VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 


Nationale Milieudag 2021:
Leren van 50 jaar milieubeleid

 15-18 juni 2021
 Online, via Zoom

 

 

 

 

 


Nationale Milieudag 2021:
Leren van 50 jaar milieubeleid

 15-18 juni 2021
 Online, via Zoom

Deelsessies

Nationale Milieudag 2021

 

Klap de titel uit om meer te lezen over de sessies of klik op de button ernaast om de sessie in een losse pagina te openen.

Laatste update: 11 mei

Dinsdag 15 juni

De stikstofcrisis tackelen (15 juni, 13:30-15:00)

Tijdens de Nationale Milieudag 2021 vraagt de VVM-sectie Lucht aandacht voor de stikstofcrisis. De focus ligt op het mestbeleid, de hoofdoorzaak van het probleem. Stikstof in de vorm van ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOX) komt met name vrij bij veehouderijen en hebben een negatief effect op natuur, waterkwaliteit, gezondheid en klimaat. Wim de Vries, hoogleraar Milieusysteemanalyse, en Erik van Well, senior adviseur veehouderij bij CLM Onderzoek & Advies BV, stippelen de route uit naar de weg omhoog. Naast uitleg over de oorzaken gaan zij in op de best beschikbare technieken voor het reduceren van de ammoniakemissies.

Sprekers:

 • Wim de Vries ,  WUR
 • Erik van Well , CLM

GespreksleiderSander Teeuwisse , RIVM
Organisatie: Frits van Arkel  , Quinsens Milieuadvies

 
Ministerie VROEM als regisseur van de ruimtelijke implicaties van energie- en milieubeleid (15 juni, 15:30-17:00)

Ongeveer 40 jaar geleden is met het Ministerie van VROM een koppeling gemaakt tussen milieu en ruimtelijke ordening. In 2010 werd dit weer losgelaten. Momenteel zijn milieu en klimaat versnipperd over meerdere ministeries, terwijl veel RO-expertise is verdwenen. Dwingt de energietransitie de factor ruimte terug te brengen in het milieubeleid en wel naar een Ministerie van VROEM? Om deze vraag te beantwoorden, wordt in deze sessie de energiecomponent van de WUR-studie Nederland 2120 als uitgangspunt genomen en kritisch geëvalueerd. Een panel reflecteert vervolgens op de beleidsimplicaties voor de ordening van de schaarse ruimte in ons land.

Sprekers:

 • dr.ing. Sven Stremke ,  WUR
 • em.prof.mr. Friso de Zeeuw , Friso Advies

GespreksleiderErnestine Elkenbracht  , Quintens/ VVM-sectie Klimaat en Energie
Organisatie: Sectie Klimaat en Energie, Rob Swart , adviseur, Wietske de Boer, Tripsolute, Richard Zwiers  , Duurzaamheid4all

 

Woensdag 16 juni

Van verzuring naar inspiratie (16 juni, 09:30-11:00)

Belangrijke mijlpalen in 50 jaar milieubeleid vormen de NMP’s (Nationale Milieubeleidsplan). Centraal daarin staan milieuproblemen die allemaal met “ver” beginnen: vermesting, verzuring, verspreiding, verwijdering (afval), verstoring, verdroging, verandering van klimaat. Het zijn thema’s die nog steeds alle aandacht behoeven. Tegenwoordig spreken we ook vaak over crisis: de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis. De vraag is of de problematische en alarmistische toon en benadering voldoende werkzaam zijn om een breed draagvlak voor zoiets als de energietransitie te krijgen. In deze workshop wordt de vraag opgeworpen of in een nieuw Milieubeleidsplan ook niet een nieuw narratief moet worden ontwikkeld. Dat er in aanvulling op de “ver’s” ook “in’s” moeten komen, zoals: integraliteit, internationalisering, inclusiviteit en inspiratie. Integraliteit, want milieuproblemen kunnen alleen in samenhang met hun sociaal-economisch-financieel-maatschappelijke context worden beschouwd en aangepakt. Internationalisering, want klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis houden niet op bij de grenzen. Inclusiviteit, want we moeten draagvlak vinden voor ingrijpende maatregelen en dat kan alleen als we iedereen daar in meenemen. Inspiratie, want die maatregelen komen niet (alleen) tot stand door de noodklok te luiden, maar ook door perspectief te bieden.

Sprekers:

N.n.t.b.

 

Organisatie: Alphons Rommelse  , Rommelse Communicatieadvies

 
Van Lekkerkerk tot Lockdown (16 juni, 13:30-15:00)

De betekenis van milieubeleid voor de volksgezondheid is in de loop van de afgelopen 50 jaar regelmatig veranderd. Van incidentenpolitiek naar voorzorg. Van lokaal naar internationaal. Van een partiële naar een integrale benadering. Wanneer was het milieubeleid vooral succesvol en wat waren daarbij de succesfactoren? Welke lessen kunnen we eruit trekken voor de toekomst? Op deze vragen gaat Rob Maas (RIVM) in tijdens de deelsessie ‘Van Lekkerkerk tot Lockdown’.

Spreker:

 • Rob Maas , RIVM

Organisatie: Sectie Milieu en Gezondheid, Benno Jimmink, Witteveen+Bos

 
Leren van 34 jaar milieueffectrapportage (16 juni, 15:30-17:00)

In 1987 is het instrument m.e.r. officieel in Nederland geïntroduceerd. Het bijbehorende Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is sindsdien meermalen gewijzigd. De wijzigingen betreffen procedurele wijzigingen en belangrijke inhoudelijke wijzigingen. Deze sessie staat stil bij de impact van kantelpunten in de regelgeving op de uitwerking en verdere ontwikkeling van het instrument m.e.r..

Dit gebeurt met oog voor nieuwe ontwikkelingen, waaronder de recent gepubliceerde Nationale Omgevingsvisie, het nieuwe Nationaal Milieubeleidsplan dat in de maak, de invoering van de Omgevingswet, technische ontwikkelingen en de veranderende maatschappelijke context.
Centrale vraag is “Hoe kan het m.e.r.-instrument meegroeien met zijn tijd, nieuwe technieken inzetten, vragen beantwoorden vanuit de maatschappij en politiek-bestuurlijke opgaven ondersteunen? Drie experts geven hun kijk op de toekomst van het instrument m.e.r.. Zij doen dit allen vanuit hun eigen invalshoek en achtergrond. Daarbij worden de thema’s digitalisering, participatie en integrale effectbeoordeling verder uitgediept. We gaan over deze thema’s met elkaar in gesprek in een interactieve sessies.

Sprekers:

 • Herbert Korbee  , Korbee & Hovelynck
 • Lourens Loeven  , Commissie voor de m.e.r.
 • Bart Barten, Rijkswaterstaat
 • Willem Smink, Royal HaskoningDHV
 • Paul Eijssen, Royal HaskoningDHV

GespreksleiderRoel Meeuwsen,  Movares
Véronique Maronier, Royal HaskoningDHV
Marianne Schuerhoff  , Commissie voor de m.e.r.
Organisatie: Roel Meeuwsen, Movares

 

Donderdag 17 juni

Natuur vreemde eend in beleid? (17 juni, 09:30-11:00)

Natuurbeleid was decennia ondergeschikt aan andere sectorale belangen. Het heeft geresulteerd in het verwaarlozen van de belangen van natuur, landschap en biodiversiteit. Hebben we hiermee uiteindelijk in eigen vlees gesneden? Deze sessie belicht welke lessen we kunnentrekken uit het verleden en wat dit betekent voor de nieuwe beleidscontext.

Sprekers:

N.n.t.b.

GespreksleiderCkees van Oijen , Van Oijen Sustainability
Organisatie: Sectie Biodiversiteit, Ckees van Oijen en Ton Mol


Ckees van Oijen

 
Ladder van Lansink in de circulaire wereld (17 juni, 13:30-15:00)

De Ladder van Lansink bestaat al bijna 50 jaar. Nog steeds vormt het principe ervan een belangrijke leidraad voor ons afvalbeleid. Hoe toekomstbestendig is de ladder? In deze sessie ondervragen we Ad Lansink, de geestelijke vader van de ladder, over de ontwikkeling die het afvalbeleid in de afgelopen decennia en de tekortkomingen daarin. Waar liggen de belemmeringen op weg naar circulariteit? En wat is de relatie met het klimaatbeleid? Gezamenlijk kijken we daarna met de afvalexperts van VVM in een interactieve sessie 50 jaar vooruit. Wat gaat er veranderen en hebben we straks eigenlijk nog wel afval?"

Sprekers:

 • Ad Lansink  , Lansink EcoAdvies

GespreksleiderJan van Dijk , Giraf Results
Interviewer: Esther Geertsma, VVM Jong
Organisatie: Sectie Afval i.s.m. VVM Jong, Jan van Dijk, Esther Geertsma, Wim Snijder  , De Afvalspiegel, Marlies Huijbers , KWA Bedrijfsadviseurs

 
Naar een robuust en veerkrachtig voedselsysteem in het licht van een duurzame toekomst (17 juni, 15:30-17:00)

De klimaatverandering vertoont een sterke correlatie met andere aspecten van duurzaamheid. Neem alleen al de gevolgen voor natuur, water, wegen en bescherming tegen natuurrampen. In het verlengde hiervan speelt de transitie naar een circulaire economie, met inbegrip voor aandacht voor natuurzuinige producten. Deze omslag maakt het bovendien een herdefinitie nodig met betrekking tot wat we verstaan onder welvaart. Dit betekent dat we af moeten van de eenzijdige focus op de groei van ons nationaal product. Het hanteren van een breed welvaartsbegrip, met de nadruk op welzijn, gezondheid en inclusiviteit, biedt veel meer grip op het creëren van een duurzame toekomst. Aan de hand van de sleutelwoorden zijn robuustheid, veerkracht en sociale reflexiviteit werken in deze sessie toe naar een blauwdruk voor een toekomstbestendig voedselsysteem."

Sprekers:

N.n.t.b.

Organisatie: Sectie Voedsel en Landbouw, Teun Wolters , Wittenborg University, Gerrit Brummelman , adviseur, Monica Commandeur  , Via Groen, Wietske de Boer, Tripsolute

 

Vrijdag 18 juni

De lessen uit 50 jaar risicobeleid (18 juni, 09:30-11:00)

Risico’s zijn van alle tijden. Denk alleen maar aan afstand houden tussen opslag van buskruit en woningen, bouwen op terpen om droge voeten te houden. De afgelopen 50 jaar is ons risicobeleid parallel aan het milieubeleid verder ontwikkeld. Daaruit kunnen we vele lessen trekken voor een veilige en verantwoorde toekomst. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om veiligheidsaspecten van de energietransitie, omgaan met Zeer Zorgwekkende Stoffen en tijdig anticiperen op een volgende pandemie, etc. Deze sessie zet de risico’s in perspectief, met oog voor andere maatschappelijke en economische aspecten.

Sprekers:

Organisatie: Sectie Externe Veiligheid, Simone van Dijk , Royal HaskiningDHV, Christiaan Soer , Royal HaskoningDHV, Hans van Santbrink  , Santbrink Advocaat

 
Hergebruik van afvalstoffen als bouwstof (18 juni, 13:30-15:00)

In de afgelopen 25 jaar heeft de wet- en regelgeving voor het toepassen van verontreinigde bouwstoffen steeds concreter uitwerking gekregen. Hoe heeft de regelgeving zich ontwikkeld? Welke regels hebben in de praktijk goed gewerkt en welke minder goed? En wat kan daaruit worden geleerd voor de juridische en praktische insteek voor de komende jaren? Tijdens deze sessie gaat Frank van Berkum in op 25 jaar bouwstoffenregelgeving in theorie en praktijk. Daarbij benadert hij het vraagstuk vanuit bestuurlijk-juridisch, civieltechnisch en sociaal perspectief.
Frank van Berkum is opgeleid als civieltechnicus en jurist. Hij heeft in de afgelopen 25 jaar gewerkt met alle spelers in de bouwstoffenketen. Hij is betrokken geweest bij de ontwikkeling van bouwstoffenwetgeving, de uitvoeringspraktijk van gww-werken, en organisatie-ontwikkeling en trainingen op het gebied van bouwstoffen."

Sprekers:

 • Frank van Berkum  , Van Berkum Consultancy & Initiatives

Organisatie: Frank van Berkum, Van Berkum Consultancy & Initiatives