VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 


Jaarcongres Relevant 2020:
Gezond en Veilig

 Di. 1 t/m do. 10 december 2020
 Plenair: 8 december, 09:30-12:00
 Online, via Zoom

Logo Relevant  Logo VNCI  Logo VVM

Deelsessies

Jaarcongres Relevant 2020

Klap uit om meer te lezen over de deelsessies.

 Tip! Noteer datum en starttijd van de sessie(s) die u wilt volgen, want op het inschrijfformulier kunt u alleen de data+starttijden aanvinken. De sessie van 4 december 13:30 staat helemaal onderaan.

 Download presentaties 

Sessies terugkijken

Alle sessies worden opgenomen.* U kunt zich ook aanmelden voor de sessies als u ze (alleen) later wilt terugkijken. 
*M.u.v. de sessie op vrijdag 10 december 15:00 uur.

 

Laatste update: 8 oktober 2020


Dinsdag 1 december

09:30 - 10:30

EV voor beginners

Janneke van Eekeren , Halsten Advocaten
Jan Willem van Wijngen , Cauberg Huygen
Merle de Lange , Royal HaskoningDHV
Marlouce Biemans , Provincie Zuid-Holland

De meeste professionals zijn al behoorlijk goed op de hoogte van wat er nieuw is aan omgevingsveiligheid vanaf 2021. Maar wat als je dat nog niet bent, of je er nog geen beeld van kan vormen? In 1 uur tijd zie je theorie én praktijk langskomen van de wondere wereld die omgevingsveiligheid heet!

 

 

 

11:00 - 12:00

Het Informatiehuis Externe Veiligheid (IHEV)

Anita van Mulken  , EV-advies van Mulken, Projectleider Informatiehuis EV (IPO-IHEV)
Marlouce Biemans  , Provincie Zuid-Holland, Kwartiermaker Informatiehuis EV

Het Informatiehuis Externe Veiligheid (IHEV) De informatievoorziening op het gebied van externe veiligheid ondersteunt de uitvoering van de wettelijke taken door omgevingsdiensten. Omdat gemeenten en provincies op basis van deze informatie besluiten met rechtsgevolg nemen, is het belangrijk dat die betrouwbaar en eenduidig is. De gezamenlijke provincies (IPO) bouwen daarom het informatiehuis externe veiligheid (IHEV) waarin een aantal informatieproducten geplaatst zijn. Deze informatieproducten zijn: 

 1. De populatieservice
 2. De database kwetsbare objecten
 3. De landelijke Signaleringskaart Externe Veiligheid (SK-EV)

 

 

16:00 - 17:00

Hoe passen gevaarlijke stoffen in een gezonde omgeving

Roy Reinders , Omgevingsdienst Achterhoek
Simone van Dijk , Royal HaskoningDHV
Jan Willem Slaa , Witteveen + Bos
Jaap Berentsen, Omgevingsdienst Achterhoek

Niets lijkt niets de inwerkingtreding van de Omgevingswet – naar verwachting in de loop van 2021 – nog in de weg te staan. Het zal zeker in de beginfase niet eenvoudig worden. Dat geldt ook als het om zeer zorgwekkende stoffen gaat, een beleidsonderwerp dat zich al in een transitie bevindt. Een frisse blik op het stoffen- en omgevingsbeleid helpt om de dilemma’s te duiden en oplossingsrichtingen te verkennen.

 


Woensdag 2 december

09:30 - 10:30

Compliance van regelgeving bij bedrijven via gedragsverandering

Niek Hoogervorst  , senior gedragswetenschapper, DCMR
Marinus Jordaan , toezichtspecialist, DCMR

De infosessie laat zien hoe het Toezichtslab met gedragswetenschappelijke inzichten naar problemen en oplossingen kijkt. Dit gebeurt zowel vanuit het perspectief van de inspecteur als van de ondernemer. Deze invalshoek maakt het toezicht op bedrijven effectiever en doelgerichter


Niek Hoogervorst.

 

11:00 - 12:00

PGS Richtlijnen Nieuwe Stijl: de belangrijkste kenmerken

Serge Bronkhorst , Projectbureau PGS
Robby Veeders, Projectbureau PGS
Erik van Vliet , EVV Projecten BV

In het kader van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de zogenoemde PGS Nieuwe Stijl. Deze sessie gaat in op de kenmerken van PGS Nieuwe Stijl inclusief de interim PGS; de risico benadering waarop de PGS Nieuwe Stijl is gebaseerd; de aanstaande publicatie in digitale vorm en de voordelen voor gebruikers; en de juridische context inclusief de mogelijke toepassing in de periode tot aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet.


Serge Bronkhorst, Erik van Vliet

 

16:00 - 17:00

Verstandig omgaan met evenementen

Lorenzo Grabijn , Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Maarten Ponjé , Brandweer Zuid-Limburg
Merle de Lange , Royal HaskoningDHV
Marjolein Craenen, Gemeente Rotterdam
Joost Trines , Rotterdam Festivals

Verstandig omgaan met evenementen Het Omgevingsveiligheidsbeleid richt zich op het beschermen van mensen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gebouwen en locaties. Maar hoe kun je het beste grote groepen mensen beschermen die zich gedurende een korte periode voornamelijk buiten bevinden? Welke afwegingen spelen hierbij een rol? Kan een gemeente hierop lokaal beleid voeren? Tijdens deze interactieve sessie wordt aan de hand van stellingen met panelleden vanuit verschillende achtergronden het gesprek hierover aangegaan.

 

V.l.n.r.: Lorenzo Grabijn, Merle de Lange, Joost Trines

 


Donderdag 3 december

09:30 - 10:30

De kracht van begrijpelijke werk- en veiligheidsinstructies

Floor van Horen  , BureauTaal

Werk- en veiligheidsinstructies zijn niet altijd duidelijk en eenduidig voor de mensen die ermee moeten werken. De Onderzoeksraad voor Veiligheid liet in een recent onderzoeksrapport zien dat dit soms leidt tot gevaarlijke incidenten. 
In de deelsessie gaan we in op de voordelen van begrijpelijke taal (taalniveau B1). We gaan in op de volgende onderwerpen:
 • wat zijn taalniveaus?
 • hoe taalvaardig is de Nederlandse bevolking?
 • wat is taalniveau B1?
 • wat zijn de voordelen van taalniveau B1?
 • hoe ziet een tekst op taalniveau B1 eruit?
 • wat vinden hoogopgeleiden van teksten op taalniveau B1?
 • waarom schrijven wij eigenlijk moeilijke teksten?
In deze workshop ervaar je de voordelen van werk- en veiligheidsinstructies in begrijpelijke taal. En je ontdekt dat je werk- en veiligheidsinstructies in begrijpelijke taal kunt schrijven. De workshop is interessant, onthutsend en grappig en voor veel mensen een eyeopener.

Let op!

Deze sessie is niet opgenomen en dus ook niet terug te kijken.

 

11:00 - 12:00

Regelgeving nieuwe energiedragers

Rikkert Hansler , RIVM
Elske van de Fliert , Zero-e

Door het groeiende gebruik van lithium-ion batterijen neemt de behoefte aan duidelijke richtlijnen en kaders voor dit onderwerp toe. Nog dit jaar wordt (is) de Circulaire Risicobeheersing Lithium-ion Energiedragers gepubliceerd. Ook is gestart met de productie van twee nieuwe delen in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen: één voor de opslag van Li-ionbatterijen en één voor energie-opslagsystemen. Tijdens deze interactieve sessie wordt ingegaan op de mogelijkheden om opslag en gebruik van deze energiedragers op een veilige manier te reguleren.

 

 

15:00 - 16:30

Alleen vinken geeft vonken!

Marco van den Berg  , LIOGS
Hans Spobeck  , IFV

Door de energietransitie verandert er veel tegelijkertijd. Leveren nieuwe vormen van energieopwekking gevaren op? Om dat te weten te komen, volstaan de bestaande afvinklijstjes voor veiligheid niet. De kennistafel Veilige Energietransitie brengt regionale en landelijke partijen bij elkaar die over de veiligheid van nieuwe energiedragers samen nadenken. De leermomenten nemen deelnemers mee naar hun eigen organisatie. Via de kennistafel leren ze ook nieuwe partners kennen om informatie en kennis te delen en samen activiteiten te ontwikkelen. Het hoofdthema van de Kennistafel VET is en blijft: veiligheid organiseer je samen!

 

 


Vrijdag 4 december

09:30 - 10:30

Emissies van gevaarlijke stoffen bij branden met elektrische voertuigen in parkeergarages

Eelke Kooi , RIVM
Lisette Pompe , RIVM
Niels van Veen , RIVM

In deze deelsessie worden emissies van branden met elektrische voertuigen vergeleken met conventionele voertuigen. Voor verschillende typen parkeergarages wordt beoordeeld hoe bij brand gemiddelde concentraties gevaarlijke stoffen in een parkeergarage kunnen toenemen en wat de gevolgen zijn voor het effectgebied in de omgeving van de parkeergarage.

 

11:00 - 12:00

Stand van zaken uitfaseren blusschuim met PFAS

Raymond Bras , Gezamenlijke brandweer
Jeroen Konijnenberg  , Gezamenlijke brandweer

Blusschuim bevat vaak het giftige en niet afbreekbare PFAS. Voor welke scenario’s is PFAS-houdend blusschuim nog nodig en hoe lang staat Europa het gebruik van die blusschuim nog toe?

 

13:30 - 14:30 (let op: bij het inschrijfformulier onderaan)

Sturen op omgevingsveiligheid met het omgevingsprogramma

Egbert van Laar , Provincie Zuid-Holland
Dirk Jan de Boer  , Oostkracht10

Sturen op omgevingsveiligheid met het omgevingsprogramma De provincie Zuid-Holland wil haar ambities voor externe veiligheid (omgevingsveiligheid) uit de omgevingsvisie realiseren via de instrumenten omgevingsverordening en omgevingsprogramma. Dat is best een uitdaging gezien het nieuwe beleid voor omgevingsveiligheid en de maatschappelijke opgaven die op ons afkomen. In deze sessie delen we onze ervaringen en geven we inzichten over het eindresultaat.
 
In de sessie gaan we in op de volgende vragen:
 • Hoe kun je met het omgevingsprogramma sturen op omgevingsveiligheid?
 • Hoe vertaal je de beleidsdoelen uit de omgevingsvisie naar concrete maatregelen in het omgevingsprogramma?
 • Hoe zorg je voor integraliteit bij het vormgeven van het omgevingsprogramma?
 • Hoe geef je vorm aan participatie bij het opstellen van het omgevingsprogramma?
 • Hoe gaat de provincie Zuid-Holland omgevingsveiligheid vormgeven in het omgevingsprogramma? 

   


  Maandag 7 december

  09:30 - 10:30

  Rekenen onder de Omgevingswet

  Paul Uijt de Haag, RIVM
  Piet Timmers, RIVM

  Met de komst van de Omgevingswet verandert wanneer en hoe er gerekend gaat worden. Ook de energietransitie leidt tot nieuwe vragen. In deze infosessie wordt ingegaan op de stand van zaken rond de rekenmodellen en welke ontwikkelingen er in de toekomst te verwachten zijn.

   

  11:00 - 12:00

  Windturbines nabij risicobedrijven

  Armando Aerts , Antea Group
  Amanda Jansen , Antea Group
  Jeroen Eskens, Antea Group
  Erwin Haan , Ministerie van IenW

  De kans op een incident bij een windturbine waardoor een nabij gelegen chemicaliënopslag wordt getroffen is erg klein. Maar als die kans zich voordoet, kan er bijvoorbeeld een grote wolk giftig gas vrijkomen. Daarom is het ministerie van IenW een onderzoek gestart naar het verbeteren van de veiligheid rond windmolens. Tijdens de infosessie wordt het onderzoek, dat op 8 december al ver gevorderd is, toegelicht.

   

  16:00 - 17:00

  Integrale gebiedsafweging onder de Omgevingswet

  Daniel Koster , Gemeente Rotterdam
  Karen van Tol , Royal HaskoningDHV
  Monique Lammens , Feyenoord City

  In deze sessie ervaart u aan de hand van de casus ‘Feijenoord City’ wat er komt kijken bij het maken van een integrale gebiedsafweging. Dit gebeurt onder meer aan de hand van uitleg over hoe de methodiek van de veiligheideffectrapportage (VER) hierbij is toegepast. In workshopvorm wordt vervolgens besproken op welke manier u deze methodiek nog meer kan toepassen, met oog voor de mogelijkheden en voordelen in relatie tot de Omgevingswet.

   


  Dinsdag 8 december

  09:30 - 12:00

  Plenaire sessie

  Het programma van de plenaire sessie vindt u hier. Iedereen die zich heeft ingeschreven voor minimaal 1 sessie, wordt ook uitgenodigd deze sessie te volgen.

  15:00 - 16:30

  EV-jurisprudentie nader bekeken

  Esther Broeren , Element Advocaten
  Christiaan Soer , Royal HaskoningDHV

  Aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente uitspraken praten Esther Broeren en Christiaan Soer u bij over de rechtspraak op het gebied van externe veiligheid. Aansluitend is er ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

  Let op!

  Deze sessie wordt niet opgenomen en is dus ook niet terug te kijken.

   

   


  Woensdag 9 december

  09:00 - 10:00 (Let op: start eerder)

  Kansen Seveso-inrichting onder de Omgevingswet

  Frank Groenen , Sachem
  Macco Korteweg Maris , VNCI
  Hans van Santbrink , Santbrink І Advocaat
  Simone van Dijk , Royal HaskoningDHV
  Joost de Klerk , DCMR

  Onder de Omgevingswet gaan wij anders werken. Dit biedt vele kansen voor Seveso-inrichtingen, de nieuwe naam voor Brzo-bedrijven. Zo wordt inbreng vanuit het bedrijfsleven in omgevingsplannen nog veel belangrijker, evenals goede communicatie met de omgeving. Onder andere gaan we in hoe kan worden omgegaan met veranderingen in aandachtsgebieden in relatie tot het omgevingsplan.

   

  11:00 - 12:00

  Toepassing van scherfvrij glas - contexten bij een nieuwe maatregel

  Jeroen Eskens , Antea Group
  Matthijs de Maaijer , explosiedeskundige, Antea Group
  Susan Eggink-Eilander , specialist bouwkundige veiligheid, Antea Group

  Eén van de nieuwe punten van het omgevingsveiligheidsbeleid is het toepassen van aanvullende bouwkundige maatregelen. Daar is nog niet veel ervaring mee en er valt dus veel te leren. In april 2020 is de rapportage ‘Beglazing in explosieaandachtsgebieden - Informatiebundel scherfvrij glas’ gepubliceerd. Deze bundel geeft veel duidelijkheid over glastoepassingen en explosies. Maar de bundel laat ook zien dat er nog veel vragen te stellen zijn. Tijdens de infosessie worden de basisgedachten achter de informatiebundel toegelicht. Ongetwijfeld zal er ook discussie ontstaan. Dat is belangrijk, want daarmee helpen we elkaar verder.

   

  15:00 - 16:30

  Regionale Risicoprofielen: het scenario pandemie nader beschouwd

  Monique Berrevoets Antea Group
  Roel Kouwen , Antea Group

  Iedere veiligheidsregio beschikt over een regionaal risicoprofiel, waarin aan de hand van mogelijke crisis- en crisistypen een aantal scenario’s is uitgewerkt. Ook de pandemie is in veel regio’s nader uitgewerkt, met veelal de grieppandemie als scenario. Wat leert ons nu de COVID-19-pandemie? Komen de verwachtingen overeen met wat we nu in werkelijkheid zien en kunnen we lessen trekken uit bijvoorbeeld de inschattingen van benodigde capaciteiten en maatregelen? Deze interactieve sessie zet de recente ervaringen af tegen eerder gemaakte verwachtingen.

   


  Donderdag 10 december

  09:30 - 10:30

  Aandachtsgebieden – waar zijn welke maatregelen zinnig?

  Annemie Wetzer , Provincie Zuid-Holland
  Daniël Koster , Gemeente Rotterdam
  Luc Vijgen , DCMR

  Met de komst van de Omgevingswet worden aandachtsgebieden geïntroduceerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in een brand-, explosie- en gifwolkaandachtsgebied. De begrenzing van een aandachtsgebied is bepaald op basis van de afstand die bepaalde effecten kunnen hebben zoals een warmtestraling van 10 kW/m2 voor het brandaandachtsgebied.

  Binnen een aandachtsgebied moeten gemeenten bij nieuwbouwplannen onderbouwen hoe rekening wordt gehouden met de kans op overlijden van een groep van tien of meer personen per jaar, als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Maar niet alleen het effect, maar ook de kans dat een effect zich voordoet is voor een gemeente van belang om te kunnen beoordelen of nieuwbouw binnen een aandachtsgebied aanvaardbaar is of dat extra maatregelen nodig zijn. Bij een te kleine kans zijn maatregelen mogelijk niet zinvol.

  In de presentatie zal door DCMR aan de hand van een aantal voorbeelden aangegeven worden hoe de kansen op een effect veranderen binnen aandachtsgebieden. Daarnaast vertellen de provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam hoe hiermee in het ruimtelijk beleid kan worden omgegaan.

  s1210a1-c-annemie-wetzer-1x1

   

  11:00 - 12:00

  Review externe veiligheid PGS-15 bedrijven

  Eelke Kooi , RIVM
  Gerald Laheij , RIVM

  Bedrijven die voldoende grote hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen opslaan, vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Voor deze bedrijven moet in de vergunningverlening en ruimtelijke ordening rekening gehouden worden met de risico’s van eventuele ongevallen bij het bedrijf voor de omgeving. Daarbij moet volgens de nieuwe omgevingswet ook een gifwolkaandachtsgebied worden bepaald. Het scenario brand in de opslagruimte is daarvoor vaak bepalend.

  RIVM heeft in de periode 2018-2020 met een literatuurstudie onderzocht of het rekenvoorschrift voor dit scenario nog actueel en valide is. Het rekenvoorschrift is in het begin van de jaren ’90 opgesteld en daarna zijn er alleen nog enkele kleine wijzigingen doorgevoerd. In deze presentatie wordt aangegeven wat op basis van het literatuuronderzoek de zwakke punten in de rekenmethode zijn, welke verbeteringen RIVM wil doorvoeren en welk effect dat heeft op berekende effecten en risico’s. De presentatie is bedoeld om het vervolgtraject duidelijk te maken en biedt gelegenheid voor vragen en discussie.

   

  15:00 - 16:30 - Inschrijving is gesloten

  Leren werken volgens de Omgevingswet

  De inschrijving voor deze sessie is gesloten.

  Marjan van der Meer , GITP
  Marieke Janssen , GITP
  Merle de Lange , Royal HaskoningDHV
  Simone van Dijk , Royal HaskoningDHV
  Marlouce Biemans , Provincie Zuid-Holland

  De Omgevingswet vraagt aan de bevoegd gezagen, en dus ook aan hun adviseurs, een integrale afweging van de verschillende belangen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Adviseurs moeten meer dan nu de processen regisseren en faciliteren. Dit vraagt om andere competenties, zoals samenwerken en onderhandelen.

  Het doel van de workshop is om (online) te leren en te ervaren welke competenties je nodig hebt voor het uitvoeren van je taken onder de Omgevingswet.

  Let op!

  Deze sessie wordt niet opgenomen en is dus ook niet terug te kijken. Wanneer u zich aanmeldt verwachten wij dat u ook daadwerkelijk meedoet. Er kunnen maximaal 32 mensen deelnemen aan deze sessie. Deelnemers krijgen van te voren huiswerk mee (via mail, enkele dagen voor de sessie). U krijgt een rol toegewezen. Uw telefoonnummer wordt hiervoor gedeeld met andere deelnemers van deze sessie.