Pompe , RIVM
Frans Driessen, VELIN - Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland

Met de komst van de Omgevingswet in 2021 wordt ook de rekenmethode voor de risico’s van windturbines van kracht. De rekenmethode is daarom opgenomen in de Handleiding Omgevingsveiligheid van het RIVM. Tijdens deze sessie zal het RIVM de handleiding voor de risicoberekeningen van windturbines toelichten en kort de wijzigingen bespreken. Daarnaast zullen de toekomstige ontwikkelingen rondom de rekenmethode worden besproken. Frans Driessen van VELIN zal tijdens deze sessie ook ingaan op de risico’s van windturbines voor buisleidingen.

 

 
2C - Transparantie in soorten en maten

Hans van Santbrink , Santbrink | Advocaat
Ingeborg Koopmans , Openbaar Ministerie

Transparantie is een vertrouwd thema binnen in het veiligheidsdossier, maar wat doet transparantie met de verhoudingen tussen industrie, toezichthouders en openbaar ministerie? Staan publiekrechtelijk sanctiekader, handhavingsplicht, strafrechtelijke regels en vervolgingsbeleid transparantie juist niet in de weg? En hoe werkt een transparante grondhouding bij ondernemingen door in het afhandelen van incidenten? Allemaal zaken die in deze sessie aan bod komen. Ook is er aandacht voor de verhouding tussen transparantie en strategiebepaling bij dreigende strafrechtelijke vervolging of bestuursrechtelijke sancties. Hoe transparant kunnen of willen toezichthouders en openbaar ministerie dan zijn?

 

 
2D - Brandweer & Drones: zintuigen vanuit de lucht

Martijn Zagwijn , Specialist Drones Brandweer, Brandweer Twente

Het gebruik van drones binnen de brandweerorganisatie neemt met de dag toe. Het toepassen van deze systemen levert een geweldige set van verschillende informatiebronnen op tijdens verschillende fases van incidenten en calamiteiten. Denk hierbij aan beeld, geluid, detectie van stoffen en transport van middelen. Tijdens deze sessie wordt u aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden meegenomen in de huidige wereld van Brandweer & Drones en de ontwikkelingen op dit gebied. Daarbij geldt ook hier: ‘The sky is the limit’.

 
2E - Vuurwerk, hoe houden we het veilig?

Piet Timmers , RIVM
Ad Nieuwdorp, Politie

Het gebruik van vuurwerk tijdens de jaarwisseling is een leuke traditie en dient leuk te blijven. Al vele jaren wordt in Nederland zowel nationaal als internationaal ingezet op een veilig gebruik van vuurwerk. Het RIVM ondersteunt hierbij het ministerie met adviezen, onderzoek en vertegenwoordiging in internationale gremia. In de afgelopen jaren is er veel bereikt, getuige de afnemende aantallen letselschade tijdens een jaarwisseling. Echter, de vuurwerkmarkt staat niet stil. Dit betekent dat er continu aandacht nodig is voor nieuwe ontwikkelingen en de bestrijding van ‘illegaal’ vuurwerk. In deze sessie geven we een overzicht van wat er is bereikt om de omgang met vuurwerk in Nederland veiliger te maken. Daarna zal inzicht worden gegeven in wat momenteel actueel is op het gebied van vuurwerkopslag, -transport, -regelgeving en -onderzoek.

 
2F - Grip houden op fysieke veiligheid

Marco van den Berg , LIOGS - Landelijk Informatiepunt Ongevallen Gevaarlijke Stoffen  &  Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Mr. Frank Cools , IFV - Instituut Fysieke Veiligheid

Alternatieve brandstoffen worden steeds meer gemeengoed en daarmee neemt de kans op incidenten toe. Te meer daar de onderlinge afstanden tussen onder meer Multi Fuel Tankstations, parkeergarages, ferry’s en werkplaatsen, steeds dicht bij elkaar komen. Hebben we voldoende instrumenten om incidenten te voorkomen en zo niet, gaat de Omgevingswet ons vanaf 2021 voldoende bij helpen? En hoe borgen we de veilige leefomgeving?

 

 
2G - Register Externe Veiligheidsrisico’s

Rianne Dobbelsteen , Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's
Liesbeth Hennink-Spoelma , Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) is een database met informatie over risicovolle activiteiten. Het REV zorgt voor transparante communicatie over kansen en gevolgen, waardoor externe veiligheid een belangrijke plaats krijgt in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. De informatie wordt onder meer zichtbaar gemaakt via kaarten in de Atlas leefomgeving. Iedereen kan op deze kaarten zien waar risicovolle activiteiten plaatsvinden en wat dat betekent voor de leefomgeving.

Vanaf 1 januari 2021 komt het REV in plaats van het RRGS. Bronhouders moeten hun informatie aanleveren. Bent u al klaar voor het digitaal aanleveren van informatie? Wilt u meedenken over de informatie in het REV of weten welke informatie u naar uw burgers moet communiceren? Kom naar onze infosessie!


Rianne Dobbelsteen

 

Ronde 3, 15:15-16:30: Workshops

3A - EV-jurisprudentie nader bekeken

Esther Broeren , Element Advocaten
Christiaan Soer , Royal HaskoningDHV

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente uitspraken praten Esther Broeren en Christiaan Soer u bij over de rechtspraak op het gebied van externe veiligheid. Aansluitend is er ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

 

 
3B - Lijntjes snuiven met Aviv

Reinoud Scheres , AVIV B.V.
Leonie Mentink , AVIV B.V.

Aandachtsgebieden, attentiegebieden, house burning distance, plaatsgebonden risicocontour, plasbrand, fakkelbrand... Allemaal zaken waar we iets mee kunnen. Maar welke lijntjes kunnen we gebruiken voor een goede risico-afweging in het omgevingsplan? In deze workshop gaan we samen met u de lijntjes snuiven. Zo komen we tot een bruikbare set van mogelijke maatregelen die in het omgevingsplan kunnen worden toegepast.

 

 
3C - Omgaan met groepsrisico in aandachtsgebieden

Lars de Vrij , Havenbedrijf Amsterdam
Merle de Lange , Royal HaskoningDHV
Simone van Dijk , Royal HaskoningDHV

Hoe ziet het groepsrisico eruit als wij aan de slag gaan met aandachtsgebieden? Die vraag vormt de rode draad van deze sessie over aandachtsgebieden en voorschriftengebieden. Daarbij staat de casus Haven Amsterdam staat centraal in relatie tot de plannen van gemeente Amsterdam voor HavenStad. Wij staan onder meer stil bij:

  • Hoe pakt het nieuwe beleid juridische kader uit?
  • Hoe pak je communicatie aan?
  • Hoe kun je slim omgaan met voorschriftengebieden?
  • Welke (omgevings)maatregelen zijn in welke situatie effectief?


 
3D - Leren van incidenten

Harold Pijnenburg , Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Henk Jan Manuel , RIVM

Let op: Deze workshop vraagt inbreng, creativiteit en enige voorbereiding van de deelnemers.

Het komt regelmatig voor dat een bedrijf een rapportage over een ongewoon voorval moet aanleveren. Artikel 17.2 Wm beschrijft welke informatie hiervoor aan het bevoegd gezag moet worden aangeleverd. Uit praktijkvoorbeelden van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG), blijken veel rapporten echter onvoldoende informatie te bevatten. Zo worden basisoorzaken niet of onvoldoende getraceerd, waardoor herhaling van het ongeval niet wordt uitgesloten.

Hoe beoordeel je de kwaliteit van een incidentrapportage? Welke concrete informatie verwacht je? Deelnemers aan de sessie worden gevraagd om eigen voorbeelden te delen met de groep. Selecteer hiervoor een ongeval uit de eigen praktijk met aandacht voor de toedracht en de oorzaken van het incident. De regio ODNZKG brengt eveneens praktijkvoorbeelden in.

Tijdens de workshop is er veel ruimte voor discussie en het spuien van ideeën om het anders of beter te doen. Het RIVM ondersteunt de discussie met hun ervaringen bij het analyseren van incidenten bij Brzo-bedrijven en presenteert ook een kader voor het gestructureerd analyseren van oorzaken van incidenten.

 
3E - Is meten weten?

Jeroen Neuvel  , RIVM
Janneke Elberse , RIVM

Deze sessie gaat in op de beleving van en communicatie over veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Eerst behandelen we een aantal basisprincipes van risicobeleving- en communicatie. Vervolgens passen we deze principes samen toe op een regionale casus, waarin het communiceren van meetresultaten een belangrijke rol heeft gespeeld.

 

 
3F - Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Heddy Lindeijer , Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nicole Janssen , RIVM
Jan-Willem Slaa , Witteveen+Bos

Bij externe veiligheid gaat het om gevaarlijke stoffen die bij onbedoeld vrijkomen slachtoffers kunnen veroorzaken buiten het terrein van een bedrijf. Een aparte categorie binnen deze groep zijn de Zeer Zorgwekkende Stoffen, de zogenaamde ‘ZZS’. In een ‘drieluik’ word u tijdens deze infosessie op efficiënte wijze bijgebracht wat het ZZS-beleid is, welke informatie voorhanden is en hoe een bedrijf en bevoegd gezag hiermee om kunnen gaan. Na afloop is ZZS niet alleen ‘weer zo’n drieletterafkorting’, maar weet u op hoofdlijn waar het over gaat.